RIBtec BEST ocel

statický výpočet a návrh ocelových sloupů 3D s ohybovým vzpěrem a klopením

Nelineární výpočty prostorových ocelových sloupů namáhaných na šikmý ohyb a tlak patří spolu s jejich posouzením na mezních stavech únosnosti, se současným zohledněním vlivu počátečních imperfekcí, k náročným úlohám statické analýzy ocelových konstrukcí. Software RIBtec BEST ocel, tj. s materiálovou variantou pro ocelové sloupy z válcovaných a svařovaných profilů, umožňuje rychlé řešení těchto typů úloh s významným vlivem teorie II. řádu.

Intuitivní grafické prostředí nabízí snadné zadávání statického systému a jeho zatížení s automatizovaným generováním a volbou návrhových kombinací. Nelineární výpočet probíhá volitelně buď pouze v rovině (2D, rovinný ohyb) nebo prostorově (3D, šikmý ohyb). Výstup výsledků a protokolu statického posouzení je libovolně konfigurovatelný a obsahuje exportovatelné tabulky (např. přímo do Excel) a grafické průběhy všech relevantních veličin.

BEST ocel: prostředí s přepínáním norem a jazyků

BEST ocel: přehledné panely parametrů zadání

RIBtec BEST & LoTr - přenos zatížení

BEST ocel: volba kombinací pro nelineární výpočet

BEST ocel: přehledný strukturovaný protokol

BEST beton: volitelné rozšíření o betonové sloupy

Schéma statického systému a podporované normy

V softwaru RIBtec BEST ocel lze modelovat štíhlé ztužené vícepodlažní a neztužené sloupy (konzoly) halových objektů, popř. zavěšené kyvné stojky, jako např. následující typy:

 • výpočet a posouzení dle norem EN 1993-1-1, včetně národních parametrů pro ČSN, DIN, OENORM, BS

 • modelování vícepodlažních sloupů s libovolným odstupňováním a odskoky profilů

 • svařované a válcované profily I, jekly, trubkové profily, popř. po podlažích s odstupňováním a excentricitou ( = zalomená osa sloupu)

 • tuhé nebo poddajné podpory pro vetknutí a podlaží, přičemž poddajnosti podpor a podloží lze spočítat v integrovaném Pomocníkovi

 • automatika a výběr řešené sady návrhových kombinací z generovaného seznamu všech možných kombinací zatížení,

 • volba druhu kombinace pro deformací na mezním stavu použitelnosti a pro přenos reakcí do řešení globální stability (do základu)

 • stálá/dočasná, mimořádná a seizmická návrhová situace

 • automatické počáteční imperfekce afinně k 1. vlastnímu tvaru každé řešené návrhové kombinace

 • nelineární výpočet s teorií II. řádu a se zohledněním imperfekcí a posouzením stability na ohybový vzpěr s klopením

 • posouzení únosnosti na šikmý ohyb s normálovou silou a automatikou návrhu EE a EP

 • rychlý, přehledný, víceúrovňový a konfigurovatelný protokol s individuálními filtry

 • přepínání jazyků (CZ, DE, UK), nezávisle pro prostředí obsluhy a výstupy

 • možnost opakovatelného přepínání materiálové varianty mezi OCELí a BETONem při zachování statického schématu a zatížení; předpokladem je navíc funkční rozsah BEST beton

Přejděte na

 ceny a objednávka RIBtec BEST (s volitelnými funkčními variantami: ocel, beton, požární odolnost a expert)

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 stažení a instalace demoverze

Příklady výstupů protokolů statického výpočtu a návrhů RIBtec BEST ocel

BEST ocel: jednopodlažní sloup, výška 7,5 m, profil IPE-300, prostorový ohyb

BEST ocel: neztužený sloup se změnou profilu, výška 9,5 m, profily HEB-450 a HEB-300, ohyb v rovině rámu

BEST ocel: ztužený sloup se změnou profilu, výška 9,7 m, profily HE-B-450 a HEB-300, prostorový ohyb

Druhy zatížení

Zatížení sloupů mohou být centrická nebo excentrická osamělá zatížení nebo spojitá rovnoměrná, trojúhelníková a lichoběžníková. Příslušející kombinační součinitelé se přiřazují k zatížením prostřednictvím tzv. atributů (druhů) zatěžovacích stavů. Nastavení hodnot součinitelů odpovídá národním parametrům, resp. lze uživatelsky upravovat.

Návrhové kombinace

Program nabízí automatické sestavení všech možných návrhových kombinací. Každá z nabídnutých kombinací může být následně zvolena jako návrhová (základní, mimořádná, seizmická kombinace) pro vlastní výpočet a posudky.

Podmínky uložení

Působení sloupů lze uvažovat jako prostorové (šikmý ohyb) nebo pouze v rovině (rovinný ohyb). Po výšce sloupu může být umístěn libovolný počet podpor (podlaží) působících v jednom nebo více směrech. Každý směr a druh podpory (posuv, natočení) může být buď absolutně tuhý nebo poddajný. Na výpočet pružinových konstant (např. poddajnost vetknutí do základu nebo navazující podlaží) je k dispozici Pomocník.

Řešení stability

Program RIBtec BEST ocel ocel používá plně geometricky nelineární analýzu FEM, tj. teorii II. řádu. Formulace ohybové a torzní tuhosti na úrovni konečných prvků zaručuje ve výpočtu statického systému současné zohlednění vlivu ohybového vzpěru a klopení.

Pro každou návrhovou kombinaci se zjišťují ideální kritická zatížení. Velikost počáteční imperfekce se následně uvažuje afinně ke kritickému tvaru (= 1. vlastní tvar). Tento postup odpovídá metodě posouzení stability se zohledněním náhradních imperfekcí dle požadavku normy EN 1993-1-1, kap. 5.2.2(7a), tedy včetně současného zohlednění ohybového vzpěru a klopení samostatně pro každou návrhovou kombinaci.

Kompletní posouzení

 

Při řešení posudků se uvažují dílčí kombinační součinitele a spolehlivosti automaticky po zatěžovacích stavech. Kromě generovaných návrhových kombinací lze zadávat i libovolné uživatelské kombinace. Vedeny jsou následující posudky:
 • automatické sestavení obálek kombinací zatížení

 • mezní stav únosnosti typu elastický-elastický (EE) a elastický-plastický (EP) pro šikmý ohyb s normálovou silou v každém posudkovém řezu

 • mezní stavy použitelnosti s posouzením deformací pro uživatelsky zvolenou návrhovou kombinaci

 • posouzení pro stálou, mimořádnou a seizmickou návrhovou kombinaci

Tabelární a grafické výstupy posudků obsahují průběhy vnitřních účinků, napětí, zjištěné stupně využití, deformace a reakce, volitelně jak z teorie I., tak i II. řádu.

 

Konfigurovatelný protokol výpočtu a posouzení

 

Řízení výstupů všech výsledků je víceúrovňové. Předdefinovány jsou šablony protokolu zadání, vnitřních účinků, deformací, atd. s příslušnými grafickými průběhy ve čtyřech volitelných úrovních: minimální protokol, stručný protokol, podrobný protokol, detailní protokol. Před vlastním výstupem se nabízí tento strukturovaný protokol RTreport ke kontrole, při které lze dále individuálně konfigurovat jeho obsah. Tato konfigurace se ukládá spolu s projektem pro pozdější opakované výstupy, resp. ji lze použít jako vlastní (firemní) šablonu pro jiné projekty BEST ocel.  

Volitelný funkční rozsah

Dodávaný funkční rozsah RIBtec BEST je licenčně volitelný - v prostředí programu jsou aktivní jen ty funkce, ke kterým existuje licenční oprávnění.

 • BEST ocel – ocelové sloupy 3D s ohybovým vzpěrem a klopením

 • BEST beton – ŽB sloupy pozemních staveb s typizovanými průřezy a zalomením svislé osy

  • BEST požární odolnost rozšíření BEST beton o požární odolnost rozšířenou zónovou metodou

  • BEST expert  předpjaté a železobetonové sloupy s polygonálními průřezy, plynulou změnou v průběhu průřezů, nesymetrickou výztuží a vlastním pracovními diagramy

Další informace a reference k RIBtec BEST

technický list BEST ocel (0,5 MB)

technický list BEST beton (0,5 MB) a technický list BEST požární odolnost (1 MB)


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20