Referenční článek k tématu "Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji" v časopise Beton TKS č. 4 / 2013 (1 MB)

Referenční příklad aplikace při sanaci a zvýšení únosnosti mostu (0,5 MB)

Statické výpočty a navrhování spřažených prefabrikovaných železobetonových a předpjatých mostů

Současný stav finančních zdrojů v dopravním a inženýrském stavebnictví vyžaduje ekonomická řešení. Úspory na úkor kvality a užitné hodnoty stavebních objektů přitom nejsou přijatelné. Jedním z možných východisek ze svízelné situace je návrat k osvědčeným, standardizovaným řešením s potenciálem racionální výstavby, tj. s vysokým stupněm opakovatelnosti dílců = prefabrikace. V případě mostů jsou to železobetonové nebo předpjaté trámy s typizovanými průřezy, spřažené s monolitickou mostovkou. U těchto konstrukcí - jak ukazují mnohé zahraniční (SRN, Itálie, Rakousko, Slovensko aj.), ale i české realizace - se nemusí nutně jednat o "bezduchá betonová monstra". Naopak, moderní technologie prefabrikace a kompletace in suitu umožňují dříve nebývalou pestrost skladby, povrchů a výsledných tvarů. Určitým "bonusem" pro investora a uživatele mostu pak může být vyšší kvalita dílenských betonů, snížená závislost výstavby na klimatických podmínkách a výlukách provozu a dále pak celková vyšší robustnost objektu s nižšími náklady na jeho provoz a údržbu.

Výchozím předpokladem očekávané kvality mostní konstrukce je její správný statický návrh a posouzení všech rozhodujících vlivů. Rovnocenná úroveň významnosti mezních stavů únosnosti (MSÚ) a mezních stavů použitelnosti (MSP) v evropských mostních normách řady EN (1992-2, 1992-1, 1990 aj.) zajišťuje právě požadovanou životnost konstrukce. Komplexnost nezbytných matematických postupů, související s kombinacemi zatěžovacích stavů, s různým stářím spřažených částí betonových průřezů, s historií výstavby a přepínání aj., se zejména u návrhů na MSP neobejde bez softwarové podpory.

Produkt RIBfem PONTI® betonverbund je profesní mostařský software na statické výpočty, navrhování a posuzování prefabrikovaných železobetonových a předpjatých mostů a poskytuje optimální podporu při řešení např. následujících typů konstrukcí:      

 • prefabrikované trámové mosty řešené jako rošt,

 • prefabrikované trámové a deskové mosty řešené jako rošt s ortotropní deskou,

 • prefabrikované trámové mosty s rámovým účinkem řešené jako komplexní prostorové výpočetní modely včetně opěr a založení.

PONTI betonverbund: definice spřažených průřezů

PONTI betonverbund: definice stavebních stavů

PONTI betonverbund: definice předpětí

PONTI betonverbund: návrhy spřažených trámů

PONTI betonverbund: návrhy spřažených trámů

PONTI betonverbund: obálky vlivů D+S na trámu č. 4

Nabídka RIBfem PONTI® betonverbund

vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 

objednávkový formulář RIBfem PONTI® betonverbund

Hlavní přednosti RIBfem PONTI® betonverbund

 • Plná integrace statického výpočetního modelu s návrhy a posudky železobetonu a/nebo předpjatého betonu, včetně ČSN EN 1992-2,

 • profesní grafické prostředí na definici výpočetního modelu a vedení posudků s funkcionalitou UnDo/ReDo,

 • automatika pohyblivých silničních a železničních zatížení, automatika návrhových kombinací, podpora stavebních stádií, automatika generování časových vlivů dotvarování a smršťování (tzv. sekundární účinky vlivem D+S), automatika rozhodujících návrhových stavů a protokol kompletního posouzení mostních trámů na MSÚ a MSP včetně MS únavy,

 • možnost až dvoustupňového předpětí v podélném i příčném směru, půdorysně a nárysně obecně křivočarý průběh předpínací výztuže, předpětí s okamžitou soudržností, dodatečnou soudržností nebo bez soudržnosti.

Obsažené normy, řešené návrhy a posouzení

Pro zvolenou mostní normu - obsaženy jsou ČSN EN 1992-2, obecná EN 1992-2, národní DIN EN, ÖNORM EN, BS EN a starší DIN-Fachbericht 102 - poskytuje RIBfem PONTI® betonverbund automatizovaně následující návrhy a posudky:

Mezní stav únosnosti

 • minimální výztuž a výztuž na celistvost

 • únosnost na ohyb s normálovou silou

 • únosnost na posouvající sílu a kroucení

 • smyková únosnost ve spřahovací spáře

Mezní stav únavy

 • únava měkké a předpjaté výztuže

 • tlaková únava betonu

 • ekvivalentní rozkmit únavového porušení měkké a předpjaté výztuže

Mezní stav použitelnosti

 • dekomprese

 • omezení tlakových napětí v betonu

 • omezení napětí v měkké výztuži

 • omezení napětí v předpínací výztuži

 • minimální výztuž (široké trhliny)

 • stabilita trhlin

Konstrukční detaily

 • výztuž na štěpení kotevní oblasti předpínacích kabelů prefabrikátu

 

Návrhy a posouzení dalších konstrukčních částí mostu, jako např. příčníky, mostní opěry, pilíře, mostovka v příčném směru aj. lze dle konkrétní potřeby provádět rovněž přímo v prostředí RIBfem PONTIbetonverbund.

Příklad protokolů statického výpočtu a návrhů RIBfem PONTI® betonverbund

Stručnější protokol výpočtu, návrhů a posouzení trámu č. 2 prefabrikovaného mostu o dvou polích (0,2 MB)

Podrobnější protokol výpočtu, návrhů a posouzení trámu č. 2 prefabrikovaného mostu o dvou polích (0,5 MB)

Dodávané funkční a licenční varianty RIBfem PONTI® betonverbund

 • RIBfem PONTI® betonverbund EXPERT: kombinované prostorové prutové a plošné výpočetní modely (s ortotropní deskou) včetně stavebních fází a předpětí,

 • RIBfem RTbetonverbund: rozšíření stávající licence TRIMAS® nebo PONTI® o definici, výpočet a navrhování spřažených průřezů typu prefabrikát-monolit

Další informace a reference k RIBfem PONTI® betonverbund

Technický list PONTIbetonverbund (0.5 MB)

Uživatelská příručka Úvod do PONTI betonverbund (6 MB)


PONTI betonverbund: běžný návrh vyztužení ŽB příčníků

PONTI betonverbund: horní nutná výztuž mostovky v příčném směru

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20