Nová generace softwaru na statiku nosníků pozemních staveb


Ergonomické prostředí obsluhy RIBtec BALKEN

RIBtec BALKEN & LoTr - přenos zatížení


RIBtec BALKEN s variantou materiálu BETON


RIBtec BALKEN s variantou materiálu OCEL


RIBtec BALKEN s variantou materiálu DŘEVO


RIBtec BALKEN s pružným podložím


RIBtec BALKEN, beton - návrhy a posudky detailů


RIBtec BALKEN, beton - uspořádání výztuže


RIBtec BALKEN, beton - výkres výztuže


RIBtec BALKEN, beton - rozšíření o předpětí


RIBtec BALKEN, beton - přepočty stavu


RIBtec BALKEN, beton - šablony průběhu průřezů


RIBtec BALKEN - spolehlivé výsledky


RIBtec BALKEN - strukturované výstupy RTreport

BETON

OCEL DŘEVO PRUŽNÉ PODLOŽÍ
 • moderní prostředí obsluhy s pásem karet, UnDo/ReDo, strukturou objektů a panely tabulek a vlastností

 • přepínání materiálů – beton, předpjatý beton, ocel a dřevo

 • pomocník rychlého zadání pro rutinní případy

 • návrhy a posudky dle norem EN a národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK

 • přenos zatížení do a z jiných řešených položek

 • komfortní ovládání a konfigurovatelné prostředí

 • nezávislé přepínání jazyků obsluhy a výstupů (CZ, DE a UK)

 • víceúrovňové šablony protokolů výpočtů a posouzení

 • moderní grafické průběhy a exportovatelné tabulky

 • závěrečná rekapitulace důležitých výsledků

Software pro řešení běžných i náročných úloh stavební praxe

RIBtec BALKEN je všestrannou aplikací na statické výpočty, návrhy a posouzení prostých a spojitých nosníků pozemních staveb z betonu, předpjatého betonu, popř. konstrukční ocele nebo dřeva. Pozadím všech výpočtů, kombinací zatížení a návrhů jsou osvědčené lineární a nelineární algoritmy metody konečných prvků RIBfem TRIMAS. BALKEN je vybaven moderním grafickým prostředím obsluhy a výstupů. Oproti předcházející generaci (RTbalken) byl program BALKEN významně vylepšen a optimalizován a nabízí tak, v závislosti na zvoleném funkčním rozsahu, následující výhody:

 • moderní prostředí s pásem karet, panelem rychlý start, funkcionalitou UnDo/ReDo,
  hierarchií objektů zadání, panelem vlastností a grafickými okny 2D a 3D

 • grafická schémata s kontextově senzitivními objekty a kótami a okamžitým zobrazením provedených úprav

 • okamžitá změna materiálu mezi betonem, předpjatým betonem, ocelí a dřevem

 • návrhy a posouzení dle příslušných norem EN včetně národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK

 • snadné zadání běžných úloh přes Pomocníka nebo pomocí šablon, resp. modifikací dříve řešených úloh

 • přenos zatížení do a z jiných řešených položek

 • přehledné ovládání a konfigurace programu a nezávislým přepínáním jazyka obsluhy a výstupů (CZ, DE a UK)

 • moderní design opakovatelných tabelárních a grafických výstupů

 • konfigurovatelný výstup výsledků s možnostmi filtrování a šablonami pro stručný, podrobný a detailní výstup

 • kompaktní rekapitulace všech řešených posudků

Informace pro zákazníky se starším produktem RTbalken viz níže

Přejděte na

 
 ceny a objednávka RIBtec BALKENs výběrem variant BETON, popř. s předpětím, OCEL, DŘEVO a PRUŽNÉ PODLOŽÍ

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 stažení a instalace RIBtec BALKEN

 

Varianta BETONOVÝ NOSNÍK

RIBtec BALKEN beton

Návrhy a posouzení železobetonu pozemních staveb na rovinný ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením jsou v programu BALKEN možné volitelně podle základní EN 1992-1-1, nebo s národními parametry pro ČSN EN, DIN EN, ONORM EN, BS EN, nebo podle starší normy DIN 1045-1. Základní funkční varianta (BALKEN beton MSÚ) řeší se následující úlohy:

 • homogenní průřezy: obdélník, průřez T, průřez V, deska, průřez I a průřez I s proměnnou tloušťkou pásnic a stojiny, včetně varianty průvlak nad deskou

 • typizované zadání náběhových oblastí s libovolně proměnným průběhem včetně skokových změn v průřezu

 • symetrické průřezy podle svislé osy, nesymetrické průřezy jako zvláštní případ avšak jen na rovinný ohyb

 • statické systémy s neomezeným počtem polí a automatickým zohledněním spolupůsobících šířek při výpočtu vnitřních účinků

 • materiálová databanka běžných betonů (do C50/60), vysokopevnostních betonů (C55/67 do C100/115), ultravysokopevnostních betonů (UHC140)

 • materiálová databanka výztuže (do B550), vysokopevnostní výztuže (SAS670) nebo nekovová výztuž (ComBAR)

 • lineární výpočet vnitřních účinků s automatickým generováním všech návrhových kombinací

 • lineární výpočet vnitřních účinků s redistribucí ohybových momentů při současném dodržení požadovaných mezí redistribuce

 • vyhlazení nadpodporových momentů a automatické zohlednění minimálního stupně vetknutí a zatížení v blízkosti podpor

 • kompletní návrh výztuže na MSÚ

 • minimální konstrukční výztuž a výztuž na celistvost (tvárnost)

 • ohybová únosnost z interakce NM

 • smyková únosnost z interakce V-T-VT

 • návrh dodatečné výztuže do oblasti přechodu stojina – pásnice a výztuže do spřahovací spáry

 • tabelární posouzení požární odolnosti

Návrhy a posouzení detailů

volitelné funkční rozšíření pro RIBtec BALKEN beton

Pro železobetonové a předpjaté prvky jsou volitelně k dispozici návrhy různých oblastí diskontinuity:

 • malé a velké příčné prostupy dle aktuální metodiky DAfStb Heft 459 nebo starší 399/599

 • návrh tlačených vzpěr v případě těsné blízkosti prostupů < 0,8 výšky stojiny

 • návrh oblasti ozubu nad podporou

Návrh těchto konstrukčních detailů vychází z publikovaných technických řešení a uznávaných příhradových výpočetních modelů. Program identifikuje automaticky malé, velké a blízko ležící prostupy a navrhne je odpovídajícím způsobem. Protokol výpočtu obsahuje grafické schéma uspořádání navržené výztuže, což usnadňuje okamžité konstruktivní rozkreslení jednotlivých detailů.

Uspořádání a výkresy skutečné výztuže

volitelné funkční rozšíření pro RIBtec BALKEN beton

V návaznosti na statický výpočet nutných ploch podélné a smykové výztuže lze zvolit konkrétní uspořádání výztuže s podporou respektování konstrukčních zásad. Výztuž se automaticky předvolí tak, aby byla vykryta nutné plochy včetně pravidla posunu a nutné plochy smykové výztuže. Uspořádání výztuže se vykresluje v průbězích a dokumentuje v samostatné tabulce protokolu:

 • zobrazení vykrytí tahových a smykových sil

 • uspořádání a zobrazení podélné a smykové výztuže na základě nutných ploch z přecházejícího výpočtu

 • převzetí uspořádání výztuže do protokolu a spotřeba materiálu ze skutečného uspořádání výztuže

Generování výkresu výztuže

 • u nosníků s konstantním nebo po polích odstupňovaným průřezem lze následně vygenerovat parametrický výkres výztuže a tento následně zobrazovat a tisknout v bezplatném nástroji RTviewer, nebo jej dále exportovat do formátu DWG/DXF

Další podrobnosti viz Newsletter BALKEN BEWE.

Mezní stavy použitelnosti, únavy a přepočty

volitelné funkční rozšíření pro RIBtec BALKEN beton

Železobetonové a předpjaté nosníky mohou být volitelně navrhovány a posuzovány na mezních stavech použitelnosti a únavy. V tomto případě BALKEN řeší následující úlohy:

 • minimální výztuž na rovnoměrné rozdělení trhlin pro běžné a masivní prvky

 • minimální výztuž na rovnoměrné rozdělení trhlin při odtoku hydratačního tepla u desek

 • omezení šířky stabilních trhlin

 • omezení napětí v betonu a ve výztuži ve stavu s trhlinami

 • omezení elastických deformací (průhybů)

 • omezení nelineárních efektivních deformací (průhybů) s vlivem dotvarování, smršťování a vzniku trhlin na leff/250 a leff/500

 • výpočet deformací volitelně pro kvazistálou, častou nebo charakteristickou kombinaci

 • posouzení únavy ohybové výztuže a betonu na tlak, stupeň 2

 • posouzení únavy tažených diagonál (příčné, resp. třmínkové výztuže) a tlačených diagonál

 • posouzení únavy spřahovací spáry

 • výpočet únavové pevnosti ze zadaného počtu cyklů

 • zohlednění dynamického součinitele pro pozemní stavby

 • přepočty a posouzení stávajícího stavu se zjištěním stupňů využití zadané podélné a smykové výztuže a přihlédnutím k jejich možné korozi

Předpětí

volitelné funkční rozšíření pro RIBtec BALKEN beton

Funkční rozšíření Předpětí poskytuje následující možnosti:

 • jednostupňové předpětí ve více vrstvách, volitelně s okamžitou nebo dodatečnou soudržností nebo bez soudržnosti

 • pevný čas aktivace předpětí v 7. dni normové křivky pevnosti betonu

 • databanka parametrů obvyklých předpínacích systémů

 • 4 podmínky postupu předpětí na každou kotvu včetně pokluzu

 • návrhy a posouzení předpjatého betonu se zohledněním vlivu dotvarování, smršťování a relaxace pro pevné časy 7, 28, 36500 dnů

 • návrh detailu výztuže proti štěpení kotevní oblasti předpínacích lan s okamžitou soudržností

Příklady řešení a výstupů BALKEN beton

Nosník o 4 polích 6,24 m + 4,24 m + 6,24 m +4,24 m, s náběhy 300x500 mm na 300x800 mm

Přepočet a posouzení únosnosti stávajícího stavu trámu o 2 polích s danou obybovou a smykovou výztuží

Prefa vazník s četnými malými a velkými prostupy, návrh vyztužených vzpěr u blízkých prostupů, návrh ozubů

Atypický prefabrikovaný trám se spojitě proměnným průřezem na rozpětí 20,8 m

Masivní vaznice prefa o 3 polích 14,0 m + 16,0 m+ 14,0 m, s přechodovými průřezy a s klouby

Předpjatý trám na rozpětí 9,0 m s průřezem V a návrhem a posouzením kotevní oblasti lan s okamžitou soudržností

Nosník o 2 polích s dodatečným předpětím, posouzením dekomprese a MS únavy

     Předběžný návrh poloprefabrikované desky TT ve 2 samostatných výpočtech BALKEN pro "výrobu" a pro "provozní stav"

Variantu BETON lze dodat samostatně, nebo jako funkční rozšíření k variantám OCEL nebo DŘEVO

 

Varianta OCELOVÝ NOSNÍK

RIBtec BALKEN ocel

Posouzení ocelových nosníků pozemních staveb na šikmý ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením jsou v programu BALKEN možné volitelně podle základní EN 1993-1-1, nebo s národními parametry pro ČSN EN, DIN EN, ONORM EN, BS EN, nebo podle starší normy DIN 18800. Řeší se následující úlohy:

 • databanka standardních válcovaných profilů I, T, U, O, jekly a svařované symetrické profily

 • zadání vlastní geometrie průřezů výše uvedených tvarů

 • po polích konstantní průběh průřezů s možnou skokových změn průřezu v podporách

 • klasifikace průřezů, standardně elastická únosnost průřezu a výpočet napětí (EE) s vlivem interakce NM-V-T

 •  volitelně automatický přechod na plastickou únosnost a posouzení průřezu (EP) pro všechny typy profilů při vyčerpání jejich elastické únosnosti – pokud toto zjištěná třída průřezu na daném místě umožňuje

 • posouzení stability na ohybový vzpěr s klopením pro profily I metodikou 2 dle EN 1993-1-1, kap. 6.3.3

 • výpočet a omezení deformací volitelně pro kvazistálou, častou nebo charakteristickou kombinaci

Variantu OCEL lze dodat samostatně, nebo jako funkční rozšíření k variantám BETON nebo DŘEVO

Příklady řešení a výstupů BALKEN ocel

Jeřábová dráha, 2 x 6  m, HE-B 300, šikmý ohyb

Překlad 6,3 m, IPE-330, S235, s využitím plastické únosnosti

Spojitý nosník 2 x 6,25 m, IPE 220, rovinný ohyb, stabilita na vzpěr s klopením

 

Varianta DŘEVĚNÝ NOSNÍK

RIBtec BALKEN dřevo

Posouzení dřevěných nosníků pozemních staveb na šikmý ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením jsou v programu BALKEN možné volitelně podle základní EN 1995-1-1, nebo s národními parametry pro ČSN EN, DIN EN, ONORM EN, BS EN, nebo podle starší normy DIN 1052:2008. Řeší se následující úlohy:

 • obdélníkové profily z masivního jehličnatého, listnatého a lepeného lamelového dřeva

 • konstantní průběh průřezu podél celého nosníku, popř. s momentovými klouby

 • posouzení napětí a stability na vzpěr s klopením včetně zohlednění kroucení

 • posouzení kontaktních napětí v podporách

 • posouzení požární odolnosti

 • posouzení kmitání pro dřevěné trámové stropy dle EN 1995-1-1,7.3

 • posouzení omezení počátečních (winst) a konečných (wfins) deformací (průhybů)

Variantu DŘEVO lze dodat samostatně, nebo jako funkční rozšíření k variantám BETON nebo OCEL

Příklady řešení a výstupů BALKEN dřevo

Vaznice o 4 polích, s kloubem a posouzením stability a požární odolnosti

Hřebenová vaznice skladovací haly (36 m) o 8 polích, s klouby, posouzením stability a požární odolnosti

 

PRUŽNÉ PODLOŽÍ

volitelné funkční rozšíření pro BALKEN beton, ocel nebo dřevo

Pro všechny materiálové varianty spojitého nosníku BALKEN lze volitelně uvažovat uložení na pružném podloží s následujícími funkcemi:

 • elastické (Winklerovské) podloží s pružinovými konstantami

 • zohlednění podélného příčného a torzního poddajného uložení

 • definice libovolných úseků pružného podloží s odlišnými parametry

 • pomocník na výpočet modulu stlačitelnosti ze známého edometrického modulu

 • výpočet kontaktních napětí

 

Výpadek podloží (pouze u materiálové varianty BETON):

 • volitelně aktivace možného výpadku podloží

 • automatická tvorba kombinací pro geotechnické posudky dočasné (NS-T/GEO-2) návr-hové situace (NS-P/GEO2)

 • automatická tvorba kombinací pro geotechnické posudky (NS-P/GEO-2) a návrhy nos-níku, resp. desky (MSÚ) ve stálé návrhové situaci

 • automatická tvorba zvoleného typu kombinace pro posouzení deformací (MSP)

 • uživatelské kombinace nebo úpravy automaticky generovaných kombinací

 • cílená volba sady kombinací pro následující nelineární výpočty a posudky.

 

Příklady řešení a výstupů BALKEN pružné podloží

Masivní ŽB základová deska na pružném podloží, hydratace
 

Přehled možných funkčních rozsahů

Dodávaný funkční rozsah RIBtec BALKEN je licenčně volitelný - v prostředí programu jsou aktivní jen ty funkce, ke kterým existuje licenční oprávnění.

 • BALKEN beton betonové spojité nosníky na MS únosnosti a tabelární posudek požární odolnosti, rovinný ohyb,

  • Detail rozšíření betonového nosníku o návrhy ozubů, příčných prostupů a vzpěr mezi prostupy,

  • MSÚ+únava+přepočty rozšíření betonového nosníku o návrhy na MS použitelnosti, únavy a o přepočet a posouzení stávajícího stavu,

  • Předpětí rozšíření betonového nosníku o předpětí,

 • BALKEN ocel   ocelové spojité nosníky na MS únosnosti včetně posouzení stability, šikmý ohyb,

 • BALKEN dřevo dřevěné spojité nosníky na MS únosnosti včetně posouzení stability a požární odolnosti, šikmý ohyb,

 • Pružné podloží rozšíření pro beton, ocel nebo dřevo o uložení nosníku na pružném podloží.

 

Další informace k produktu RIBtec BALKEN

technický list BALKEN

základní příručka obsluhy Úvod do BALKEN

příručka aplikované teorie Teorie BALKEN beton

modelování ozubů a konzol

metodika návrhu a posouzení příčných prostupů dle Heft 459 od verzí 14.0

únosnost a návrh výztuže smykové spáry

 Statické výpočty a navrhování spojitých nosníků, článek publikovaný v časopise "Beton TKS 05/2007"

Informace pro zákazníky se starším produktem RTbalken viz níže

Zákazníci se servisní smlouvou RIBtec RTbalken obdrželi novou verzi BALKEN v korespondujícím funkčním rozsahu beton + detail + MSP+únava+přepočty bezplatně. V případě funkční varianty RTbalken EXPERT obdrželi dále navíc předpětí.
Aktualizace zákaznických autorizačních dat je nutná!!!
V RIB Licenčním managementu v kategorii Autorizace zatrhněte u Zdrojová složka políčko Načíst ze servisního portálu RIB (přes internet) a následně proveďte uprostřed panelu funkcí Přenést.

 

Rozšíření BALKEN beton o nové materiálové varianty OCEL a/nebo DŘEVO , popř. PRUŽNÉ PODLOŽÍ jsou volitelná; ceny jsou uvedeny ve formuláři objednávky.

 

Nemáte-li uzavřenou servisní smlouvu RIBtec RTbalken, pak pro objednávku aktualizace na BALKEN použijte tento formulář


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20