Click and get your update!

Tato stránka je určena zejména pro zákazníky se staršími verzemi RIBtec BEST beton (18.0, 17.0, 16.0, ...). Pro nové zájemce a zákazníky a pro celkový přehled softwaru RIBtec BEST beton viz zde nebo jeho detailní technický list BEST beton (PDF 0,5 MB) a technický list BEST požární odolnost (PDF 1 MB)

RIBtec BEST beton

statické výpočty a navrhování štíhlých ŽB sloupů RIBtec BEST beton s novým komfortem a funkcemi

RIBtec BEST beton: automatika návrhových kombinací

RIBtec BEST beton & FUNDA: přímý datový přenos zatížení

RIBtec BEST beton: elastické vetknutí do základu

RIBtec BEST beton: kombinace zatížení pro MS globální stability polohy

RIBtec BEST beton: požární odolnost, teplotní analýza

Pro objednávku aktualizace BEST beton 19.0 použijte tento formulář

Novinky a změny oproti starším verzím RIBtec BEST beton v aktuální verzi 19.0

Všeobecně

 • Při archivaci položky projektu je nově umožněna volba jiné projektové složky.

Prostředí

 • Sjednocení uživatelských prostředí RIBtec: záložka „Zadání“ byla rozdělena na dvě nové záložky „Projekt „ a „Systém“.

 • Při označení objektu ve struktuře objektů se automaticky aktivuje příslušné podokno tabulky.

BETON

 • Při kliknutí na obrázek „ohořených stran průřezu“ již nedochází k havárii grafického prostředí.

 • Momenty vetknutí se nyní dokumentují nezávisle na typu okrajových podmínek.

 • Výstup deformací vlivem dotvarování: u elastických deformací ve směru y se chybně opisoval sloupeček deformací ve směru x.

 • V určitých případech se v rekapitulaci protokolovala nutná smyková výztuž, ačkoliv nebyla nutná žádná.

 • Tabelární požární odolnost

  Sloupy se nenavrhují dle tabulky 5.2a, ale přímo dle rovnice 5.7. Normové meze použitelnosti této metody jsou pro sloupy s obdélníkovým průřezem a zamezením natočení l,col = 6,0 m, tj. lo,fi <= 3.0 m. U sloupů s požadavkem R30 se předpokládá uložení bez zamezení natočení, tudíž je v těchto případech normová mez použitelnosti této metodiky l,col = 12,0 m, tj. lo = lo,fi <= 6.0 m
 • V případě nastavení rozdílného typu výztuže (spojitá, rohová) za studena (tj. v zadání průřezu) a u návrhu na PO zónovou metodou se vypisuje varování.

OCEL

 • Průběžná údržba a aktualizace.

 

Příklady nových protokolů statického výpočtu a návrhů v techologii RTreport

BEST beton: dvoupodlažní sloup 20 m, průřez 500x500 mm

BEST beton: běžný jednopodlažní sloup 7 m, průřez 450x450 mm

BEST beton: neztužený obvodový sloup haly 9,55 m, vč. požárního návrhu zónovou metodou, kompletní protokol výpočtu

Pro zákazníky se servisní smlouvou RIBtec BEST je nová verze BEST beton 18.0 bezplatná. Nemáte-li uzavřenou servisní smlouvu RIBtec BEST, pak použijte pro objednávku zpoplatněné aktualizace tento formulář

Aktualizace zákaznických autorizačních dat je proto nutná!!!
V RIB Licenčním managementu v kategorii Autorizace zatrhněte u Zdrojová složka políčko Načíst ze servisního portálu RIB (přes internet) a následně proveďte uprostřed panelu funkcí Přenést.

Rozšíření BEST beton o materiálovou variantu OCEL je volitelné; ceny jsou uvedeny ve formuláři objednávky.

Více informací k FUNDA!

Pro přenos zatížení ze sloupu BEST beton do základů FUNDA používejte stejné programové verze!

S aktualizaci BEST beton 19.0 proto současně doporučujeme aktualizaci FUNDA 19.0, popř. možnost rozšíření licencí RIBtec o sloup BEST beton,

nebo požární odolnost BEST nebo o základy FUNDA, FUNDA prefa, FUNDA polygon.

 Více informací k ŽB sloupům FUNDA

Přejděte na

stažení instalačního baličku

více informací ke štíhlým sloupům BEST beton

více informací k požární odolnosti BEST zónovou metodou

technický list BEST beton (0,5 MB)

newsletter RIBTEC® BEST beton, přepočet vnitřních sil na zatížení – pomůcka Excel

technický list BEST požární odolnost (1 MB)

technický list BEST ocel (0,5 MB)

Na čem dále pracujeme?

Vývoj nového prostředí BEST beton nyní pokračuje na rozšíření jeho funkčnosti pro vyšší licenční verzi BEST expert, tj. ŽB a předpjaté sloupy, stožáry, antény, pilíře, pylony aj. atypická provedení štíhlých tlačených tyčových dílců s obecně polygonálním průřezem a otvory a popř. kónickým výškovým průběhem.

RIBtec BEST beton: přepínání jazyka prostředí a výstupů

RIBtec BEST beton: rozšířená teplotní analýza a zónová metoda


Změny RIBtec BEST beton ve starších verzí 12.2, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0

Všeobecně

 • Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit.

 • Protokol

 • V případě působiště vodorovných sil přímo v počátku souřadnic nebyl rozpoznatelný osový kříž pro zobrazení zatěžovacích stavů.

 • Ve schématu statického systému bylo kótování průřezů a množství výztuže obtížně čitelné.

 • Pokud se během zpracování projektu otevřel jiný projekt, pak chybělo upozornění na uložení úprav původního projektu.

 • Pokud existuje více ZS se stejným atributem, pak se tyto automaticky sdružují v kombinacích do jedné skupiny. Nově lze pomocí kontextové funkce v přehledu struktury objektů toto seskupování u jednotlivých ZS cíleně potlačit. Působí pak samostatně nebo v kombinaci s ostatními skupinami ZS.

 • Cesta ke zpracovávanému projektu se i ve Windows 10 zobrazuje v záhlaví okna i při jeho maximalizaci.

 • V panelu Vlastností se u všech materiálových variant zobrazují maximální rozměry průřezů a průřezové charakteristiky.

 • Z didaktických důvodů stran definice imperfekcí byla položka struktury objektů přejmenována z „Montážní stavy“ na „Montážní stavy a imperfekce“.

 • Zobrazovala se podpora ve směru x, i když fakticky nebyla zadána.

Prostředí

 • Automaticky převzaté návrhové kombinace se při příštím startu projektu netřídily.

 • Při současné existenci uživatelských a automatických kombinací nebylo jejich číslování průběžné.

 • Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.

 • Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku.

 • Prostřednictvím nové funkce "Archivovat projekt" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip.

 • V kontextových funkcích, které obsluhují systémovou schránku funkcí "Vyjmout / Kopírovat / Vložit" se nyní zobrazují objekty obsažené ve schránce.

 • Texty popisující zakázku a řešený konstrukční prvek (položku) se bezdůvodně ořezávaly na délku 21 znaků.

 • Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty.

 • Po importu souboru *.bev jednopodlažního sloupu s horním a dolním uložením se horní podpory hlavy sloupu nezobrazovaly ve 3D zobrazení, ačkoliv tyto fakticky existovaly.

 • Automaticky generované návrhové kombinace pro seismicitu obsahovaly chybné součinitele.

 • Při mazání vybraných buněk docházelo současně k nechtěnému smazání nadřazeného objektu.

Zadání

 • Při zadávání textového popisu projektu docházelo k častějším haváriím programu.

BETON

 • Ve schématu statického systému byly u průřezu tvaru H prohozeny kóty.

 • V případě šikmého ohybu se minimální třmínková výztuž stanovovala dle sklonu výslednice podél šikmo proležené, myšlené hrany. Nyní probíhá tento výpočet odděleně pro každý směr a příslušnou zadanou šířku průřezu. Návrh na posouvající sílu se nadále provádí za předpokladu šikmého ohybu.

 • Spojitá zatížení ve výšce 0 se nepředávají do výpočtu, neboť tato nemají význam a vedou pouze na havárii programu.

 • Pro výpočet průběhu teploty (PO modifikovanou zónovou metodou) v průřezu se skládanou výztuží (3x4 / 5x4) se přímo zadává osové krytí jednotlivých profilů.

 • Soubor přenosu zatížení do základových patek *.bif se nyní ukládá již jen do projektové podsložky výsledků *.besx.res (což již bylo a je standardem u ocelových sloupů).

 • Pracujeme na výměně výpočetního jádra (nově TRIMAS) s novými technickými možnostmi (realističtější zohlednění efektů D+S, výpočet min. bezpečnosti na vzpěr, schémata výztuže aj.). Plánovaný termín 1. distribuce s novým výpočetním jádrem 17.x je ve 2. polovině rou 2017.

 • V případě úpravy skladby výztuže z rohové na obvodovou mohlo docházet k pádu programu.

 • V panelu zadání elastického vetknutí do základu docházelo s každým kliknutím myši k půlení již zadaných hodnot.

 • Před startem výpočtu s posouzením požární odolnosti se kontroluje, zda existuje příslušná návrhová kombinace.

 • Aktualizace textů stručné nápovědy k volbě rozsahu výstupů v panelu „Volby výpočtu“.

 • Pokud byla na záložce „Zatížení“ použita funkce UNDO, docházelo k občasným ztrátám v definici zadání výztuže.

 • Uživatelské zadání součinitele dlouhodobé talkové pevnosti betonu alpha_cc se dříve nezohledňovalo.

 • Požární odolnost: Oprava výpočtu redukce plochy průřezu v případě 2-stranného ohoření sloupu stěnového typu.

 • Protokoly RTreport byly rozšířeny o deformace vlivem dotvarování.

 • Součinitel dotvarování phi.t se protokoluje v tabulce návrhových kombinací i tehdy, pokud bylo nastaveno všechna phi.t stejná.

 • Tabulka materiálových parametrů výztuže byla doplněna o duktilitu.

 • Pokud se během výpočtu vyskytnou chyby, pak se na závěr protokolu netiskne rekapitulace výsledků.

OCEL

 • Posouzení deformace probíhá pouze v případě existence příslušné návrhové kombinace. Pokud tato neexistuje, pak se před vlastním výpočtem zobrazí chybové hlášení.

 • Viz rovněž  změny ve starších verzích 17.0, 16.0, 15.0, 14.0, 13.0, ...

 • Dočasné soubory se během výpočtu ukládají do lokální dočasné složky „TEMP“, což urychluje výpočetní čas projektů uložených v počítačových sítích.

Verze 16.0 a starší

 • Kompatibilita s Windows 10, nadále podpora Windows Vista, 7, 8 a 8.1

 • Rameno vnitřních sil pro návrh výztuže na posouvající sílu se nově stanovuje se zohledněním zadané hodnoty krytí výztuže betonem cvL (standardně 2 cm). Dříve se uvažovalo zjednodušeně cvL = d1 (osové krytí výztuže).

 • Ocelové sloupy BEST ocel včetně prostorového vzpěru s klopením, volitelné rozšíření k BEST beton nebo zcela samostatně funkční.

 • Možnost opakovatelného přepínání materiálové varianty mezi BETONem a OCELí při zachování statického schématu a zatížení; předpokladem je navíc funkční rozsah BEST ocel

 • Nový a kompletně přepracovaný protokol výpočtu, návrhů a posouzení v technologii RTreport, tj. formátovaný text, tabulky a obrázky s podporou hierarchie, filtrováním a exportem do jiných textových a tabulkových procesorů, včetně exportu stylů do MS Word (výhodné při vytváření struktury záložek v dokumentech PDF) aj.
  Starší typy výstupů (RTconfig a RTprint) jsou tímto zrušeny. V textovém procesoru RTreport jsou k dispozici četné možnosti filtrování a vytváření vlastních projektových šablon pro individuální konfiguraci výstupů. Běžně lze volit ze čtyř přednastavených možností v rozsahu výstupů: minimální, stručný, podrobný a detailní protokol. U všech těchto variant lze dále rozsah výstupů individuálně upravovat. Individuální úpravy rozsahu pak lze uložit ve formě vlastní formátovací šablony.

 • Na závěr protokolu se nově tiskne tabulka s přehledem řešených návrhů a informací „vyhovuje/nevyhovuje“.

 • Nově umožněno omezení výstupů pouze na návrhově relevantní kombinace zatížení.

 • Uživatelsky požadované minimální množství výztuže (např. konstrukční výztuž) lze nově volitelně zadat přímo v celkovém součtu symetricky rozmístěné plochy výztuže v [cm2] nebo počtem prutů daného profilu [n x Ds]. Při typu zadání [n x Ds] se programem spočtené nutné plochy výztuže v tabulce rekapitulace výsledků zpětně přepočítávají na nutný počet prutů zadaného profilu Ds.

 • Nový druh proměnného, vzájemně se vylučujícího zatížení „Jeřábová dráha.

 • Zatížení sněhem bylo rozděleno na 2 druhy proměnného zatížení, tj. pro nadmořskou výšku do 1000 m a nad 1000 m.

 • V zobrazení 2D se nyní souřadné systémy zobrazují barevně.

 • Aktualizace parametrického výkresu výztuže (makro ZAC) včetně obsluhy v češtině.

 • kompatibilita s Windows 8.1, nadále podpora Windows Vista, 7 a 8.

 • nové, moderní, grafické prostředí ovládání s individuálně konfigurovatelným uspořádáním dílčích oken a nástrojů,

 • funkce UnDo/ReDo bez omezení počtu kroků Zpět a Obnovit,

 • v základní licenci 3 jazykové verze - čeština, angličtina, němčina - s okamžitým přepínáním jazyka, a to odděleně jak pouze pro výstupy a/nebo pro uživatelského prostředí,

 • zásadní přepracování funkcionality návrhových kombinací: sestavení všech relevantních návrhových kombinací na MSÚ dle typů zadaných zatěžovacích stavů a jejich následná užší volba pro vlastní výpočet;
  individuální zadání libovolných, uživatelských kombinací, současně se zmíněnými automatizovanými, je nadále možné,

 • snadnější zohlednění dotvarování sloupu zadáním součinitele - např. kvazistálého psi.2 - přímo k zatěžovacím stavům; kombinace pro dotvarování se pak sestaví automaticky,

 • výpočet pružinových konstant vetknutí patky sloupu do základu z jeho zadaných rozměrů, edometrického modulu zeminy a excentricity sloupu na základové desce,

 • výpočet a výstup zatížení do základu jak v charakteristických (MSP), tak i návrhových hodnotách (MSÚ), s dílčími složkami účinků z teorie I. a II. řádu - jak pro vlastní konstrukční návrh základu, tak i pro geotechnické posouzení podloží, možnost vlastní definice stálé, mimořádné a seizmické kombinace účely posouzení pro globální bezpečnosti polohy,

 • rozšířený přímý datový přenos zatížení ze sloupu RIBtec BEST beton do základu FUNDA s možností výběru přenosu zatížení po návrhových kombinacích a automatizovanou aktualizací zatížení v případě změn ve výpočtu sloupu,

 • revize protokolu výpočtu a přepracovaná grafická schémata řešeného sloupu a průběhů výsledků s popisy hodnot v nové technologie RTgrafix,

 • nové vydání uživatelských příruček Úvod a Teorie, vč. jejich rozšířené české jazykové verze,

 • paralelní instalace starší verze prostředí BEST beton 13.0 a přímý import starších projektů *.BEV a *.BES,

 • nový typ souboru *.BESX.

Novinky v návrhu na požární odolnost rozšířenou zónovou metodou

 • zobecněná teplotní analýza časového a prostorového průběhu teploty v průřezu řešením Fourierovy termodynamické diferenciální rovnice v rastru 60 x 60 a časovém kroku ∆t = 2,

 • skladba rohové výztuže 4x1 nebo 4x3 nebo 4x5 se zadanou roztečí na obvodu sloupu; při stejném osovém krytí mají pruty dále od rohu totiž nižší teplotu a tím i větší pevnost,

 • zohlednění hmotnostního % zbytkové vlhkosti betonu,

 • teploty výztuže v teplotním poli se stanovují přesně podle jejich polohy v průřezu; pro teplotu betonu je dostačující její průměrná hodnota v průřezu,

 • řešené  třídy požární odolnosti rozšířeny až na R240,

 • možnost přímého zadání uvažovaného času doby požární odolnosti v minutách.


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19