Zobrazit ceny a objednávkový formulář FERMO

Nová generace softwaru na statické výpočty a navrhování
železobetonových a/nebo předpjatých
prefabrikovaných nosníků, deskových panelů a filigránů

RIBtec FERMO - základní přehled technologií

RIBtec FERMO - ergonomické prostředí

RIBtec FERMO - nové funkce a možnosti

RIBtec FERMO - sady kombinací pro klopení

RIBtec FERMO - rozhodující kombinace pro klopení

RIBtec FERMO - závěsy, smyk

RIBtec FERMO & LoTr - přenos zatížení

RIBtec FERMO - přehledný, konfigurovatelný protokol

RIBtec FERMO - efektivní tlaková pevnost betonu

RIBtec FERMO - přesná poloha výztuže v průřezu

RIBtec FERMO - návrhy konstrukčních detailů

RIBtec FERMO - příklady, pozemní stavby

RIBtec FERMO - atypický předpjatý sedlový vazník

RIBtec FERMO - mostní trám VFT

RIBtec FERMO - export DWG výkresu tvaru

Nové vydání programu RIBtec FERMO je specializovanou aplikací Windows na statické výpočty, návrhy, posuzování a přepočty železobetonových a/nebo předpjatých prefabrikovaných nosníků, deskových panelů a filigránů pozemních staveb nebo mostních trámů. Program zohledňuje rovněž monolitickou dobetonávku, např. u poloprefabrikátů, filigránových stropů nebo spřažené mostovky. Pozadím všech časových výpočtů, kombinací zatížení, návrhů a posudků nosníků a jednosměrně namáhaných desek na rovinný ohyb s normálovou silou jsou lineární a nelineární algoritmy metody konečných prvků RIBfem TRIMAS. Obsaženy jsou aktuální normy EN pro pozemní a mostní stavby, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK a starších norem DIN 1045-1 a DIN Fachbericht 102.

Nový produkt RIBtec FERMO generačně střídá oba starší produkty RIBtec RTfermo a abacus FETT, ze kterých převzal osvědčené výpočetní, návrhové a posudkové principy a s využitím moderních grafických technologiích nabízí praktické, inženýrské zadávání řešené úlohy a kompletní, přehlednou dokumentaci výsledků. Jedinečné funkcionality a dílčí přednosti obou jmenovaných programů jsme převzali, sloučili a dále rozvinuli v novém RIBtec FERMO, které tak nyní NAVÍC poskytuje např. tato nová funkční rozšíření a výhody:

 • Moderní, ergonomické prostředí s duálním (obsluha, protokol) přepínáním jazyků (CZ, UK, DE).

 • Import starších projektů RTfermo.

 • Okamžitá nápověda s odkazy na příslušný článek normy k právě upravovanému parametru zadání.

 • Okamžité prostorové zobrazení řešeného prvku.

 • Parametrická schémata pro rychlé a snadné zadání typických tvarů nosníků.

 • Přehledný, strukturovaný, formátovaný protokol s konfigurovatelnými šablonami a filtry tabulek; předběžný návrh, stručný, podrobný a detailní.

 • Přenos zatížení z a do jiných položek RIBtec (BALKEN, BEST, FUNDA, ...).

 • Přesné rozmístění výztuže v průřezu, s volitelnou automatikou navrhovaných vrstev.

 • Rychlé zadání předpětí ve formě, volitelná reference polohy k dolní nebo horní hraně.

 • Definice předpětí napětím lan Sig.max.

 • Přepočty a posouzení stávajícího stavu se zadanou výztuží a předpětím; zadání stupně poškození betonu a výztuže.

 • Časová osa s až 8 posuzovanými okamžiky.

 • Změny statických schémat, jejich okamžitá vizualizace a přehled v protokolu výpočtu.

 • Zohlednění horní excentricity a úhlu montážních závěsů.

 • Výpočet všech statických schémat v jednom programovém běhu.

 • Volitelně přímé zadání změřené tlakové pevnosti betonu v posuzovaných časech (zohlednění technologie výroby).

 • Automatické rozlišení malých a velkých příčných prostupů a návrh výztuže tlačených vzpěr v případě sousedních prostupů.

 • Nelineární výpočet časových průhybů se zohledněním vzniku trhlin a vlivů DSR pro volitelné sady kombinací zatížení v jednom programovém běhu.

 • Posudek stability na klopení nelineárním, časovým výpočtem ve 3D se zohledněním imperfekce, vzniku trhlin a vlivů DSR pro volitelné sady kombinací zatížení v jednom programovém běhu.

 • Návrh na posouvající sílu a kroucení pro 100% únosného zatížení z nelineárního posudku na klopení, tj. v deformovaném stavu,
  vč. návrhu na kroucení po dílčích částech průřezu (stojina, horní a dolní pásnice).

 • Návrh dodatečné smykové výztuže ve vrcholu sedlového vazníku na radiální příčné síly.

 • Diagramy vykrytí tahových a smykových sil.

 • ... a mnohá další.

Technický list FERMO                                   Prezentace nové FERMO

Dodávané licenčí konfigurace

Dodávaný funkční rozsah RIBtec FERMO je licenčně volitelný - v prostředí programu jsou aktivní jen ty funkce, ke kterým existuje licenční oprávnění.

 1. FERMO pozemní stavby – prefabrikované nosníky, deskové panely a filigrány pozemních staveb

  -     návrhy na MSÚ pro rovinný ohyb s osovou silou a posouvající sílu vč. kroucení;

  -     návrhy ozubů, prostupů a kotevní oblasti;

  -     předpětí s okamžitou soudržností (ve formě);

  -     změny statických schémat a dobetonávka; návrhy a posudky na MSP, vč. průhybů s trhlinami a vlivem DSR;

  -     přepočty stávajícího stavu.

  • MS únavy – rozšíření o návrhy a posouzení na MS únavy

  • Mostyrozšíření FERMO pozemní stavby o mostní normy

 2. FERMO stabilita – rozšíření FERMO pozemní stavby nebo FERMO mosty o posouzení stability na klopení nelineárním výpočtem ve 3D s vlivem imperfekce, trhlin a DSR

 3. FERMO dodatečné předpětí – rozšíření FERMO pozemní stavby nebo FERMO mosty o předpětí s dodatečnou soudržností (na stavbě)

 1. FERMO mosty – prefabrikované trámy mostních staveb

  -     návrhy na MSÚ pro rovinný ohyb s osovou silou a posouvající sílu vč. kroucení;

  -     návrhy ozubů, prostupů a kotevní oblasti; předpětí s okamžitou (ve formě);

  -     změny statických schémat a dobetonávka;

  -     návrhy a posudky na MSP vč. průhybů s trhlinami a vlivem DSR;

  -     návrhy a posouzení na MS únavy.

  • Pozemní stavbyrozšíření FERMO mosty o normy pozemních staveb

Přejděte na

 cena a objednávka licence online

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 stažení a instalace RIBtec FERMO

Typické řešené konstrukční prvky

Nejrůznější typy železobetonových nebo předpjatých prostých nosníků, trámů, poloprefabrikátů, vazníků popř. s tzv. velkými a malými příčnými prostupy, ozuby a převislými konci, jako např.:

 • předpjaté a železobetonové nosníky s konstantní výškou průřezu typu T a zdvojené T, popř. s proměnnou tloušťkou stojiny

 • jednosměrně ohýbané ŽB a předpjaté deskové panely a filigrány

 • předpjaté a železobetonové sedlové vazníky s proměnnou výškou průřezu a tloušťkou stojiny

 • předpjaté a železobetonové nosníky s obdélníkovými průřezy a průřazy tvaru V

 • předpjaté a železobetonové nosníky se skokovými změnami v průběhu průřezu

 • předpjaté a železobetonové nosníky s náběhovými hranami

 • předpjaté a železobetonové nosníky s nesymetrickým průběhem průřezu

 • všechny výše uvedené typy prefabrikovaných prvků spřažených s dobetonávkou

 • všechny výše uvedené typy nosníků s ozuby a příčnými prostupy

 • předpětí ve formě s možností cílené separace lan

 • dodatečně předpětí na stavbě

 • kombinované předpětí, tj. ve formě + na stavbě

 • železobetonové a předpjaté mostní trámy s monolitickou dobetonávkou mostovky

Příklady protokolů výpočtů, návrhů a posouzení

Předpjatý trám 20 m s průřezem I

Předpjatý aymetrický sedlový vazník 33,5 m s prostupy

Předpjatý nosník 15,6 m s průřezem TT

Předpjatý filigránová deska 6 m

Sedlový vazník 24,26 m s prostupy a převislými konci

Předpjatý mostní trám 24,0 m s dobetonávkou

Spřažený ŽB poloprefabrikát s ozuby a prostupy, dobetonávka

Atypický předpjatý sedlový vazník 23,52 m

Přepočet spřaženého předpjatého stropního trámu 15,2 m

Referenční příklad DBV č. 5, ŽB trám 10 m s průřezem "V"

Referenční příklad DBV č. 8, dodatečně předpjatý trám 25,66 m

Předpjatý sedlový vazník dle reference abacus FETT 34,78 m

Předpjatý sedlový vazník FDB s prostupy, 30,3 m

Podrobný popis funkčního rozsahu RIBtec FERMO

Základní funkce a  návrhy a posudky na MSÚ

 • aktuální normy EN pro pozemní a mostní stavby, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK a starších norem DIN 1045-1 a DIN Fachbericht 102

 • homogenní obdélníkové a deskové průřezy, průřezy tvaru T, obrýcené T, V a I vč. proměnné tloušťky pásnic a stojiny

 • typizované průběhy symetrického a nesymetrického uspořádání průřezů podél osy nosníku
  symetrické průřezy podél svislé osy, možný výpočet i pro nesymetrické průřezy, avšak přesto s návrhem na rovinný ohyb

 • spřažené průřezy s dobetonávkou desky, popř. po úsecích

 • změna statických schémat: dílenské, transportní, montážní, pomocné, provozní

 • max. 8 časových bodů v historii prvku od jeho výroby až do konce životního cyklu

 • lineární výpočet vnitřních účinků a deformací s automatickým zohledněním spolupůsobících šířek

 • betony běžných pevností (do C50/60), vysokopevnostní betony (C55/67 do C100/115), ultravysokopevnostní betony (UHC140) pro prefabrikát a dobetonávku

 • běžná betonářská výztuž (do B550), vysokopevnostní betonářská výztuž (SAS670)

 • přesné zadání poloh výztuže v průřezu

 • skladba výztuže z více vrstev

 • minimální požadavky na krytí betonem a životnost

 • fixní nebo poddajné podpory s automatickým výpočtem pružinových konstantní

 • spolehlivá, automatická tvorba návrhových kombinací s využitím informace o druhu zatěžovacího stavu

 • automatické generování zatěžovacích stavů jejich kopírováním se zadanou roztečí

 • osamělá břemena, spojitá, lichoběžníková a trojúhelníková zatížení, teplotní zatížení a poklesy podpor

 • působiště zatížení centricky nebo excentricky ve směrech y a z

 • automatické generování vícenásobných zatížení v jednom zatěžovacím stavu

 • volitelné zohlednění minimálního stupně vetknutí, přímé / nepřímé uložení

 • kompletní posudky na MS únosnosti pro stálou, mimořádnou a seizmickou situaci

 • minimální výztuž a výztuž na tvárnost pro pozemní stavby a seizmicitu

 • minimální výztuž a výztuž na celistvost pro mostní stavby

 • minimální výztuž vyplývající z konstrukčních zásad

 • ohybová únosnost při interakci MN

 • rekapitulace ohybové výztuže se zohledněním minimální výztuže

 • smyková únosnost při interakci V-T-VT pro lineárně spočtené vnitřní účinky

 • výztuž styku stojina-pásnice

 • výztuž do spřahovací spáry

 • individuální návrhové řezy

 • rekapitualce stávající a nutné výztuže

 • rekapitualce spotřeby materiálu (výpočet objemů)

Předpětí ve formě (s okamžitou soudržností)

 • jednostupňové předpětí s dodatečnou soudržností

 • jednostupňové předpětí s okamžitou soudržností

 • databanka běžných předpínacích systémů

 • snadné a rychlé zadání předpínacích lan vč. separace

 • stlačení betonu a protažení předpjaté výztuže

 • návrhy a posouzení předpjatého betonu se zohledněním vlivů DSR a krátkodobé relaxace v důsledku technologických teplotních úprav

 • přenosové (lpt) a kotevní délky (lbpd)

 • posudek kotevní oblasti

 • průběh pokrytí tahových sil pro betonářskou a předpjatou výztuž

 • výztuž na štěpení kotevní oblasti předpětí ve formě

 • vyrovnávací délky (ldisp)

Návrhy a posudky na MSP

 • minimální výztuž na rovnoměrné rozdělení trhlin pro tenkostěnné a tlustostěnné prvky

 • minimální výztuž z vlivu odtoku hydratačního tepla z dobetonávky

 • posouzení dekomprese (pokud existuje předpětí)

 • omezení tlakových napětí v betonu po vzniku trhlin

 • omezení napětí v betonářské a předpjaté výztuži po vzniku trhlin

 • omezení stabilní šířky trhliny (přímý a nepřímý výpočet)

 • omezení hlavních tahových napětí pro stavby mostů

 • omezení průhybů ve stavu s trhlinami na leff/250 (v poli) a na leff/100 (konzola)

 • omezení časového přírůstku průhybů ve stavu s trhlinami na leff/500

 • délkové změny a natočení v podporách

 • výpočet deformací volitelně pro kvazistálou, častou nebo charakteristickou kombinaci, resp. libovolnou uživatelskou kombinaci

Návrhy dodatečné výztuže ozubů, příčných prostupů

 • návrh oblastí geometrických diskontinuit pro malé a velké příčné prostupy volitelně dle metodiky DAfStb Heft 399/599 nebo DAfStb Heft 459

 • návrh vzpěr v případě blízkosti prostupů < 0,8 * h

 • návrh oblastí geometrických diskontinuit nadpodporových ozubů

Posouzení požární odolnost

 • tabelární posudek požární odolnosti pro rozhodující ED (kvazistálá, častá kombinace)

Přepočet stávajícího stavu

 • posouzení stávajícího stavu s výpočtem jednotlivých stupňů využití pro pevně předepsanou ohybovou a smykovou výztuž při současném zohlednění možného poškození korozí

 • v průběhu výpočtů nedochází k automatickému navyšování výztuže, stanovují se pouze stupně využití, resp. zbytková bezpečnost

Posouzení stability na klopení (MSÚ)

 • nelineární posudek prostorové stability na klopení dle normy EN 1992-1-1, kap. 5.8.6

 • geometricky a fyzikálně nelineární výpočet na imperfektním systému přírůstkovou metodou zatěžování

 • zohlednění spolupůsobení betonu mezi trhlinami (Tension Stiffening)

 • zohlednění polohy působení zatížení (horní, dolní hrana, těžiště, libovolná poloha)

 • vodorovná imperfekce automaticky dle normy afinně k 1. vlastnímu tvaru, nebo individuálně zadaná

 • volitelné zohlednění vlivu dotvarování při automatickém výpočtu imperfekce

 • v jednom výpočetním běhu posouzení pro jednu a více různých, uživatelských nebo automatických kombinací

 • zatížení v různých časech a na různých statických schématech

 • automatické sestavení kombinací až pro 4 různé časy, resp. statická schémata, nebo jejich individuální sestavení

 • výstup relevantních parametrů únosného zatížení

 • volitelný výstup nelineárních vnitřních účinků pro 100% únosného zatížení

 • výstup efektivních tuhostí pro charakteristické únosné zatížení

 • návrh na posouvající sílu a kroucení pro charakteristické únosné zatížení (z nelineárního výpočtu)

 • návrh výztuže styku stojina - pásnice pro charakteristické únosné zatížení (z nelineárního výpočtu)

Dodatečné předpětí (na stavbě)

 • jednostupňové předpětí s dodatečnou soudržností

 • dvoustupňové předpětí s dodatečnou soudržností, při 1. stupni předpětí ve formě

 • databanka běžných předpínacích systémů

 • nadné a rychlé zadání předpínacích kabelů

 • posouzení předpjatého betonu se zohledněním vlivů DSR

 • podmínky předpětí pro konce kabelů: předepnout, popustit, dopnout

 • zakotvení s nebo bez pokluzu

 • ztráty třením

Stavby mostů

 • parametry mostních trámů dle EN 1990, příloha A2, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK

 • zatížení mostů dle normy EN 1991-2

 • kompletní návrhy a posouzení betonu a předpjatého betonu dle aktuální mostní normy EN 1992-2, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK, popř. starší DIN Fachbericht 102

 • zadání podélné ohybové výztuže spojitě po úsecích vztažených k hranám průřezu

 • součinitelé ekvivalentního poškození pro únavový zatěžovací model silničních mostů

 • hlavní tahová napětí na MSP

Výkres tvaru

 • export do CAD: půdorys a nárys nosníku vč. řezu a výkresem mřížky vedení předpínacích kabelů (výšky kótovány od dolní hrany)

 • měřítkové výkresy a řezy

Uživatelské příručky: Příručka Úvod do FERMO (v češtině); Příručka Teorie FERMO (v češtině)

Newsletters: Diagram vykrytí tahových sil; Modelování ozubů a konzol

Publikace: Nový software pro statiku ŽB a předpjatých prefabrikátů (Stavebnictví 11/2018)


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 18.10.19