Click and get your update!


Nové prostředí obsahuje češtinu, angličtinu, němčinu

Tato stránka je určena především pro zákazníky se staršími verzemi RIBtec RTcdesign (18.0, 17.0, 16.0, ...). Pro nové zájemce a zákazníky, resp. ucelený přehled softwaru RIBtec RTcdesign viz popis zde nebo jeho detailní technický list (formát PDF 1.5 MB).

RIBtec RTcdesign
navrhování a posuzování železobetonových a předpjatých průřezů

Software RTcdesign se prezentuje v moderním grafickém prostředí obsluhy RIBtec (viz např. další produkty ŽB základy FUNDA, sloupy pozemních staveb BEST, nebo nosníky pozemních staveb BALKEN, předpjaté prefabrikáty FERMO), optimalizované pro navrhování a posuzování stavebně obvyklých železobetonových a předpjatých prutových (ohýbané, tlačené) a plošných (deska, stěna, stěnodeska) průřezů. Statické návrhy a posouzení řeší veškeré relevantní mezní stavy návrhových řezů na MSÚ vč. požární odolnosti, MSP, MS únavy v souladu s aktuálními normami.

Podmínky aktualizace na novou verzi viz níže na této stránce.

Podmínky rozšíření o funkci předpětí viz ještě níže na této stránce.

Přehled hlavních novinek a změn v RTcdesign

verze 19.0

 1. Únosnost na ohyb s normálovou silou
  U nosníkových prvků namáhaných na ohyb s tahovou osovou silou mohlo v určitých případech docházet k situaci, kdy se průřez navrhoval jednak na převládající ohyb, tak i na převládající tah (e = M/N << 1). Důsledkem toho se v určitých oblastech, zejména při horním povrchu ohýba-ných nosníků v blízkosti podpor, navrhovala nadbytečně vysoká nutná výztuž.

 2. Případné překročení dovolených tlakových napětí v betonu se protokoluje ve všech případech a rovněž ve stručném výstupu.

 3. Výpočet tlakových napětí tlačených prvků namáhaných na šikmý ohyb byl v určitých případech chybný.

 4. Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.

verze 18.0

 1. Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows.

verze 17.0

 1. U návrhů tlačených prvků se automaticky aktivuje pouze minimální konstrukční výztuž:

 2. vyplývající z plochy průřezu;

 3. v závislosti na normálové síle;

 4. konstruktivně závislá na průměru výztuže a rozměru průřezu.

 5. Kromě toho se přídavné momenty zohledňují pouze při zadání excentricity.

 6. Podstatná změna ve strategii návrhu podélné výztuže při interakci ohybu s normálovou silou.

 1. Při převládajícím tahu v průřezu pro jednu z Ed toto určovalo návrhovou strategie pro všechny Ed, což vedlo v některých případech na příliš konzervativní nut. As. Strategie návrhu nyní rozhoduje vždy maximální ohybový moment a v případě nenulové normálové síly se návrh interně provádí 2x, tj. pro kombinace min/max. M a min/max N. Toto vede na hospodárnější výsledky.

 2. Současně bylo v případě centrického tahu a asymetrické výztuže zrušeno paušální navýšení výztuže při méně taženém vláknu na min. 25% protilehlé výztuže.

 3. Pro účely MSP a MS únavy se přetvoření výztuže omezuje na 10 ‰, tj. pracovní diagram napětí-přetvoření v max. rozsahu -10 až +10 ‰.

 4. Tabelární požární odolnost: V případě řešení desky se šířkou průřezu odlišnou od standardní hodnoty 1 m pásu se tato v posudku požární odolnosti interpretovala chybně jako nosníkový průřez, tj. s jinými parametry tabelárního posouzení.

Novinky a změny u starších verzí

 1. Kompatibilita s Windows 10, dále Vista, 7, 8 a 8.1 a )

 2. Zapracována Změna normy ČSN EN 1992-1-1 z roku 2016 upravující výpočet šířky trhlin,
  tj. metodika výpočtu v zásadě dle základní normy EN, avšak s modifikovaným součinitelem k3, (metodika MC90 se uplatňuje pouze jen u norem DIN EN, ÖNORM EN, …).

 3. V případě návrhů se zohledněním raných přetvoření vlivem odtoku hydratačního tepla se předpokládá způsob silového a deformačního namáhání. Tento druh namáhání se proto v případě volby parametrů návrhů na MSP > Vznik širokých trhlin: „hydratace“ automaticky nastaví a nelze jej změnit.

 4. V detailním výstupu návrhu a posouzení šířky stabilních trhlin se protokoluje stáv. w,k, resp. výška tlačené zóny XII v závislosti na rozhodujícím napětí pro vznik trhliny.

 5. Navrhování průřezů s nekovovou výztuží  (např. Schoeck ComBar).

 6. Zaveden ultravysokopevnostní beton UHC140; úprava tiskových formátů z důvodu delšího názvu.

 7. Pro usnadnění orientace se v grafickém prostředí a schématu průřezu v protokolu vykresluje souřadný systém.

 8. Schémata se kótují v cm, pokud je daný rozměr menší než 1 m, hodnoty v mm se píší do horního indexu.

 9. Od verze 12.0 nové uživatelské prostředí, s moderními prvky ovládání, jako jsou např. Property Grids, Ribbon bar, Viewport, Object tree aj. - tyto nové prvky uživatelských prostředí již znáte např. z Windows 7 nebo MS Office 2010:

  • propojení nového uživatelského prostředí RTcdesign na výstupy spočtených zatížení dílce z libovolných jiných programů nebo např. na MS Excel přes běžnou schránku Windows, tj. jednoduše cut & paste celých tabulek hodnot

  • komfortnější orientace a přechody ve struktuře řešených dílců a jejich návrhových řezů v zobrazované stromové struktuře

  • celoobrazovkové, konfigurovatelné prostředí, undo

  • přepínání jazyka, a to odděleně jak pouze pro výstupy a/nebo pro uživatelského prostředí: standardní součástí již základní licence je čeština, angličtina a němčina

  • přímá podpora volitelných, vlastních šablon zadání a jejich aktivního vytváření

  • snadnější zadávání existující výztuže do řezu přes počet prutů s daným průměrem, např. jako 6 D 12

 10. snadnější orientace v řezu a jeho zadané výztuži - aktivní hrana řezu zčervená

 11. návrhy na MSÚ rozšířeny o únosnost stěny příhradovým modelem

 12. u tlačených dílců lze jako vstup zadat jejich excentricitu zatížení

 13. přehlednější nastavení návrhových parametrů, odděleně od aktuálně zvolených návrhů a posudků

 14. jednoznačné řízení požadavku na návrh tzv. minimální výztuže: povrchová výztuž, výztuž na zajištění tvárnosti = výztuž na celistvost, minimální výztuž na zamezení vzniku širokých trhlin

 15. návrh na MS únavy doplněn o odhad zbytkové životnosti zpětným výpočtem z lambda.3

 16. nová možnost volitelného licenčního rozšíření o předpětí s kombinací všech 3 možných typů interního předpětí, tj. s okamžitou a/nebo dodatečnou soudržností, bez soudržnosti

 17. databanka materiálů rozšířena o předpínací výztuž - žebírkovaná, profilovaná a hladká

 18. vylepšené formy výstupů: kompaktní protokol nebo standardní protokol; volitelně pak s/bez obrázku a s/bez detailního protokolu

 19. aktualizace a rozšíření jak základní Úvod do RTcdesign (PDF 2 MB), tak i teoretické Teorie RTcdesign (PDF 2 MB) uživatelské příručky

 20. přímé převzetí starších dat zadání z verze 11.0 bez nutnosti zásahu uživatele

 21. ...


Možnost rozšíření o předpětí v návrhovém řezu

 


Snadné zadání výztuže přes počet kusů a průměr

Stažení kompletní aktuální instalace RIBtec RTcdesign je možné zde.

UPOZORNĚNÍ: provedení instalace aktuální verze přepíše, resp. nejprve odinstaluje na daném počitači případně nainstalovanou předcházející verzi.

Podmínky aktualizace na novou verzi RIBtec RTcdesign

Servisní zákazníci
tj. se servisní smlouvou RTcdesign

 • Aktuální programovou verzi obdrží okamžitě a bezplatně. Stažení kompletního instalačního balíčku viz odkaz výše.

 • Číslo licenční verze RTcdesign již bylo všem našim servisním zákazníkům automaticky navýšeno.

 • Proto je nutné načtení aktuálních autorizačních dat. Postupujte následovně: v RIB Licenčním managementu v kategorii Autorizace zatrhněte u Zdrojová složka políčko Načíst ze servisního portálu RIB (přes internet) a následně proveďte uprostřed panelu funkcí Přenést.

 

Ostatní zákazníci RTcdesign

 • Aktuální programovou verzi mohou získat rovněž okamžitě. Stažení kompletního instalačního balíčku viz odkaz výše.

 • K provozu aktuální verze je zapotřebí ZPOPLATNĚNÁ AKTUALIZACE autorizačních dat.

 • Bez smlouvy o servisu software dodáváme nové verze za aktualizační poplatek, viz ceník. Aktualizány musí být současně všechny dříve zakoupené funkční moduly RTcdesign.

 • Výsledná cena aktualizace je tedy počet používaných licenčních modulů RTcdesign x paušální cena aktualizace.

 • Výměna hardlocku není nutná. Aktualizovaná autorizace na aktuální verzi je dodávána emailem okamžitě po obdržení úhrady za aktualizaci.

 • Rozhodnutí pro zpoplatněnou aktualizaci je optimální příležitostí pro současné uzavření  servisní smlouvy k RTcdesign, není to však podmínkou.

 

Pro účely objednávky zpoplatněné aktualizace použijte tento objednávkový formulář.

Podmínky dodávky funkčního rozšíření RIBtec RTcdesign o předpětí

Platí pro všechny zákazníky RTcdesign

RTcdesign-PRE

Příklad výstupu předpjatý trám
(120 KB)

 • U rozšíření o předpětí se jedná od verze 12.0 o nový funkční, resp. licenční modul RTcdesign-PRE.

 • Předpokladem pro dodávku licenčního modulu RTcdesign-PRE je aktuální verze.

 • Předpětí se zadává po vrstvách předpjaté výztuže s celkovou, efektivní předpínací sílou, tj. po započtení vlivů ztrát a DSR. Předpjaté plošné řezy stěnodesek a skořepin se řeší analogicky jako nosník s obdélníkovým průřezem o šířce 1 m.

 • Zadané předpětí se zohledňuje ve všech řešených mezních stavech návrhového řezu.

Pro účely objednávky rozšíření o předpětí použijte tento objednávkový formulář.

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19