Přejít k popisu!

Softwarové balíky RIBtec RTec

řešení pro statiku železobetonových, dřevěných a ocelových prvků a konstrukčních detailů,

oblíbené aplikace pro pozemní stavby, monolitické konstrukce a prefabrikaci

Softwarové balíky řady RTec, RTec fx a RTec+ jsou cenově nejvýhodnější formou nákupu oblíbených programů statiky stavebních prvků a detailů RIBtec, tedy zejména produktů BEST, BALKEN, FUNDA, RTslab a RTool. Výsledná balíčková cena RTec, RTec fx nebo RTec+ je totiž o cca 50% nižší než prostý součet cen jednotlivých produktů obsažených ve zvoleném balíku. Navíc, při dokoupení funkčního rozsahu na některý z balíků RTec ke stávajícím, tj. dříve zakoupeným a v balíku obsaženým programům, se nákupní cena balíku snižuje o cca 65% korespondující ceníkové ceny již uhrazených a aktuálních licencí.

Varianty softwarových balíků RTec

 Varianta RTec obsahuje:

BEST beton, BALKEN beton + detail + MSP+únava+přepočty+vyztužení, FUNDA, RTslab, RTool

 Varianta RTec fx obsahuje:

BEST beton, BALKEN beton + detail + MSP+únava+přepočty+vyztužení, FUNDA včetně rozšíření FUNDA prefa a polygon, RTool

 Varianta RTec+ obsahuje:

BEST beton, BALKEN beton + detail + MSP+únava+přepočty+vyztužení, FUNDA včetně rozšíření FUNDA prefa a polygon, RTslab, RTool

Přejděte na

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 Stažení a instalačního balíčku

 Ceny a internetové objednávkové formuláře RTec nebo RTec fx nebo RTec+

Základní informace ke komponentám balíků RTec, RTec fx a RTec+

Přejít na podrobný popis produktu

RTool základní softwarový balík 22 statických programů z oblasti stavebních konstrukcí, prvků a detailů

Dřevo: hambalkový krov, bezhambalkový krov, stojatá stolice, vzpěr jednopodlažního sloupku, spojitý nosník, úboční a nárožní krokev, návrh rohového spoje, vaznice, sdružená vaznice.

Ocel: vzpěr jednopodlažního sloupku, spojitý nosník, výpočet a posouzení napětí standardních profilů.

Železobeton: základový pas, propíchnutí, konzola, ozub, prostup nosníkem, návrh a posouzení na rovinný ohyb deskového nebo obdélníkového průřezu nebo průřezu T, únavu, přetvoření.

Přejít na podrobný popis produktu

BALKEN prosté a spojité železobetonové nosníky

BALKEN beton+MSP+únava+přepočty+detail zahrnuje následující funkční rozsah: rovinný ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením. Náběhy a skokové změny průřezů, momentové klouby, redistribuce. Automatika návrhových kombinací, návrhy a posouzení na MSÚ a MSP: podélná výztuž, třmínky, styk stojina – pásnice, šířka trhlin, napětí, průhyby včetně vlivu trhlin, dotvarování + smršťování a efektivní tuhosti. Příčné prostupy a ozuby s integrovaným návrhem, definice uspořádání podélné a třmínkové výztuže, generování výkresu výztuže a jeho export do DWG/DXF.

Další volitelná funkční rozšíření:

 BALKEN ocel

 BALKEN dřevo

 BALKEN průžné podloží

Přejít na podrobný popis produktu

BEST beton jedno- a vícepodlažní železobetonové sloupy s teorií II. řádu a efektivními tuhostmi

Skokové změny průřezů a zalomení osy, excentrická zatížení, výrobní imperfekce, automatika návrhových kombinací, návrh výztuže (MSÚ) s implicitním zohledněním stability na vzpěr, tabelární požární odolnost s volitelným rozšířením o zónovou metodu, přímý datový přenos charakteristických a návrhových reakcí do základů FUNDA včetně přírůstků vlivem teorie II. řádu.

Další volitelná funkční rozšíření:

 BEST beton požární odolnost

 BEST ocel

Přejít na podrobný popis produktu

FUNDA železobetonové základové patky a pasy s integrovanými geotechnickými posudky globální a lokální stability

Zásyp, vodní hladina, datový přenos zatížení základu ze sloupů BEST, automatika návrhových kombinací. Návrh základové desky (MSÚ) na ohyb a posouvající sílu, propíchnutí. Návrh zvonovitého rozdělení výztuže v desce a generování výkresu výztuže.

FUNDA prefa rozšíření o prefabrikovaný základ s vnějším nebo vnitřním kalichem, včetně voleb uspořádání výztuže a generování výkresu výztuže a jeho export do DWG/DXF

FUNDA polygon rozšíření o kruhovou a polygonální základovou desku

Přejít na podrobný popis produktu

RTslab železobetonové základové, stropní a filigránové desky s automatizovaným generováním a výpočtem FEM

Automatika návrhových kombinací a kompletního strukturovaného protokolu návrhů a posouzení (MSÚ) na ohyb a posouvající sílu a propíchnutí. Libovolně polygonální tvar desky s prostupy, stěnové a bodové podpory, nosníkové průvlaky a vynášecí trámy. Přenos zatížení z vyšších podlaží, popř. návrh výztuže spřahovací spáry a možnost použití nekovové výztuže.


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20