Cena & objednávka

Statický výpočet, návrh a posouzení lepených dřevěných nosníků, trámů a vazníků

Moderní, pokročilá technologie výroby a návrhu lepených dřevěných nosníků umožňují překonávat velká rozpětí (30 m i více). Tyto dřevěné prvky tak nabízí vážnou alternativu k tradičním železobetonovým, předpjatým nebo ocelovým dílcům. Vedle zjevných ekologických a estetických hledisek může být u konkrétní nosné konstrukce v celkové bilanci použití lepených dřevěných nosníků finančně výhodnější - odpadá těžkotonážní transport a manipulace, zjednodušuje se montáž a kompletace objektu. Z hlediska požární odolnosti jsou správně navržené dřevěné nosníky zpravidla odolnější než běžné ocelové.

Ve spolupráci RIB s renomovaným výrobcem dřevěných konstrukcí, společností Paul STEPHAN GmbH + Co. KG, Gaildorf (www.stephan-holz.de), vznikl velmi praktický nástroj na řešení statiky lepených dřevěných nosníků RIBtec RTbsholz. Jeho funkční rozsah pokrývá nejen běžný statický výpočet vnitřních účinků, ale dále automatické sestavení návrhových kombinací (EN 1990) a vlastní posouzení nosníku na MSÚ a MSP dle zvolené národní normy řady EN 1995, včetně ČSN EN. Součástí návrhu je řešení konstrukčních detailů jako např. dodatečné vyztužení v okolí příčných prostupů, ozubů a výztuhy na příčný tah. Obsaženo je rovněž posouzení sklopení vůči ose ohybu pro zadanou nebo spočtenou rozteč stabilitních podpor. Závěrem lze nechat nosník posoudit na požadovanou třídu požární odolnosti.

Stavebně běžné tvary nosníků jsou parametrizované a umožňují tak snadné zadání požadované geometrie:

 • nosníky s konstantním průřezem a vazníky pultových střech,

 • sedlové vazníky s přímou nebo šikmou dolní hranou,

 • sedlové vazníky s konstantní nebo proměnnou výškou průřezu,

 • obloukové nosníky s možnými přímými rameny,

 • rybinové, parabolické nosníky s možnými přímými rameny.

 

Vlastní tíha nosníku, zatížení větrem a sněhem se generují volitelně automaticky dle zvolené národní normy.

Součástí funkčního rozsahu je optimalizace objemu nosníku.

RIBtec RTbsholz: intuitivní uživatelské prostředí


RIBtec RTbsholz: typizované tvary lepených nosníků

RIBtec RTbsholz: generátor zatížení sněhem a větrem

RIBtec RTbsholz: průběh a výsledek optimalizace

RIBtec RTbsholz: návrhy konstrukčních zesílení

Přejděte na

 cena a objednávka online

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 stažení a instalaci demoverze

Objemová optimalizace

Pomocí integrované funkce optimalizace může být v RIBtec RTbsholz automatizovaně propočtena série lepených dřevěných nosníků s měnícím se průřezem. Cílem této ekonomické optimalizace je minimalizace objemu. Parametry optimalizace v rámci zadaného intervalu rozměrů průřezu a se zvolenými diskrétními přírůstky mohou být volitelně:

 • výška průřezu
 • nebo šířka průřezu
 • nebo současně výška + šířka průřezu.
Pro každou spočtenou variantu se vyčíslují a přehledně tabelárně zobrazují součinitele využití ke všem řešeným návrhům na MSÚ, MSP a požární odolnosti. Po skončení výpočetního běhu optimalizace, který může být kdykoliv přerušen uživatelem, se za optimum vyznačí první vyhovující (= všechny stupně využití ke všem MS max. 100%) varianta s nejmenším objemem.

Obsažené normy, řešené návrhy a posouzení

RIBtec RTbsholz obsahuje standardně následující normy, návrhy a posouzení:

 • statický výpočet a posouzení lepeného nosníku pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti dle norem ČSN EN 1995-1-1, dále obecná korespondující EN a národní DIN EN, ÖNorm EN, BS EN, popř. i starší DIN 1052:2008 (= dřívější ČSN)
 • zatížení větrem dle korespondující národní normy EN 1991-1-4, zatížení sněhem dle korespondující národní normy ČSN EN 1991-1-3
 • kombinace návrhových účinků dle korespondující národní normy EN 1990
 • normové a vlastní meze pro průhyby; možnost zadání nadvýšení nosníku
 • posouzení stability (sklopení kolem osy ohybu) pro zadanou, resp. spočtenou max. rozteč stabilitních podpor
 • návrh a posouzení konstrukčních detailů jako jsou prostupy a ozuby v oblasti uložení, výztuhy na příčný tah (výztuhy SPAX, závitové tyče, lepené desky a pásky, šrouby SFS, ...)
 • posouzení a návrh na požadovanou třídu požární odolnosti F30 nebo F60

Příklady protokolů statického výpočtu a návrhů RIBtec RTbsholz

Typ úlohy výstup (PDF) výstup (PDF)
 • Nesymetrický sedlový vazník se zaoblenou spodní hranou
stručný protokol podrobný protokol
 • Přímý nosník s ozubem a prostupem
stručný protokol podrobný protokol
 • Pultový nosník
stručný protokol podrobný protokol
 • Obloukový nosník
stručný protokol podrobný protokol
 • Parabolický (rybinový) nosník
stručný protokol podrobný protokol
Další informace a reference k RIBtec RTbsholz

Technický list RTbsholz (0.5 MB)


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20