Podmínky aktualizace!

Tato stránka je určena především zákazníkům se staršími verzemi RTslab. Pro nové zájemce a pro celkový přehled funkcí RTslab viz zde.

RTslab: kategorie zatížení, trámy mimo oblast desky

RTslab: ikona souboru s otiskem tvaru řešené desky

RTslab: vysokopevnostní a nekovová výztuž, filigrány

 


RTslab: okamžitý měřítkový tisk s kompletní legendou

RTslab: maticový výběr výsledků do protokolu

Otevřít PDF protokolu!

RTslab: rozšířený obsah protokolu (PDF 0,5 MB)

K dispozici je aktualizovaná programová verze kompaktního softwaru RIBtec RTslab na statické výpočty (FEM), navrhování a vyhodnocování rovinných, obdélníkových a libovolně polygonálních železobetonových, popř. i filigránových, stropních a základových desek. Hlavním obsahem aktualizace je, kromě některých zcela nových funkčních rozšíření, zapracování uživatelských podnětů a připomínek.

Přehled hlavních novinek a změn v RTslab

verze 17.0

 • Došlo ke změnám v Základních nástrojích RIBTEC (např. databanky materiálů, RTreport aj.), které se týkají funkcí i tohoto programu.
 • Při zadání nenulové elastické konstanty podpory „Posuv ve směru z“, se ve výpočtu chybně interpretoval typ podpory „volná“ nebo „tuhá“.
 • Při úpravách dočasného, tj. neuloženého projektu se nepřebírali všechny provedené změny do vlastního výpočtu.

verze 16.0

 • Kompatibilita s Windows 10.
 • V tabelárním výstupu výsledků návrhu se místa s překročením únosnosti tlačené diagonály (VRd,max/Ved < 1,0) vyznačují "*".
 • Smykovou únosnost Vrd,max/Ved a Vrd,ct/Ved lze zobrazovat formou izolinií.
 • Automatický rozměr konečných prvků byl zmenšen 1,5-krát.
 • Pro snadnější kontrolu sítě FEM a deformací lze v jejich prostorovém zobrazení rychle přepínat úhel pohledu pomocí funkčních kláves (F5 – půdorys, F6 – bokorys 1, F7 – bokorys 2, F8 – izometrie).
 • Bodová zatížení se již nevyhodnocují jako „fixní body sítě FEM“ neboť toto není nutné.
 • Na záložce "Uložení" v panelu spojitých a bodových podpor lze nově nastavit, zda se má vlastní tíha podpory zohledňovat při přenosu zatížení. Tato volba je k dispozici pouze pro uložení ve směru z. Zatížení z vlastní tíhy podpor nevstupují do vlastního výpočtu řešené desky a uplatňují se pouze při přenosu zatížení na jinou desku jako konstantní spojitá a bodová zatížení od stěn nebo sloupů. Spočtená vlastní tíha se protokoluje.

verze 15.0

 • Kompatibiilita s Windows 8 a 8.1.
 • Při ukládání projektového souboru se současně vytváří miniaturní obrázek řešené desky, který se v průzkumníku Windows® zřetelně zobrazuje při přepnutí zobrazení na „střední, velké a největší ikony“ (thumbnail). Tuto možnost lze vypnout v panelu „Info k projektu“ v menu „Soubor“.
 • K proměnným zatížením lze v panelu možností zvolit jejich kategorii (starší verze měli standardně jen kategorii A „obytné prostory“), toto nastavení se zohledňuje odpovídajícími součiniteli a tiskne v protokolu.
 • Protokol součinitelů spolehlivosti použitých materiálů.
 • Nový panel pro přímé zadání nebo úpravu hodnot souřadnic vrcholů desky, tato funkce se nabízí v kontextu (pravé tlačítko myši) v blízkosti vrcholů desky. Způsob zadání se liší pro obdélníkové a obecně polygonální desky.
 • U nastavení parametrů návrhů na ohyb lze zadat směr hlavní výztuže v rozmění 0° až 360°.
 • Odstranění přebytečného stránkování v protokolu (např. po reakcích).
 • Optimalizace prázdných míst v diagramech průběhů reakcí a vnitřních účinků nosníků.
 • Velikost textu numerických hodnot As lze předepsat bez omezení.
 • Optimalizace grafického zobrazení (stabilizace obrazu, přeblikávání).
 • Pokud leží výslednice spojitého zatížení mimo oblast desky, pak toto zatížení nelze přiřadit k žádné desce a objeví se varování s informací o poloze výslednice.
 • V zobrazení průběhů reakcí na liniových uloženích se zobrazuje jejich celkový součet pouze po základních zatěžovacích stavech. Tyto hodnoty pochází z kontroly rovnováhy ve vnitřním výpočtu FEM.
 • Existence čárek v názvu projektu již nepůsobí konflikt při zobrazení obrázků v protokolu.
 • Při stornování zadání některých typů objektů (např. zatížení, podpora, stěna) se příslušné okno vlastností nezavíralo automaticky.
 • Obrázek v protokolu „Přehled reakcí“ byl chybně oříznut.
 • V ojedinělých případech se průběh reakcí na liniových uloženích nezobrazoval správně. Toto mělo dále za důsledek chybně spočtenou výslednou reakci a součet všech reakcí.
 • Opět aktivovány funkce elastických liniových podpor (stěn).

verze 14.0

 • nosníky a průvlaky mohou ležet i mimo desku, tj. uložení desky lze prostřednictvím trámů (ŽB nebo ocelových) vynést mimo její vlastní plochu,
 • nabídka materiálů běžných betonářských výztuží je rozšířena o vysokopevnostní betonářskou výztuž typu SAS670 a nekovovou výztuž typu Schoeck ComBAR včetně korespondujících návrhových postupů; nadále běžné normové a vysokopevnostní betony, betony vlastní definice,
 • nový definiční panel parametrů návrhu na smyk, včetně možné definice polohy a povrchu smykové spáry pro řešení filigránů/polostropů, možnost zadání odlišného materiálu třmínkové výztuže a volitelně předepsání úhlu tlačených diagonál (jinak se počítá automaticky dle normy), viz Newsletter RIBTEC® Únosnost a návrh výztuže smykové spáry
 • návrh dodatečné výztuže vyplývající z definice smykové spáry pro řešení filigránů/polostropů,
 • výsledky kombinací desek (izolinie) rozšířeny o obálky kvazistálých elastických průhybů (základní a charakteristické byly již dříve), včetně rozšířených možností výstupu průhybů do protokolu,
 • obálky Základní, Charakteristické a Kvazistálé kombinace reakcí do podpor a stěn, včetně různých možností jejich výstupu do protokolu,
 • v případě elasticky uložené základové desky obálky Základní, Charakteristické a Kvazistálé kombinace napětí v základové spáře, včetně různých možností jeho výstupu do protokolu,
 • zásadně přepracované volby obsahu, grafických schémat a tabelárních výsledků do tiskového protokolu - nová maticová struktura,
 • nadpis legendy škály barev izolinií doplněn o název vyhodnocovaného zatěžovacího stavu, resp. kombinace,
 • okamžitý tisk obsahu obrazovky pomocí funkce Soubor > Náhled stránky > Print nyní volitelně i měřítkový a vždy obsahuje korespondující legendu s údaji o vyhodnocovaném stavu, veličině, jejími hodnotami min/max a u izolinií použitou barevnou stupnici,
 • zoomování kolečkem myši respektuje polohu ukazatele a centruje zvětšení/zmenšení výřezu na jeho polohu,
 • zobrazení popisů prostupů deskami lze centrálně zapnout/vypnout,
 • importovaná zatížení z výpočtu jiných desek - tj. reakce ze stěn a podpor do spodní = řešené desky - je možné centrálně smazat,
 • dílčí opravy: jednotky popisu nosníkových vnitřních účinků; výsledky návrhu na posouvající sílu existují i po lokálním návrhu na propíchnutí; horní výztuž desky se zobrazuje i tehdy, pokud je její dolní výztuž nulová,
 • aktualizace uživatelských příruček a kompatibilita s operačními systémy Vista, 7 a 8,
 • nabídka plošně/konstruktivně rozmístěných betonářských sítí, pro odpočtové zobrazení pouze přídavků nutné výztuže desek, doplněna o sítě typu KARI,
 • aktuální stav betonářských norem ČSN EN 1992-1-1, dále obecná EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1 a starší DIN 1045-1, OENORM EN 1992-1-1 a BS EN 1992-1-1, vč. souvisejících norem (zatěžování, kombinační součinitele, kombinace, materiály aj.), česká, anglická a německá verze.
 • odstraněno velmi pomalé rolování sestavy výsledků kolečkem myši, pokud sestava obsahuje množství obrázků, což je zejména případ desky složené z více pozic dílčích obdélníkových desek,
 • odstraněn problém „nezobrazování“ obrázků v RTconfig/RTprint v případě existence čárky/tečky uvnitř názvu projektu,
 • aktualizace datového rozhraní nutných ploch výztuže: podpora formátu Allplan NEMETSCHEK verze 5.0, navic včetně přenosu nutné výztuže na posouvající sílu.
 

Viz rovněž:

 Příklad obsahu protokolu (PDF 0.5 MB) nebo

 Technický list RTslab (PDF 0.5 MB).

Podmínky aktualizace na novou verzi RTslab

Servisní zákazníci, tj.
S
platnou servisní smlouvou
 • Aktuální verzi již obdrželi bezplatně. Kompletní instalační balíček je ke stažení níže.

 • Číslo licenční verze bylo všem servisním zákazníkům automaticky navýšeno již na počátku kalendářního roku.

 

Ostatní zákazníci, tj.
BEZ
platné servisní smlouvy
a staršími verzemi
14.0, 13.0, 12.0, 11.0, ...

 • Aktuální verzi mohou získat ZAKOUPENÍM AKTUALIZACE. Kompletní instalační balíček je ke stažení níže.

 • Bez smlouvy o servisu software dodáváme nové verze za aktualizační poplatek, viz ceník.

 • Výměna hardlocku v souvislosti s aktualizací není nutná.
  Autorizační data s navýšením čísla platné verze dodáváme emailem okamžitě po obdržení úhrady za aktualizaci.

 • Rozhodnutí pro zpoplatněnou aktualizaci je optimální příležitostí pro současné uzavření  servisní smlouvy, není to však podmínkou.
   

Pro objednávky zpoplatněné aktualizace použijte tento formulář.

Přejít na:

 stažení a instalace RIBtec


Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19