Software na statické výpočty, návrhy a posouzení hloubených ROHR a bezvýkopových potrubí DURO

Po zavedení Eurocodů do české a slovenské projekční praxe není problematika statických výpočtů, posuzování a navrhování potrubí doposud uspokojivě pokryta národními předpisy a normami. Norma ČSN EN 1295-1, Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky, neposkytuje detailní metodiku výpočtu a v příloze B pak odkazuje na korespondující národní normy členských států CEN. Technické komise CEN navrhují souběžné zavedení dvou základních metod - německých předpisů DWA/ATV a francouzského předpisu Fascicule 70.

Metodiky DWA/ATV používají specifická schémata silničních zatížení a třídy zemin. Další podrobnosti k souvisejícím normám a předpisům uvádí např. Sborník konference Voda Zlín 2011, viz http://www.smv.cz/sbornik-voda-zlin-2011.html?downloadID=878;
Pokyny k používání metodik DWA/ATV lze nalézt u některých výrobců a dodavatelů potrubí, jako např.
http://www.keramo-kamenina.cz/techs_mpsv.html.

Aktuální programové verze RIBgeo DURO a ROHR 19.0, s kompletními protokoly statického výpočtu, návrhů a posouzení v češtině, aplikují aktuální vydání metodik DWA.
V případě bezvýkopových potrubí RIBgeo
DURO - nezávisle na vlastní technologii jejich provádění (mikrotunelování, vrtání, protlak apod.) - se jedná o aktuální vydání směrnice DWA-A 161 (06/2013), která je harmonizovaná s Eurocody. Rozšířená paleta materiálů potrubí, včetně plastů, reaguje na požadavky praxe a umožňuje výpočty jak tuhých, tak i poddajných potrubí. Nabídka databáze průřezů potrubí byla rozšířena o nové typy průřezů a rozměrových parametrů.
U hloubených potrubí RIBgeo
ROHR 19.0 se jedná o aktuální 4. vydání směrnice DWA-A 127 (10/2014, resp. 08/2016), tj. opět harmonizované s příslušnými Eurocody a rozšířením o tzv. ztekucenou a samozhutnitelnou zeminu zásypu (ZFSV).
Volitelně lze v obou případech přepnout i na starší verze zmíněných metodiky, tj. ATV-A 161, resp. ATV-A 127.


RIBgeo ROHR: hloubená potrubí

RIBgeo DURO: bezvýkopová potrubí

RIBgeo ROHR: grafické zadání

RIBgeo ROHR/DURO: parametry návrhů ŽB

RIBgeo DURO: parametry ražby a protlaku

RIBgeo ROHR: protokol a měřítkové schéma

Přejděte na:

 ceny a objednávka RIBgeo DURO a/nebo ROHR online

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence RIBgeo DURO a/nebo ROHR

 stažení a instalačního balíčku

Hloubená potrubí RIBgeo ROHR

Novinky a změny ve verzi 18.0 a 19.0

 • Sklolaminátovým troubám GRP mohou být nově zadány libovolné uživatelské hodnoty prstencové tuhosti a lomového přetvoření.

 

 • Vedle zapracování aktualizace metodiky DWA-A 127 byl funkční rozsah rozšířen o dočasně „ztekucené“, samozhutnitelné zeminy zásypu.
 • Zemina v zóně pod potrubím nyní může být zadána s uživatelskou hodnotou e-modulu, přičemž standardní hodnota dle metodiky DWA-A 127 modulu E4 = 10*E1.
 • Vedle rozšíření výpočetních vzorců pro zatížení a dočasně „ztekucené“, samozhutnitelné materiály zásypu (např. na cementové bázi ZFSV) byly zavedeny nové posudky pro tento typ ukládání potrubí. Jedná se např. o posudek ztekutění a náchylnost ztekucené zeminy k segregaci, dále posudek samozhutnitelnosti a schopnosti opětovného výkopu.
 • V očekávaném vydání revize metodiky DWA-A 127 se u návrhu betonových trub aplikuje koncepce součinitelů dílčích spolehlivostí. Tyto návrhové principy byly tudíž již nyní zavedeny v programu ROHR, přičemž parametry návrhu, hodnoty dílčích spolehlivostí apod. jsou uživatelsky volitelné.
 • Pro posouzení dlouhodobého dynamického zatížení, resp. provozní pevnosti je pro speciální případy trub nutná uživatelské nastavení dovoleného napětí. V případě železničního zatížení se navíc u posouzení dlouhodobého dynamického zatížení kontroluje dosažení bezpečnosti 2,0. Tabulka č. 22 metodiky DWA-A 161 (dovolené rozkmity napětí) je platná pouze pro drážní zatížení a odpovídajícím způsobem se automaticky zohledňuje.
 • U ocelových trub lze nově ve volbě "Speciální případy" zadat parametrem dov.Beta.BZR libovolnou uživatelskou mezní hodnotu návrhové ohybové tahové pevnosti, přičemž tato hodnota již není programem dále jakkoliv upravována.
 • V případě, že u betonové trouby dojde k překročení ohybové únosnosti ve třech sousedních návrhových řezech, následuje chybové hlášení. V těchto případech nelze totiž za daného / zvoleného uspořádání výztuže dosáhnout konvergence návrhu.
 • Při načtení starších projektů ROHR s některou z variant metodiky ATV-A 127 se chybějící parametry dle novější DWA-A 127 automaticky nastavují na obvyklé hodnoty.
 • U litinových trub dle ATV-A 127 se počítalo s chybnou hodnotou modulu pružnosti, pokud tato hodnota nebyla přímo uživatelsky zadána.
 • Podmínku uložení B0 lze nyní zvolit a uvažovat ve výpočtu pro libovolné tvary výkopu.
 • Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu.

Funkční rozsah všeobecně

 • prostředí obsluhy a protokoly statického výpočtu, návrhů a posouzení v češtině, dále pak volitelně rovněž v angličtině nebo němčině
 • volitelně s nebo bez tříd zatížení LC, popř. volitelně bez vlivu vodorovného tlaku zeminy od pojezdů
 • možnost použití i starší metodiky ATV 127, 3. vydání 08/2000
 • zohlednění požadavků norem EN 1916 a DIN V 1201 a 1202
 • všechny přípustné typy trub ukládaných v zeminách, a to jak ohybově tuhé, tak i ohybově poddajné a tvárné trouby
 • sklolaminátové trouby GRP (UP-GF)
 • zohlednění rozdílných tlouštěk stěn vyztužených a nevyztužených betonových trub
 • schémata zatížení dle DWA/ATV, vozidla SLW a LM1, vlak UIC, pojezd letadel
 • vlastní definice dopravního zatížení vč. dynamického součinitele a zohledněním horizontálních tlaků
 • výpočet zatížení zásypem v závislosti na výšce nadloží a průměru trouby
 • zohlednění primárního stavu zeminy od vlastní tíhy
 • zohlednění napětí v zemině z vlastní tíhy a přitížení v závislosti na poměru výška nadloží / průměr trouby.
 • zohlednění vodní hladiny min/max
 • v případě železobetonových trub integrovaný návrh nutné výztuže na MSÚ a MSP dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • běžné a vysokopevnostní betony, jedno- nebo dvouvrstvá výztuž
 • posouzení ŽB na únavu pro napětí ve stavu s trhlinami při 2.0E6 zatěžovacích cyklech
 • přibližný výpočet spotřeby výztuže z nutné podélné a obvodové výztuže na běžný metr
 • klasifikace potrubí dle EN a zjištění nutné zatěžovací třídy LC
 • měřítkové schéma příčného řezu výkopu a uložením trouby

Příklady tiskových protokolů statického výpočtu, posouzení a návrhů RIBgeo ROHR

  železobetonová kanalizační trouba se ztekucenou zeminou zásypu ZFSV

  trouba PVC na zhutněném loži, dopravní zatížení SLW60

  měřítkové schéma uložení trouby

  ocelová trouby, železniční zatížení UIC71

  trouba UPGF, dopravní zatížení SLW60

  železobetonová trouba, dopravní zatížení SLW60

  trouba tvaru KW, dynamické zatížení SLW60

  železobetonová OBETONOVANÁ trouba + pro porovnání výsledků DTTO jako železobetonová NEobetovaná trouba
Poznámka: pro výpočet obetonovaných trub neexistuje dle informací RIB žádná „oficiální“ metodika nebo pravidla. Proto specialisté z RIB vyvinuli ve spolupráci s německými odborníky z praxe vlastní metodiku, která se pak ověřila v praxi. Tuhost obetonávky započítáváme určitým způsobem na tuhost vlastní betonové trouby. Možné jsou středové úhly 60° až 180°, což pak odpovídá prakticky plné obetonávce.

Bezvýkopová potrubí RIBgeo DURO

Novinky a změny ve verzi 18.0 a 19.0

 • Složka vnitřních účinků připadající na vnitřní přetlak se započítává do návrhových hodnot ohybových momentů a normálové síly se součinitelem 1,50 (dle tabulky 12 DWA-A-161).
 • U tenkostěnných deskovitých konstrukčních prvků s dvojvrstvou výztuží se omezuje maximální dovolené přetvoření výztuže, neboť by v opačném případě vznikla příliš nízká tlačená zóna. Toto omezení je nutné i z těch důvodů, že by tažená zóna mohla jinak zasahovat obě vrstvy výztuže, čímž by tlačená zóna ležela pouze ve vrstvě krytí. Tímto opatřením se předchází u těchto extrémních případů nehospodárnému návrhu, při kterém by se úměrně navyšovalo množství obou vrstev výztuže. Důsledkem této změny je obecně mírné navýšení nutných ploch ohybové a smykové výztuže.
 • V případě uživatelské definice tříd dopravního zatížení je nezbytné, aby pro tuto třídu byly definovány všechny přiřazené složky zatížení (tj. statická a dynamická složka, boční ráz). Pokud nebyly tyto hodnoty zadány v grafickém prostředí, pak jsou dotazovány v průběhu výpočtu odděleně pro stavební a provozní stav.
 • Pokud vodní hladiny nezasahují do oblasti ovlivněné dnem trouby, pak se tyto již měřítkově nevykreslují, aby nedocházelo ke zbytečnému zmenšení schématických obrázků.

 

 • V panelu zadání součinitele bočního tlaku K2 ve stavebním a provozním stavu jsou nyní přípustné libovolné hodnoty z intervalu nula až jedna.
 • U standardních dopravních zatížení vozidly, kolejovou a leteckou dopravou se nyní vždy uvažuje s odlehčující vodorovnou složkou zatížení, a to nezávisle na hloubce a materiálu potrubí. Pokud toto není žádoucí, pak je nutné zadat korespondující zatížení jako uživatelské, s nulovými hodnotami vodorovných složek.
 • Aktualizace a úpravy výpočtů vyplývající z opravného listu metodiky DWA-A 161 z května 2017.
 • U velkoprůměrových ocelových trub s průměrem DN >1600 mm (horní hodnota dle tabulky DWA-A 161) se automaticky pracuje s minimální tloušťkou stěny 1% vnějšího průměru.
 • Přímé zadání vlastní tíhy trouby již není nutné. Veškeré potřebné údaje související s vlastní tíhou se počítají automaticky ze specifické tíhy materiálu a geometrie trouby.
 • Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu.

Funkční rozsah všeobecně

 • prostředí obsluhy a protokoly statického výpočtu, návrhů a posouzení v češtině, dále pak volitelně rovněž v angličtině nebo němčině
 • aktuání metodika DWA-A 161 a zohlednění požadavků norem EN 1916 a DIN V 1201 a 1202
 • metodika výpočtu použitelná pro všechny druhy bezvýkopových technologií - nastavení parametrů výpočtu dle geologických a technologických podmínek
 • rozšířené materiály trub, tj. nyní obsahuje: prostý beton, vláknocement, železobeton, ocel, litina, keramika, sklolaminátové trouby GRP (UP-GF)
 • výpočty v nesoudržných zeminách se středovým úhlem uložení 90° a 180° a v horninách s úhlem 30°, 60°, 90° a 120°
 • zohlednění přechodu ražby přes rozhraní nesoudržné zeminy s horninou
 • parametry zemin v závislosti na hutnosti a konzistenci
 • schémata zatížení dle DWA/ATV: vozidla SLW a LM1, vlak UIC, pojezd letadel
 • vlastní definice dopravního zatížení vč. dynamického součinitele a zohledněním horizontálních tlaků
 • zohlednění vodní hladiny min/max
 • kontrola min. poměrů tloušťka stěny / poloměr v závislosti na typu trubky
 • v případě železobetonových trub integrovaný návrh nutné výztuže na MSÚ a MSP dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • posouzení ŽB na únavu pro napětí ve stavu s trhlinami při 2.0E6 zatěžovacích cyklech
 • posouzení zatěžovací třídy prostého betonu a ŽB dle EN vč. výpočtu ekvivalentní únosnosti ve vrcholovém tlaku a zjištění nutné zatěžovací třídy LC
 • posouzení podélného směru se zohledněním až 3 tlakových přenosových prstenců ve stykování trub
 • posouzení přetvoření pro sklolaminátové trouby GRP (UP-GF)
 • posouzení stability v příčném směru pro ohybově poddajná potrubí, posouzení vyboulení v podélném směru v průběhu fáze výstavby u ocelových potrubí
 • přímé i obloukové trasování vč. výpočtu dovolených osových sil v závislosti na podélném modulu pružnosti, geometrii trouby, vlastností v přenosu tlaku a poloměru zakřivení geometrie trasy

Příklady tiskových protokolů statického výpočtu, posouzení a návrhů RIBgeo DURO

  železobetonová trouba, železniční zatížení UIC71

  ocelová trouba, dopravní zatížení LM1+LM3

  trouba z UPGF, železniční zatížení UIC71

  kameninová trouba, dopravní zatížení LM1 + LM3

  litinová trouba, dopravní zatížení LM1 + LM3

  vláknocementová trouba, železniční zatížení UIC71

Další informace k RIBgeo DURO a ROHR

  technický list RIBgeo DURO a ROHR (0.5 MB)


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20