Click and get your update!

Tato stránka je určena zejména pro zákazníky se staršími verzemi RIBtec FUNDA (18.0, 17.0, 16.0, 15.0, ...). Pro nové zájemce a zákazníky a pro celkový přehled softwaru RIBtec FUNDA viz zde nebo jeho detailní technický list.

Nová verze RIBtec FUNDA 19.0

statické výpočty, navrhování a geotechnické posudky železobetonových základů

Železobetonové základy FUNDA jsou již od programové verze 12.2 vybaveny moderním, uživatelským prostředím RIBtec, stejně tak jako jeho "příbuzné" produkty RTcdesign, BEST a BALKEN. Další vývoj FUNDA směřoval ke zdokonalováním ergonomie a funkcionalit prostředí, přepracování výstupů a rozšiřováním možností geotechnických posudků dle norem Eurocode 7. Kromě běžných návrhů železobetonu základu na ohyb a smyk s aktuálním stavem národních norem Eurocode 2 byly zásadně inovovány algoritmy návrhů a posouzení na propíchnutí základové desky, návrhy různých variant kalichů a botek (s hladkým nebo drsným bedněním) aj.. S novými požadavky a možnosti návrhů ŽB a geotechnických posudků pak vždy koresponduje datový přenos zatížení z nelineárních výpočtů sloupů BEST, a to včetně zvláštního případu návrhové kombinace pro účely posouzení globální stability základu.

FUNDA: prostředí s možností přepínání jazyků

FUNDA: RTreport a optimalizace rozměrů desky

FUNDA:automatizované návrhové kombinace


FUNDA: posudek usmyknutí základu

FUNDA: generování výkresu vyztužení

Návrh optimálních rozměrů obdélníkové desky

FUNDA expert = FUNDA + prefa + polygon

RIBtec BEST & FUNDA: přímý datový přenos zatížení

Novinky a změny oproti starším verzím RIBtec FUNDA v aktuální verzi 19.0

Všeobecně

 • Při archivaci položky projektu je nově umožněna volba jiné projektové složky.

Prostředí

 • Sjednocení uživatelských prostředí RIBtec: záložka „Zadání“ byla rozdělena na dvě nové záložky „Projekt „ a „Systém“.

 • Při označení objektu ve struktuře objektů se automaticky aktivuje příslušné podokno tabulky.

Návrhy

 • Pro návrh smykové výztuže lze nově zvolit navýšení podélné výztuže tak, aby nebyla smyková výztuž nutná.

 • Kompletní přepracování posudku stability polohy základových patek s polygonální deskou:

1. oblast jádra se počítá dle algoritmu dokumentovaných v dostupné literatuře. Výslednice se zobrazuje jako R1 a musí ležet v první oblasti jádra.

2. oblast jádra se počítá pomocí nulové čáry a v souvislosti s algoritmem výpočtu první oblasti jádra. Za tímto účelem se pro každou návrhovou kombinaci interně vytváří nová polygonální deska s průsečíkem s nulovou čárou. Takto vzniklý, redukovaný výsledný polygon leží kompletně v tlakové zóně a může tak být posouzen prostřednictvím první oblasti jádra. Tento postup je rovnocenný s posudkem druhé oblasti jádra. Výslednice se proto označuje R2 a musí ležet ve druhé oblasti jádra.

Posudek klopení se rovněž provádí na skutečném polygonu. Přitom je na každou hranu polygonu nahlíženo jako na potenciální klopnou hranu. U vnitřních rohů se tento posudek provádí na náhradní tečně, která prochází vnitřním rohem. Výslednice se označuje R3 a musí ležet uvnitř základu.

 • Pro vyhodnocení posudku oblasti jádra byly kombinace rozšířeny o další atribut "auto". Smyslem automatického vyhodnocení je to, aby program pro návrhové kombinace bez   importovaných zatížení od sloupu prováděl posudek první a druhé oblasti jádra, tedy již není v těchto případech nutné vytváření zvláštních návrhových kombinací uživatelem.

Výpočet

 • V případě velmi nízkého stupně vyztužení v jednom z podélných směrů mohlo docházet k problémům v posudku propíchnutí.

 

Příklady nových protokolů statického výpočtu a návrhů v techologii RTreport

obdélníková základová patka, protokol statického výpočtu a návrhů

obdélníková základová patka, automatický výkres vyztužení

základ s vnějším kalichem, protokol statického výpočtu a návrhů

základ s vnějším kalichem, automatický výkres vyztužení

základ s vnitřním kalichem, protokol statického výpočtu a návrhů

základ s vnitřním kalichem, automatický výkres vyztužení

kruhová základová patka, protokol statického výpočtu a návrhů

polygonální základová patka, protokol statického výpočtu a návrhů

Pro zákazníky se servisní smlouvou RIBtec FUNDA je nová verze 19.0 k dispozici bezplatně. Nemáte-li uzavřenou servisní smlouvu RIBtec FUNDA, pak použijte pro objednávku zpoplatněné aktualizace tento formulář

Aktualizace zákaznických autorizačních dat je proto nutná!!!
V RIB Licenčním managementu v kategorii Autorizace zatrhněte u Zdrojová složka políčko Načíst ze servisního portálu RIB (přes internet) a následně proveďte uprostřed panelu funkcí Přenést.

Rozšíření na FUNDA prefa, polygon, resp. expert je volitelné; ceny jsou uvedeny ve formuláři objednávky.

Více informací k BEST!

Pro přenos zatížení do základů FUNDA ze sloupu BEST používejte stejné programové verze!

S aktualizaci FUNDA 19.0 proto současně doporučujeme aktualizaci BEST 19.0, popř. možnost rozšíření licencí RIBtec o sloup BEST,

nebo požární odolnost BEST nebo o základy FUNDA, FUNDA prefa, FUNDA polygon.

 Více informací k ŽB sloupům BEST

Volitelná funkční rozšíření FUNDA

RIBtec FUNDA nové, flexibilnější uspořádání funkčních modulů a umožňuje tak lépe reagovat na potřeby projekční a stavební praxe. Statický výpočet, řešené mezní stavy, geotechnické posudky a normy jsou u všech funkčních modulů RIBtec FUNDA v zásadě shodné; jednotlivé typy se od sebe liší možným geometrickým tvarem a s ním souvisejícími specifickými přístupy, jako např. návrh kalichu, kontaktní napětí ve vrcholech polygonálního základu aj. Konkrétně se jedná o tyto následující 3, resp. 4 možné funkční/licenční moduly:

odrážka

FUNDA, základní funkční rozsah na řešení železobetonových základových pasů a obdélníkových patek.

odrážka

FUNDA prefa, rozšíření základního funkčního rozsahu FUNDA o monolitické a prefabrikované základy s vnějším a vnitřním kalichem.

odrážka

FUNDA polygon, rozšíření základního funkčního rozsahu FUNDA o základové patky s kruhovou nebo polygonální základovou deskou.

odrážka

FUNDA expert, kompletní funkční balík obsahující FUNDA + FUNDA prefa + FUNDA polygon, tj. např. řešení základových patek současně s polygonální deskou a kalichem.

Přejděte na

 stažení instalačního baličku

 více informací k FUNDA

Technický list FUNDA

základní příručka obsluhy Úvod do FUNDA

 Změny RIBtec FUNDA ve starších verzí 12.2, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0

 • U importovaných mimořádných návrhových kombinací s výpočtu BEST nebylo možné změnit jejich typ.

 • V určitých případech se milně protokolovala hodnota využití 2,0 u posudku 1. oblasti jádra, ačkoliv byla spočtená excentricita zatížení základu nulová.

 • Při označení objektu v podokně přehledu struktury zadání se současně aktivuje příslušná tabulka v podokně tabulek.

 • V sestavování návrhových kombinací je opět k dispozici typ zatěžovacího stavu Náraz.

 • Druh uživatelské návrhové kombinace lze opět přepínat.

 • Při otevření programu docházelo k havárii grafického prostředí, pokud nebylo v Nastavení > Možnosti > Nastavení programu předvoleno Složka projektu jako standard pro uložení.

 • Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit.

 • V návrhu kalichu se tiskne upozornění, pokud je nutná hloubka vetknutí větší než stávající.

 • V tabulce polohy nulové čáry rozevírané základové spáry bylo doplněno správné označení hodnoty "ey".

 • Ve výpočtu součtu vlastní tíhy od náhradních plošných zatížení byla u veličiny qz opravena její jednotka na [kN/m²].

 • Číslování bodů polygonu ve výkrese kontaktních napětí bylo uvedeno do souladu se zadáním.

 • Oprava jednotky koheze a odstraněna jednotka u tan(delta).

 • Ve schématu statického systému se velmi masivní sloupy vykreslovaly příliš vysoké.

 • Uživatelské zatěžovací stavy, které obsahovaly nulovou složku síly Pz, se neprotokolovaly.

 • Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.

 • Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku.

 • Prostřednictvím nové funkce "Archivovat projekt" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip.

 • Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty.

 • V kontextových funkcích, které obsluhují systémovou schránku funkcí "Vyjmout / Kopírovat / Vložit" se nyní zobrazují objekty obsažené ve schránce.

 • Panel voleb aktivních posudků pro automatizovaný návrh rozměrů základu je nově přístupný rovněž z podokna vlastností.

 • Podokno vlastností s informacemi k projektu je nyní vždy viditelné.

 • Nastavení pro rozmístění výztuže byla přesunuta do podokna vlastností (z "Možností výpočtu").

 • U importovaných mimořádných kombinací se ve výběru nabízejí pouze druhy mimořádných kombinací.

 • Viditelnost dílčích částí podokna vlastností se ukládá.

 • Při mazání vybraných buněk docházelo současně k nechtěnému smazání nadřazeného objektu.

 • Po importu zatížení z programu BEST, který obsahoval pouze složky z teorie II. řádu dHyII nebo dHxII, se nevytvářela žádná zatížení.

 • Vypínání viditelnosti konstrukčního rastru bylo nefunkční.

 • Při zadání stávající výztuže sloupu lze alternativně využít nový typ zadání ve formátu např. "4d20", tj. pro 4 pruty s profilem 20 mm.

 • Pokud některý ze zatěžovacích stavů není obsažen v žádné kombinaci, pak se před výpočtem objevuje varování.

 • V řízení posudků oblasti jádra byl zaveden třetí atribut. Nově lze zde nastavit buď "stálé" nebo "dočasné" nebo "Auto". Tímto nastavením je zaručeno, že se vytvoří všechny relevantní kombinace pro posouzení 1. a 2. oblasti jádra.

 • V automatickém návrhu rozměrů základu nebyly vždy dodrženy minimální požadované rozměry.

 • Od verze 17.0 byl panel zadání zatížení rozšířen o přírůstky zatížení z teorie II. řádu. Tím se stal přepínač v panelu vlastností, zda se jedná o zatížení z teorie II. řádu, nadbytečným a byl proto zrušen.

 • Při automatické aktualizaci přenosu zatížení z BESTu mohlo docházet k nechtěnému vymazání ručně dodatečně zadaných návrhových kombinací.

 • Tabulka „Zatížení“ byla rozšířena o sloupce delta.HxII, delta.HyII a delta.PzII. Dále se při importu zatížení ze sloupu již nevytvářejí přídavná zatížení, pokud existují rozdíly v Pz, ale vyhodnocuje se hodnota delta.Pz.

 • Toto delta.Pz se zohledňuje v geotechnických posudcích dle teorie 2. řádu a v návrzích výztuže betonem.

 • Pro snadnější přiřazení např. stálých dodatečných zatížení existuje nově možnost tento zatěžovací stav jednoduše aktivovat ve všech kombinacích.

 • Pokud nebyly importovány součinitelé bezpečnosti globální stability polohy a pokud tyto hodnoty gamma.stb a gamma.dstb nebyly uživatelsky upraveny (zpravidla ponechány na hodnotě 1,0), pak následuje varování.

 • Pro příhradový model návrhu kalichu jsou zapotřebí správné hodnoty stykovacích délek svislé výztuže. S těmito musí korespondovat průměr stávající výztuže sloupu a kalichu. Pokud je toto zadání neúplné, pak se uvažuje stáv.As = nut.As, avšak současně >= As odpovídající 2 profilům zadaného průměru výztuže.
  Současně je nutné správně nastavit podmínky soudržnosti (horší/dobré) a navýšení soudržného napětí v důsledku příčného tlaku.

 • U rozšíření funkčního rozsahu návrhu vnitřního kalichu s hladkým bedněním byla u návrhu na propíchnutí opomenuta redukce tloušťky desky i pro konečný stav.

 • V návrhu výztuže kalichu se počítalo mylně s pevností výztuže sloupu. Nyní se počítá s pevností výztuže zadané pro základ.

 • V návrhu na propíchnutí dle ÖNorm byly zapracovány součinitelé dle jejího vydání z r. 2011 a první dvě řady výztuže na propíchnutí byly navýšeny o 60 %.

 • V tabulce přehledu ZS se ve sloupci „Druh účinku“ u importovaných zatěžovacích stavů objevoval nesrozumitelný text.

 • Pokud není dle normy posouzení 1. oblasti jádra nutné, pak se tento posudek neprovádí.

 • Oprava protokolu tabelárního stanovení (DIN 1054-1) odolnosti zeminy.

 • Výpočtu využití pro 1. oblast jádra probíhá odděleně pro směry x a y a dále pak pro jejich vektorový součet. U polygonálních základů se stupeň využití stanovuje z relativní polohy těchto výslednic ke graficky zjištěné poloze 1. oblasti jádra.

 • Ve výstupech geometrie základu s vnitřním kalichem se částečně protokolovaly geometrické veličiny související s vnějším kalichem.

 • U polygonálních základových desek se nezohledňovaly správně vodorovné síly a momenty ve směrech x/y.

 • U návrhu na propíchnutí se namísto dřívějšího rovnoměrného navýšení ohybové výztuže v obou směrech zvyšuje stupeň vyztužení pro oba kolmé směry v převráceném poměru stupně vyztužení vyplývajícího pouze z návrhu desky na ohyb, což lépe odpovídá konstrukčním zásadám a charakteru poškození na propíchnutí.

 • U polygonálních základových desek chyběla v protokolu poznámka, že geotechnické posudky jsou vedeny na náhradním obdélníku. Dále se ve schématu rozevírané spáry zobrazují R3, náhradní obdélník a výslednice pro druhou oblast jádra.

 • Při velmi vysokém rozlišení obrazovky (4K) a při současné aktivaci převýšení nebyl možný start grafického prostředí.

 • Vytváření a zobrazení parametrických maker ZAC konstrukčního prvku pracuje správně i při výskytu mezer v cestě řešeného projektu.

 • Schémata nutné výztuže a rozevírané spáry jsou nyní obsahem i stručného protokolu.

 • V legendě návrhu kalicha se uvádí součinitel dovolené hloubky vetknutí v souladu s normou.

 • Úprava rozmístění přídavku výztuže plynoucí z návrhu na propíchnutí.

 • Nabízené průměry profilů výztuže kalichu nyní korespondují s přípustnými profily nastavené normy.

 • Kompatibilita s Windows 10, nadále podpora Windows Vista, 7, 8 a 8.1.

 • Generování a zobrazování parametrických maker ZAC (výztuž, tvar) probíhá nově v programu RTviewer, kterým tak nahrazuje starší program ZACview.

 • Pokud je nainstalován RIBcad ZEICON (od verze 15.0), pak má tento přednost.

 • Schémata se kótují v cm, pokud je daný rozměr menší než 1 m, hodnoty v mm se píší do horního indexu.

 • Oprava jednotky vRd,c [MN/m²] u posudků propíchnutí.

 • Pokud nejsou definovány účinky pro posouzení globální stability, pak se v rekapitulaci posudků protokoluje Posudek neřešen.

 • Sjednocení názvů vlastností projektu v rámci produktu BALKEN, BEST a FUNDA.

 • V posudku zakotvení mezi kalichem a sloupem je možné zadat existující výztuž sloupu.

 • Vstupní hodnota se interpretuje na každou stranu sloupu (nejedná se o celkový součet výztuže).

 • Kompletní redesign protokolu statického výpočtu a posudků v moderním technologickém standardu RTreport, tj. formátovaný text, tabulky a obrázky s podporou hierarchie, filtrováním a exportem do jiných textových a tabulkových procesorů, včetně exportu stylů do MS Word (výhodné při vytváření struktury záložek v dokumentech PDF) aj.

 • Aktualizace parametrického výkresu výztuže (makro ZAC) včetně obsluhy v češtině.

 • Stálá a mimořádná návrhová situace v jednom programovém běhu.

 • V návrhu železobetonového základu se protokolují rozhodující kombinace vedoucí na max. nut. As.

 • U posudku stability polohy se protokolují součinitelé bezpečnosti.

 • Pokud je nutná horní výztuž, pak se tato rovněž zobrazuje graficky.

 • Doplněno okótování celkové šířky kalichu.

 • Navýšení napětí v soudržnosti fbd o 50 % je nyní u základů s vnějším kalichem uživatelsky volitelné. Standardní nastavení je „navýšit“.

 • Případné navýšení podélné výztuže se v obrázku rozmístění výztuže zvýrazňuje barevně.

 • U automatizovaného návrhu se protokoluje rozhodující posudek.

 • Vlastní tíha se protokoluje odděleně pro základovou desku, kalich a zásyp.

 • K výstupu kontaktních napětí ve vrcholech desky se kreslí obrázek s popisem vrcholů.

 • Na záložce „Geotechnické posudky“ se v tabulce kombinací vypisují deaktivované kombinace (Návrhové kombinace > Zohlednění) šedě.

 • Pokud se ze sloupu BEST převezmou návrhové kombinace pro stabilitu polohy, pak se tyto automaticky přiřadí; všechny ostatní importované kombinace se pro stabilitu polohy deaktivují.

 • Sjednocení názvů geotechnických posudků napříč celým programem.

 • Vodorovná zatížení se vykreslovala při horní hraně základu a ne při horní hraně kalichu.

 • Návrhové řezy se již po každé změně nově automaticky nepřečíslovávají.

 • Nový návrhový řez se vytvoří pod nejbližším volným číslem.

 • Kontrola existence stejného řezu se již neprovádí, takže lze umísťovat více řezů do stejné polohy. Definice návrhových řezů může probíhat plně tabelárně, tj. bez použití myši.

 • V záložce „Zatěžovací stavy“ lze v případě potřeby nastavit dílčí součinitele bezpečnosti gama.stb a gama.dstb současně pro všechny zatěžovací stavy na tytéž hodnoty.

 • V případě importu zatěžovacích stavů ze sloupu lze tyto vkládat mezi existující čísla zatěžovacích stavů.

 • Směr působení zatížení ze sloupu se zobrazuje podle jeho znaménka.

 • V tabulce označené zatěžovací stavy lze současně smazat tlačítkem <Delete>; vytvoření nového řádku, resp. nového ZS je možné pomocí <Ctrl+L>.

 • Při optimalizaci a výpočtu geotechnických posudků se zohledňují pouze ty, které byly ve výběru označeny. Tento výběr nemá vliv na návrhy železobetonu.

 • Více zatěžovacích stavů stejné kategorie se při tvorbě návrhových kombinací vyhodnocují každý zvlášť.

 • Stálé zatěžovací stavy jsou při tvorbě nové návrhové kombinace vždy předvoleny.

 • Zobrazují se všechny zatěžovací stavy a návrhové kombinace pro stálou a mimořádnou návrhovou kombinaci.

 • Excentrická poloha sloupu se v obrázku statického systému zobrazuje okótováním hran sloupu vůči hranám základu.

 • Doplnění nápovědy k přídavným momentům v okně vlastností.

 • Srozumitelná chybová hlášení v případě neexistence návrhových řezů.

 • Volba zohlednění teorie II. řádu se prokresluje ve volbě výstupů geotechnických posudků.

 • Detailnější možnosti volby výstupů jednotlivých posudků do protokolu.

 • Pokud se výška hladiny vody přesně shodovala s výškou zasypu, pak se přesto uvažovala vlastní tíha nezavodněné zeminy, což vedlo na chybné výsledky posouzení stability podloží.

 • Oprava interpretace vstupů v případě cíleného přepisu pouze některých cifer číselné hodnoty (např. přepis cifry „2“ při změně 233 kN na 433 kN).

 • Oprava funkčnosti horkých kláves Ctrl+C, Ctrl+V a Ctrl+X při pozici v tabulce.

 • Aktualizace sloupečku „Zdroje zatěžovacího stavu“ při jeho importu ze sloupu.

 • Nastavení systémových cest projektu a šablon je možné nyní i přímým zadáním, resp. pomocí Ctrl+V.

 • Při posudku globální stability polohy se zohledňují součinitele psí.

 • V grafickém výstupu základu s vnitřním nebo vnějším kalichem se chybně vykreslovala spára v oblasti stykování se sloupem.

 • V panelu ZAC návrhu rozmístění výztuže  kalichu byl chybný popis „Vnější“ nahrazen správným popisem „Oblast rohu“.

 • Přenos výztuže kalichu do návrhu rozmístění ZAC: vodorovná výztuž horní a dolní se přenáší odděleně přičemž horní výztuž se rozděluje na 1/3 a dolní na 2/3 výšky. Vstupy pro svislou výztuž byly rovněž upraveny: nutná svislá výztuž se umísťuje do rohu kalichu a výztuž samotných stran je jen konstrukční.

 • kompatibilita s operačními systémy Windows

 • při navýšení ohybové výztuže desky vlivem propíchnutí se kreslí nové grafické schéma návrhu podélné výztuže s korespondující oblastí navýšení, viz příklad výstupu protokolu obdélníková základová patka

 • návrh kalichu rozšířen výpočet a výstup doporučené a nutné hloubky vetknutí
 • další rozšíření geotechnických posudků dle aktuálních požadavků norem ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1, resp. národních příloh pro D a A, rovněž však i dle obou starších DIN 1054

 • rozšířený datový přenos zatížení ze sloupu RIBtec BEST, abacus HOST a STUR, vč. nové, volitelně automatické, funkce "Aktualizovat import",

 • návrhové kombinace doplněny o kombinace pro zajištění globální stability polohy se zohledněním současného nebo samostatného působení jednotlivých zatěžovacích stavů
 • optimalizované uživatelské prostředí, s moderními prvky ovládání, jako jsou např. roperty Grids, Ribbon bar, Viewport, Object tree aj. - tyto nové prvky uživatelských prostředí již znáte např. z Windows 7 nebo MS Office 2010

 • komfortnější orientace a přechody ve struktuře: vlastnosti základu, sloupu, podloží, kalichu, ...

 • celoobrazovkové, konfigurovatelné prostředí, UnDo/ReDo

 • přepínání jazyka, a to odděleně jak pouze pro výstupy a/nebo pro uživatelského prostředí: standardní součástí již základní licence je čeština, angličtina a němčina

 • podpora vlastních šablon zadání

 • doplněny základové pasy jako součást již základního funkčního modulu FUNDA

 • volitelně automatické návrhové kombinace dle druhu účinku včetně příslušných součinitelů

 • vedle obvyklých zatížení ze sloupu a stěn navíc v plošná, liniová a bodová přitížení základové desky

 • volba typu účinku zatěžovacího stavu pro návrhovou situaci EQU „působí v kombinaci / samostatně“.

 • alternativní možnost zadávání zatížení tabelárním způsobem, kopírování celých zatěžovacích stavů přes schránku (Ctrl+C, Ctrl+V)

 • automatické generování návrhových řezů, volitelně kolem sloupu a v desce, grafický výstup polohy návrhových řezů,

 • návrhy a posouzení železobetonu základů na MSÚ včetně propíchnutí dle aktuální ČSN EN 1992-1, obecné EN 1992-1 a národních příloh pro D, A a GB, rovněž však i dle starších DIN 1045 a DIN 1045-1

 • cílené přiřazení různých geotechnických posudků k různým návrhovým kombinacím, volitelné zohlednění zatěžovacích účinků z teorie II. řadu po jednotlivých geotechnických posudcích,

 • nové grafické výstupy geotechnických posudků

 • nové grafické výstupy návrhu nutné výztuže základové desky,

 • interaktivní optimalizace rozměrů základové desky s přepočtem geotechnických posudků v reálném čase,

 • volitelný výpočet hodnoty dovolené odolnosti základové spáry z tabulek DIN 1054,

 • návrh vnitřního kalichu s drsným bedněním metodou rozšířené příhradové analogie dle autorů Elighausen/Gerster,

 • návrh vnějšího kalichu s drsným bedněním metodou rozšířené příhradové analogie dle autorů Schlaich/Schäfer,

 • u návrhu vnějšího kalichu s hladkým bedněním se stanovuje přídavná horizontální výztuž,

 • parametrický výkres vyztužení základu ze zadaných rozměru a spočtené nutné výztuže, včetně exportu výkresu do DXF

 • okamžitá stručná nápověda ke každému parametru zadání, přehledný panel řízení voleb výpočtu

 • import dat projektů z předcházejících programových verzí FUNDA

Další popis novinek v obsluze a uživatelské rady

Viz newsletter Novinky v RIBtec FUNDA 13.0.

 
 
© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19