Metoda modální spektrální odezvy pro seizmickou analýzu a návrh stavebních konstrukcí dle norem EN 1998-1 a EN 1998-2

RIB rozšiřuje aplikační oblast základního softwaru RIBfem o možnost dynamické analýzy metodou modální spektrální odezvy se zvláštním zaměřením na seizmickou analýzu a navrhování železobetonových konstrukcí. Základní systémy RIBfem TRIMAS® rahmen/fem a PONTI® lze tak nyní pomocí funkčních rozšíření RTfrequenz a RTerdbeben rozšířit o seizmickou analýzu a návrh. Řešení této komplexní matematické, mechanické, dynamické a návrhové úlohy je komfortně integrováno do stávajícího grafického prostředí a umožňuje tak snadnou a rychlou aplikaci s následujícími výhodami:

 • převzetí vlastních frekvencí a harmonických tvarů z frekvenční analýzy RTfrequenz
 • využití metody modální spektrální odezvy pro seizmickou analýzu a návrh stavebních konstrukcí
 • aplikační spektrum pro prutové a kombinované plošné a prutové prostorové modely včetně možného vrstevnatého podloží
 • standardní pružná návrhová spektra dle norem EN, DIN, ÖNorm nebo jejich vlastní definice
 • zohlednění vlivu náhodných kroutících účinků od imperfekcí
 • protokol parametrů a výsledků modální analýzy,
 • vizualizace modálních tvarů a výstupy výsledků relevantních návrhů
 • definice podlaží s využítím výsledků modální analýzy pro zjištění torzního namáhání objektu
 • automatizované sestavení výsledků modální spektrální analýzy do návrhové seizmické kombinace dle zvolené návrhové normy
 • integrované návrhy železobetonu na MSÚ dle zvolené normy pro mimořádnou seizmickou situaci, v bezprostřední návaznosti na stálou a dočasnou, tj.

stálá návrhová situace: návrhy na MSÚ, popř. MSP a MS únavy
a dále pak v jednom programovém běhu
mimořádná seizmická situace: návrh na MSÚ

 • informace o ROZHODUJÍCÍM MEZNÍM STAVU, resp. návrhu v každém místě konstrukce
 Technický list RIBfem RTerdbeben (1 MB)
 
Workshop RIBfem SEIZMICITA (1 MB)
 
Technický list RIBfem RTfrequenz (458 kB)
 
Technický list RIBfem TRIMAS (1 MB)
 Cena/objednávka produktu

Některé významné vlastnosti RTerdbeben

Výkonná analýza vlastních frekvencí

Rozhodující kombinace účinků hmotových zatěžovacích stavů se zjišťuje frekvenční analýzou a z této se následně automaticky přebírají. Horizontální směry účinků mohou být vneseny odděleně pro globální směry x a y nebo úhlově natočené vůči globálnímu systému.

Volitelná návrhová spektra pro prostorové modely

Typy pružných návrhových spekter jsou předdefinovány dle zvolené normy. Obecně jsou určeny základovými poměry a příslušnými parametry. Tato nastavení lze dle potřeby uživatelsky upravovat. Tímto způsobem lze postihnout nestandardní a normově odlišná spektra.

Přehledné vyhodnocení

Jako výsledek výpočtu vystupují součty všech hmot, součty efektivních modálních hmot, počet zohledněných modálních příspěvků a celková seizmická síla v globálních směrech x a y. Modální analýza poskytuje ke každému modálnímu tvaru vlastní frekvenci a spektrální hodnotu, jakož i směrově efektivní modální hmoty, jejich participační součinitel a podíl na celkových hmotách, smyková seizmická síla a maximální deformace. Vliv náhodných kroutících účinků od imperfekcí se přes definici a dílčí výsledky modální analýzy pro jednotlivá podlaží zohledňuje dle EN 1998-1, čl. 4.3.3.3.3. Automatizovaně sestavená seizmické návrhové kombinace se přímo využívá v integrovaných v návrzích železobetonu.

Přehled funkčního rozsahu

 • Použitá metodika v souladu s normami EN 1998-1 a -2.
 • Metoda modální spektrální odezvy se zohledněním více vlastních frekvencí a zpětnou kontrolou dostatečnosti jejich řešeného počtu.
 • Zohlednění základových poměrů dle normy.
 • Použití typu návrhového spektra dle normy nebo libovolně uživatelsky definovaného.
 • Účinky v globálních směrech x a y nebo s natočením.
 • Statistická kombinační metoda SRSS nebo CQC pro maximální hodnoty, automatická volba vhodné metody.
 • Vytvoření mimořádné seizmické návrhové kombinace.
 • Návrhy železobetonu pro mimořádnou seizmickou situaci.
 • Výstup součtů hmot, deformací a seizmických sil pro celý model a po podlažích.
 • Výstup výsledků modální analýzy pro každý modální tvar.
 • Grafické zobrazení modálních posuvů a vnitřních účinků jakož i statisticky kombinovaných veličin.
Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20