Click and get it!

RIBtec BEST beton

statický výpočet a návrh betonových sloupů s teorií II. řádu a efektivními tuhostmi

Statický výpočet a navrhování železobetonových sloupů není triviální inženýrskou úlohou. Obtížnost statických výpočtů a navrhování sloupů je dána jejich ohrožením náhlým kolapsem ztrátou vzpěrné stability při současně nelineárním chování kompozitního materiálu železobetonu. Současně platí, že hospodárnější výsledky, tj. nižší stupně vyztužení průřezů, lze dosáhnout aplikací nelineárních algoritmů výpočtu a návrhů, u kterých je však bezpodmínečně nutné zohlednit následující vlivy a ustanovení norem:

 • Šikmý ohyb, posouvající síly, excentricity spojů, výrobní imperfekce a dotvarování vedou na vzrůstající excentricity svislých složek zatížení → riziko stabilitního kolapsu ztrátou vzpěrné stability.

 • V zónách taženého betonu dochází ke vzniku a rozvoji trhlin a tahovou únosnost průřezu přebírá pouze výztuž. Poloha nulové čáry průřezů se tímto mění s výškou sloupu → efektivní tuhosti průřezů.

 • Vysoké stupně vyztužení tlačených průřezů mají vliv na průřezové charakteristiky → je třeba uvážit průřezové charakteristiky brutto/netto.

 • Pro výpočet vnitřních účinků a deformací platí jiné pracovními diagramy napětí-přetvoření než pro vlastní návrh a posouzení únosnosti průřezů → obecná metoda EN 1992-1-1 dle kap. 5.8.6.

 • Pro různé návrhové situace (stálá a dočasná, mimořádná, seizmická, požární, ...) platí různé součinitele spolehlivosti na straně odolností materiálů → více návrhových situací.

 • Pro konečné vyztužení sloupu je rozhodující obálka nutné výztuže všech možných návrhových kombinací řešených sekvenčně sérií jejich nelineárních výpočtů → neplatí princip superpozice.

 • Změna okrajových podmínek uložení (ztužení) sloupu má zásadní vliv na jeho stabilitní chování.

Běžné, lineární výpočetní a návrhové metody, pracující pouze se součiniteli vzpěrné délky apod., nemohou z dnešního hlediska poskytnout pro výšky sloupů nad cca 3 m dostatečně efektivní řešení a vedou tak na nadbytečně masivní průřezy a nadspotřebu výztuže.

 

 • možnost opakovatelného přepínání materiálové varianty mezi BETONem a OCELí při zachování statického schématu a zatížení; předpokladem je navíc funkční rozsah BEST ocel

BEST beton: moderní prostředí s přepínáním norem a jazyků

BEST beton: automatika návrhových kombinací

RIBtec BEST & LoTr - přenos zatížení

BEST beton: požární odolnost tabelárně nebo zónovou metodou

BEST beton: montážní stavy, automatika imperfekcí, poddajné vetknutí

BEST expert: centrické předpětí stožárů

RIBtec BEST beton: kombinace zatížení pro MS globální stability polohy

Příklady výstupů protokolů statického výpočtu a návrhů RIBtec BEST beton, BEST požární odolnost a BEST expert

BEST beton: dvoupodlažní sloup 20 m, průřez 500x500 mm

BEST beton: běžný jednopodlažní sloup 7 m, průřez 450x450 mm

BEST beton: neztužený obvodový sloup haly 9,55 m, vč. požárního návrhu zónovou metodou, kompletní protokol výpočtu

BEST expert: předpjatý anténní stožár 40 m

BEST expert: předpjatý, odstřeďovaný sloup 10 m

BEST expert: masivní mostní pilíř 16 m s polygonálním průřezem

Standardní verze statického softwaru RIBtec BEST beton železobetonových sloupů pozemních staveb v plné míře naplňuje všechny uvedené aspekty nelineárního výpočtu a iterativního návrhu. Poskytuje tak spolehlivá a ekonomická řešení pro jedno- a vícepodlažní železobetonové sloupy pozemních staveb. Nově se RIBtec BEST beton prezentuje v nové generaci moderních, uživatelských prostředí RIBtec a navazuje tak na úspěch tohoto technologického standardu ověřený u předcházejících inovací ŽB základů FUNDA a navrhování ŽB a předpjatých průřezů na MSÚ, MSP a MS únavy RTcdesign.

Více informací k FUNDA!

Pro přenos zatížení ze sloupu BEST beton do základů FUNDA je k dispozici inteligentní datové propojení

s možností výběru přenosu zatížení po návrhových kombinacích, včetně složek přírůstku reakcí do základu od teorie II. řádu, a to jak v charakteristických (pro geotechniku), tak i návrhových (pro návrh ŽB základu) hodnotách.

Změna ve výpočtu sloupu se tak okamžitě projeví ve výpočtu navazující základové patky.

Více informací k ŽB základům FUNDA

Přejděte na

 ceny a objednávka RIBtec BEST  (s volitelnými funkčními variantami: beton, požární odolnost a expert, ocel)

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 stažení a instalace demoverze

 

Žhavé téma: navrhování železobetonových sloupů na požární odolnost

Spolu se základním návrhem na únosnost je nutné vyhovět požadavkům na požární odolnost. Základní způsob návrhu a posouzení ztužených sloupů obsahují tabelární metody (tab. 5.2a a 5.3b, resp. rovnice 5.7) dle ČSN EN 1992-1-2; platné pouze do výšky podlaží 3,0m (2,5m), resp. 6,0m (5,0m). Tabulky v příloze C pro vyšší a štíhlejší sloupy opět předpokládá vodorovné ztužení.

Návrh neztužených sloupů bez omezení výšky a štíhlosti umožňuje EN 1992-1-2 např. zjednodušenou výpočetní metodu B2, která se rovněž označuje jako zónová metoda. Výpočty tohoto typu nebyly ve stavební praxi doposud obvyklé. Zónová metoda vychází z redukovaného průřezu v důsledku jeho poškození požárem a v hloubce průřezu teplotně závislých pracovních diagramů napětí–přetvoření pro beton a betonářskou výztuž.

Požární odolnost tabelární metodou je standardní součástí již základní verze. RIBtec BEST brandschutz je volitelným funkčním rozšířením o požární odolnost zónovou metodou.

Další informace a reference k RIBtec BEST požární odolnost

 prezentační webová stránka RIBtec BEST požární odolnost

Článek "Praktická použitelnost metod navrhování železobetonových konstrukcí na účinky požáru ..."

 Článek "Požární odolnost ŽB konstrukcí a zónová metoda při navrhování sloupů"

Technický list BEST požární odolnost

 

BEST expert: předpjaté a/nebo kónické sloupy z odstřeďovaného betonu, stožáry, antény, pilíře, pylony aj. atypy

 

Pro statická řešení a návrhy tlačených tyčových dílců s netradičním, resp. specifickým konstrukčním uspořádáním, specifickými materiály, tvary a průběhy průřezů je určeno funkční rozšíření v RIBtec BEST expert, které disponuje oproti základní verzi dalšími technickými možnostmi.

 • Polygonální průřezy s vnitřními prostupy a kónické průběhy průřezů po výšce sloupu.

 • Centrické podélné předpětí sloupu a nesymetrické uspořádání výztuže.

 • Vlastní pracovní diagramy napětí-přetvoření pro beton, betonářskou a předpínací výztuž, inverzní výpočty vnitřních účinků ze zadaných hodnot mezních přetvoření

Volitelný funkční rozsah

Dodávaný funkční rozsah RIBtec BEST je licenčně volitelný - v prostředí programu jsou aktivní jen ty funkce, ke kterým existuje licenční oprávnění.

 • BEST beton – ŽB sloupy pozemních staveb s typizovanými průřezy a zalomením svislé osy

  • BEST požární odolnost rozšíření BEST beton o požární odolnost rozšířenou zónovou metodou

  • BEST expert  předpjaté a železobetonové sloupy s polygonálními průřezy, plynulou změnou v průběhu průřezů, nesymetrickou výztuží a vlastním pracovními diagramy

 • BEST ocel – ocelové sloupy 3D s ohybovým vzpěrem a klopením

Další informace a reference k RIBtec BEST beton

technický list BEST beton (0,5 MB)

technický list BEST požární odolnost (1 MB)

 reference Lakovna VW Bratislava

newsletter RIBTEC® BEST beton, přepočet vnitřních sil na zatížení – pomůcka Excel

technický list BEST ocel (0,5 MB)

Uživatelské příručky

příručka Teorie BEST (2 MB)

příručka Úvod do BEST (2 MB)

BEST expert: polygonální a kónické průřezy

BEST beton: PO zónovou metodou, vliv skladby výztuže

BEST beton & FUNDA: přímý datový přenos zatížení

 

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20