Geotechnický software na kompletní řešení statiky opěrných stěn

Opěrné stěny jsou velmi častým dílčím stavebním objektem prakticky každé stavby. Ať už se jedná o stavby menšího rozsahu typu rodinný dům, či rozsáhlé budovy, silniční stavby, železniční koridory, či zpevnění pobřeží vodních toků. Všude tam, kde rozdílné výškové úrovně terénu nelze z dispozičních či geotechnických důvodů zabezpečit pouhým svahováním, je nutné navrhnout a realizovat konstrukční opatření - opěrnou stěnu.

V inženýrské praxi se u běžných opěrných stěn osvědčil jejich statický a konstrukční návrh na principu vzorových příčných řezů opěrnou stěnou a tělesem zeminy, vedených kolmo na jejich podélný směr. Podle konstrukčního provedení profilu opěrné stěny pak rozlišujeme zpravidla mezi úhlovými nebo tížnými stěnami (zdmi); dále se rozlišují další konstrukční části jako např. vlastní opěrná stěna, základová deska, popř. odlehčující konzoly stěny nebo kotvení, ostruhy základové desky aj. S ohledem na zmíněné, velmi široké aplikační spektrum opěrných stěn, bývá výsledný profil opěrné konstrukce pro daný případ velmi individuální a závisí mj. i na okolních geotechnických, stavebních a vlastních zatěžovacích podmínkách. Nalezení optimálního tvarového řešení profilu stěny může mít zásadní vliv na stavební náklady realizace tohoto dílčího stavebního objektu a s ním souvisejících zemních prací.

Důležitou vlastností softwaru na statiku a geotechnický návrh a posouzení opěrných stěn proto musí být mj. možnost snadného a efektivního řešení různých funkčních a tvarových variant opěrné stěny. Tutéž funkcionalitu lze dále vhodně využít i při různých výškových uspořádaních terénu v podélném směru téže opěrné stěny. Software RIBgeo LIMES® vyhovuje tomuto požadavku a v rámci evropských geotechnických norem řady Eurocode 7 nabízí řešení např. pro:

 • úhlové opěrné stěny s nebo bez odlehčujících konzol,

 • opěrné stěny s nebo bez ostruhy,

 • přístavní a pobřežní stěny,

 • tížné stěny,

 • libovolná polygonální svahování terénu za a před opěrnou stěnou,

 • horizontální a libovolně polygonální rozhraní geologických vrstev před a za stěnou,

 • různé hladiny vody před a za stěnou; volnou vodní hladinu před stěnou,

 • zatížení přímo na stěnu (kotvení), v tělese zeminy (= hloubkové založení), na povrch terénu,

 • specifické železniční zatížení včetně bočního rázu aj..

Poznámka k řešení gabionových stěn: RIBgeo LIMES® umožňuje z hlediska globální stability a únosnosti omezené řešení tížných gabionových stěn. Pro jejich detailnější řešení a návrh je určen specializovaný produkt RIBgeo RTgabion.

Přejděte na:

RIBgeo LIMES®: uživatelské prostředí

RIBgeo LIMES®: automatika návrhových situací EC7

RIBgeo LIMES®: polygonální profily stěny a terénu

RIBgeo LIMES®: typy zatížení

RIBgeo LIMES®: okamžitý přehled a výsledků

RIBgeo LIMES®: konfigurovatelný protokol výsledků

RIBgeo LIMES®: volby výpočtu usmyknutí a sedání

 cena a objednávka RIBgeo LIMES®

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence RIBgeo LIMES

 stažení instalačního balíčku

Bonus

Parametrický výkres tvaru a výztuže ŽB úhlové opěrné stěny - bezplatný shareware
Click to zoom in!

parametrický výkres tvaru a výztuže ŽB úhlové opěrné stěny (0,3 MB)

Včetně dynamického generování tvarů ohybů prutů apod. Lze otevřít a upravovat v sharewaru RIBTEC® RTviewer (instalace zde), který je součástí Základních nástrojů, tj. standardní součást každé instalace softwaru RIBTEC®. Start výkresu opěrné stěny jednoduše poklepáním na ikonu. Po parametrických úpravách, které se aktivují pravým talčítkem myši při přejezdu přes tvar stěny, lze z RTviewer výkres dále exportovat do DXF nebo DWG. Tabelární výkaz množství výztuže lze vygenerovat přímo v RTviewer.

Příklady řešení, protokoly výpočtů, geotechnických posudků a návrhů

 

ŽB úhlová opěrná stěna se svahováním terénu

tíhová opěrná stěna

úhlová svislá opěrná stěna

tíhová opěrná stěna se 2 odlehčujícími konzolami

úhlová opěrná stěna s terénem a šikmými geologickými vrstvami, tlak zeminy dle Culmanna

úhlová opěrná stěna, 3 varianty polohy ostruhy, vč. MSP s max. šířkou trhliny 0,1 mm

Další informace k produktu
Podporované normy, řešené geotechnické posudky a návrhy železobetonu
 

RIBgeo LIMES® provádí standardně následující výpočty:

 • klasický výpočet tlaku zeminy nebo dle EN 1997, DIN 4085 nebo dle Culmanna,

 • bezpečnost na usmyknutí a sklopení dle obecné EN 1997, národních příloh pro CZ, DE a AT, popř. starších norem DIN 1054 (1976 a 2005),

 • posudek stability a sesuvu terénu dle obecné EN 1997, národních příloh pro CZ, DE a AT, popř. starší DIN 4084 · posudek sedání metodou dle obecné EN 1997, národ-ních příloh pro CZ, DE a AT, popř. starší DIN 4019,

 • posudek středního napětí v základové spáře dle obecné EN 1997, národních příloh pro CZ, DE a AT, popř. starších norem DIN 1054 (1976 a 2005),

 • návrh železobetonu opěrné stěny na ohyb a smyk na MSÚ a MSP dle obecné EN 1992-1-1, národních příloh pro CZ, DE, AT a BS, popř. dle starších norem DIN 1045, DIN 1045-1.

Všechny uvedené normy, posudky a návrhy jsou součást jednotného funkčního rozsahu RIBgeo LIMES®.

Tam, kde nejsou u zmíněných národních příloh evropských norem doposud definovány jednoznačné postupy nebo chybí hodnoty příslušných součinitelů apod., se využívají ustanovení obecné normy, popř. aktuální geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám Eurocode 7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli navíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.

Intuitivní uživatelské prostředí
 

Komfortní, české uživatelské prostředí RIBgeo LIMES® je intuitivní, s funkcionalitou UnDo/ReDo, objektově strukturované, tj. s korespondující kontextovou nabídkou parametrů vybraného objektu. Parametry objektů (rozměrové kóty a jejich vlastnosti) lze okamžitě měnit. Ke každému významějšímu parametru zadání se při jeho "přidržení myší" zobrazuje na plovoucím panelu stručný komentář.

Výsledky statického výpočtu, posouzení a návrhů se zobrazují s příslušnými hodnotami a kótami jednak graficky interaktivně přímo na výpočetním modelu, jednak ve formě kompletního tiskového protokolu všech řešených variant opěrné stěny včetně dílčích tabelárních a grafických výsledků z posudků a návrhů, doplněných o schematické, okótované obrázky. Konečný obsah protokolu je individuálně konfigurovatelný.

Pro účely rychlé kontroly se nabízí tabulka přehledu výsledků posouzení k jednotlivým mezním stavům.

Další podrobné informace k funkčnímu rozsahu viz Technický list LIMES (PDF 0,5 MB).

 

RIBgeo LIMES®: volby výpočtu tlaku zeminy

RIBgeo LIMES®: volby návrhů železobetonu


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20