Click and order!

Navrhování a posudky plošných a prutových betonových průřezů

Důraz na efektivitu vynaložených prostředků a nalezení smysluplných úspor při zachování požadovaných užitných vlastností stavebních objektů si vyžadují optimální navrhování konstrukkčních prvků, kdy se vedle jejich primární nosné funkce využívá i jejich schopnost, pro definované účely plnit těsnící funkci. Vedle správné technologie betonu a zabudování specializovaných výrobků (těsnění dilatací, spojů, pracovních spar a prostupů, ...) je pro jejich správnou funkci důležité dodržrení požadované max. šířky trhlin a minimální tloušťky tlačené zóny.

Statický návrhový software RIBtec RTcdesign řeší posouzení a návrh jak prutových, tak plošných betonových, popř. předpjatých průřezů, a to jak na požadavky MS únosnosti, tak i použitelnosti, popř. únavy. Pro obsažené národní normy umožňuje vedle oboru běžných pozemních staveb nastavení odlišných návrhových postupů pro inženýrské stavby (podzemní a vodohospodářské stavby aj.), popř. mostní stavby. V případě vodonepropustného betonu program postupuje, v rámci zvolené národní normy, dle směrnice Technických pravidel ČBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce.

RIBtec RTcdesign je zcela nezávisle funkční, např. jako doplněk k libovolnému, jinému základnímu statickému softwaru na výpočty vnitřních účinků. Zatížení lze pomocí standardní funkce Windows cut & paste přenést do tabulky (Excel) vstupů zatížení. Potřebné návrhové kombinace zatížení se pak generují buď automaticky, nebo lze opět tabelárně přímo zadat jejich obálky min/max.

Včetně výpočtu šířky trhlin dle Změny normy ČSN EN 1992-1-1 z roku 2016


Prostředí RIBtec RTcdesign - stěny, desky, skořepiny


Prostředí RIBtec RTcdesign - nosníky, sloupy, trámy


Nastavení pro ing. stavby a vodonepropustný beton


Nekovová výztuž Schoeck ComBAR v RTcdesign


Možnost funkčního rozšíření o předpětí


Nastavení parametrů tabelární požární odolnost

Řešení více dílců a návrhových řezů v jednom kroku

Přejděte na:

  ceny a objednávka online

vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

stažení a instalaci demoverze

Typické případy aplikací RIBtec RTcdesign

Bílé vany, základové desky, inženýrské a vodní stavby, nádrže, sila, výzkumná centra, předpjaté stěny a desky

 

 • dodržení požadované max. šířky trhliny, vodonepropustný beton, posouzení těsnosti XdII = hloubka tlačené zóny

 • odtok hydratačního tepla u masivních dílců - deformační namáhání, ranná vynucená přetvoření pro čerstvý beton (t < 7 dnů)

 • zamezení vzniku širokých trhlin, návrh na požadovanou šířku stabilních trhlin

 • nekovová výztuž betonových prvků např. na zamezení vzniku rušivých elektromagnetických polí nebo při vysoké agresivitě prostředí

 • zjištění pravděpodobné šířky trhlin v agresivních prostředích, různé třídy prostředí a krytí výztuže pro různé povrhy řezu (horní, dolní, boční)

 • návrhy a posouzení předpjatých nosníků, stěn a desek s kombinací všech 3 možných typů interního předpětí: s okamžitou a/nebo dodatečnou soudržností, bez soudržnosti

 • omezení napětí v betonu a výztuži, efektivní tuhost průřezu s trhlinami

Běžné pozemní stavby

 
 • návrh, resp. posouzení únosnosti ohýbaných a tlačených tyčových prvků: trámy, sloupy se zadanou excentricitou

 • návrh, resp. posouzení únosnosti ohýbaných a tlačených plošných prvků: desky, stěny, skořepiny

 • dílce namáhané na rovinný nebo šikmý ohyb s normálovou silou, posouvajícími sílami a kroucením

 • stanovení minimální povrchové výztuže a výztuže na zajištění tvárnosti

 • posouzení požární odolnosti

Skladové haly, garáže, obchodní prostory

 
 • únava betonu a výztuže pojížděných ploch (např. paletové vozíky)

 • posouzení těsnosti při zvýšených stavech vody

 • dodržení šířky trhlin pro agresivní prostředí, různé třídy prostředí a krytí výztuže pro různé povrhy řezu (horní, dolní, boční)

 • posouzení požární odolnosti

Stavby mostů a tunelů

 
 • únosnost spodní a horní stavby silničních a železničních mostů, lávek pro pěší

 • otevřené průřezy: obdélník, T, I, kruh, trubka

 • nesymetrické průřezy namáhané na šikmý ohyb s normálovou silou, posouvajícími sílami a kroucením

 • předpětí s okamžitou a/nebo dodatečnou soudržností, bez soudržnosti

 • minimální povrchová výztuž a výztuž na celistvost

 • omezení šířky trhlin, omezení napětí

 • únava: návrh a posouzení na ekvivalentní rozkmit napětí od ohybu a posouvající síly

Podzemní a geotechnické stavby

 
 • únosnost základových konstrukcí: vrtané piloty, opěrné stěny, potrubí

 • návrh minimální tlakové výztuže silně tlačených prvků

 • odtok hydratačního tepla u masivních základových desek - deformační namáhání, ranná vynucená přetvoření pro čerstvý beton (t < 7 dnů)

 • šířka stabilních trhlin, posouzení vodonepropustnosti a/nebo těsnosti podzemních stěn, základových desek a potrubí

 • nekovová výztuž typu FRK betonových prvků např. na zamezení vzniku rušivých elektromagnetických polí nebo při vysoké agresivitě prostředí

Příklady řešení a výstupů

 

Návrh výztuže stěny nádrže vč. zamezení vzniku trhlin vynuceným přetvořením od hydratace, detailní protokol

4 návrhové řezy masivní opěrnou stěnou, výztuž na trhliny vlivem hydratace, minimální výztuž na celistvost a povrchová výztuž

ŽB stropní trám, 4 návrhové řezy, MSÚ, MSP a PO R60, kompaktní protokol, tj. 1 strana A4 na každý návrhový řez

Návrh tlačeného kritického řezu ŽB sloupu se zadanou excentricitou a PO R90, detailní protokol

Předpjatý vazník, střed rozpětí na MSÚ, MSP a PO R60, detailní protokol

Stavby mostů, vrtaná pilota, překročení dov. tlakového napětí betonu, detailní protokol

Další informace k produktu

Standardně obsažené normy a jazyky
 

RTcdesign obsahuje následující normy a jazyky:

 • ČSN EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2 včetně Změny normy ČSN EN 1992-1-1 z roku 2016 upravující výpočet šířky trhlin (součinitel k3)

 • obecná EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2

 • DIN EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2

 • DIN 1045-1:2008, DIN 4102, DIN Fb 102:2009

 • ÖNORM B 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2

 • NA k BS EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2

 • čeština, angličtina, němčina

Všechny tyto uvedené normy a jazyky jsou součástí již základní licence - funkční rozsah je licenčně vázán pouze na daný mezní stav, resp. typ řešeného dílce.

Volitelný funkční rozsah
 

Dodávaný funkční rozsah RIBtec RTcdesign je licenčně volitelný - v prostředí programu se objevují a nabízejí jen ty funkce, ke kterým existuje licenční oprávnění. Rozlišení licenčních modulů je následující:

 • RTcdesign-ULS = základní verze, tj. MSÚ pro pozemní stavby, včetně požární odolnosti tabelární metodou

 • RTcdesign-PRE = rozšíření o předpětí; včetně zohlednění předpětí ve všech dalších funkčních rozšířeních

 • RTcdesign-SLS = rozšíření  o MSP pro pozemní stavby

 • RTcdesign-FLS = rozšíření o MS únavy pro pozemní stavby

 • RTcdesign-BRIDGE = rozšíření o stavby mostů

Podrobné informace k celému funkčnímu rozsahu viz Technický list RTcdesign (1 MB).

Nápověda a uživatelská příručka
 

Aplikaci RIBtec RTcdesign doplňuje obsáhlá, aktuální nápověda, resp. uživatelská příručka v češtině s popisy aplikovaných teorií a odkazy na příslušné normy.

Úvod do RTcdesign (2 MB)

Teorie RTcdesign (2 MB)

Newsletter RIBTEC® Únosnost a návrh výztuže smykové spáry

RIBtec RTcdesign je jak návrhovým, tak i posudkovým nástrojem. Bez zadání uživatelské výztuže tuto program automaticky navrhne na zvolené mezní stavy a namáhání. Pokud uživatel zadá přímo do návrhového řezu již dostačující výztuž, pak tato není dále programem navyšována a vyhodnocují se stupně využití ke zvoleným mezním stavům. Optimální návrh teoreticky odpovídá hodnotě využití 100%.

V rámci jednoho zadání (vstupního souboru) lze řešit libovolný počet různých stavebních dílců s množstvím návrhových řezů a různé návrhové účinky, které tak mohou např. reprezentovat kritické řezy celé stavební konstrukce. Rozsah výstupů je opět volitelný, víceúrovňový, tj. standardní protokol, kompaktní protokol a popř. detailní protokol, vše s aktivní strukturu kapitol zaručující opakovatelnost výstupů a např. jejich export ve formátu RTF do MS Word.

 

RIBtec RTcdesign - hierarchie návaznosti a vedení návrhů

Nastavení parametrů návrhů na MSÚ


Nastavení parametrů návrhů na MSP a únavy


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20