Tato stránka je určena především novým zájemcům a obsahuje celkový přehled funkcí RTslab. Pro zákazníky se staršími verzemi RTslab je připravena informace o novinkách a možnostech získání aktualizace zde.


RTslab: kategorie zatížení, trámy mimo oblast desky

RTslab: vysokopevnostní a nekovová výztuž, filigrány

RTslab: technologie RIBfem TRIMAS®v pozadí

RTslab: nezávislá zatížení a automatika kombinací

RTslab: okamžitý měřítkový tisk

RTslab: konfigurovatelný, strukturovaný protokol

Efektivní řešení statiky železobetonových desek s okamžitými výstupy a kompletním protokolem

Železobetonové stropní a základové desky jsou typickým a velmi častým konstrukčním prvkem pozemních staveb. Trend urychlování procesu výstavby se současnými požadavky na variabilitu tvaru a výslednou vysokou povrchovou kvalitu nosné konstrukce vedou ke vzrůstající oblibě poloprefabrikátů - tzv. filigránů, či polostropů. Skryté průvlaky a spolupůsobící trámy, vetknuté do stropních desek, umožňují realizaci štíhlých a "vzdušných" architektonických ideálů.

Software RIBtec RTslab reaguje v nové programové verzi na rostoucí potřeby projektantů pozemních staveb a poskytuje v intuitivním, grafickém prostředí optimální řešení statických výpočtů, navrhování a posouzení rovinných, obdélníkových a libovolně polygonálních železobetonových monolitických nebo filigránových stropních a základových desek. Součástí desek přitom mohou být prostupy, stěnové a bodové podpory, nosníkové průvlaky a trámy vynášející uložení desky mimo její vlastní plochu.

Hlavní přednosti RIBtec RTslab jsou následující:

 • samostatně funkční software bez nutnosti instalace jiných, základních a podpůrných programů,
 • kompletní řešení pro libovolně polygonální železobetonové monolitické nebo filigránové stropní a základové desky,
 • prostupy, stěnové a bodové podpory, ztužující železobetonové nebo ocelové průvlaky a trámy vynášející uložení desky mimo její vlastní plochu,
 • možnost importu konstrukčního schématu ve formátu 2D DXF,
 • na pozadí automatizovaný výpočetní model RIBfem TRIMAS® vhodný jak pro tenkostěnné, tak i tlustostěnné desky,
 • normy ČSN EN 1992-1-1, dále obecná EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1 a starší DIN 1045-1, OENORM EN 1992-1-1 a BS EN 1992-1-1,
 • šachovnicové proměnné zatížení a automatika návrhových kombinací zatížení pro MSÚ a MSP,
 • návrhy ŽB desek na MSÚ na ohyb, posouvající sílu a lokálně na propíchnutí; návrh dodatečné výztuže smykové spáry u filigránů,
  viz
  Newsletter RIBTEC® Únosnost a návrh výztuže smykové spáry
 • odpočtové zobrazení pouze přídavků výztuže k již plošně rozmístěným betonářským sítím (KARI),

 • kromě běžných betonů a výztuží návrhy navíc také pro vysokopevnostní výztuž a nekovovou výztuž,
 • charakteristické a kvazistálé průhyby a reakce do uložení,
 • přenos zatížení = reakcí do podpor např. z vyšších podlaží téhož objektu,
 • kompletní, konfigurovatelný a automatizovaný protokol statického výpočtu, návrhů a posouzení,
 • opakovatelné výpočty a výstupy při změnách geometrie, zatížení a materiálů,
 • uživatelské prostředí, výstupy a uživatelské příručky v češtině; na vyžádání a bezplatně rovněž v angličtině nebo němčině.

Přejděte na:

 cena a objednávka online

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence RIBtec RTslab

 stažení a instalaci demoverze

Příklady tiskových protokolů statického výpočtu a návrhů desek

 polygonálně ohraničená filigránová deska s prostupem, průvlakem a ŽB trámy, vč. posudku propíchnutí (PDF 0.5 MB)

 základová deska s importem zatížení z předchozí stropní desky, vč. posudku propíchnutí  (PDF 1.6 MB)

 monolitická deska s balkonem na podporách, vč. posudku propíchnutí  (PDF 1.3 MB)

Řešené návrhy ŽB a rozsah výstupů

Návrhy a posouzení železobetonu desek na MSÚ

 • návrh železobetonu desek na ohyb,
 • návrh železobetonu desek na posouvající sílu,
 • zadání polohy smykové spáry a návrh její dodatečné výztuže (polostropy, filigrány),
 • cílený, lokální návrh desky na propíchnutí,
 • výztuž na hranách podpor a stěn.

Další výsledky pro účely posouzení MSP a návrhy navazujících konstrukcí

 • obálky kvazistálých a charakteristických elastických průhybů desek,
 • obálky Základní kombinace vnitřních účinků (Vz, My a Mt) nosníků a trámů propojených s deskami,
 • reakce do podpor a stěn jak pro jednotlivé zatěžovací stavy, tak i jako obálky Základní, Charakteristické a Kvazistálé kombinace
 • zobrazení výslednice a průběhu reakcí na stěnách, volitelné spojitě nebo jako ekvivalentně konstantní nebo lineární,
 • u základových desek obálka charakteristických napětí v základové spáře.

Zobrazovací a vyhodnocovací funkce

 • prostorová vizualizace geometrie řešené desky včetně průvlaků, trámů, stěn, sloupů, prostupů a zatížení,
 • položkový výkres řešených desek a zatížení, průhyby, vnitřní účinky a hodnoty nutné výztuže,
 • animace spočtených deformací desky po zatěžovacích stavech pro rychlou kontrolu správnosti zadání,
 • izolinie a izoplochy výsledků s možnou vlastní definicí mezí a barev,
 • zobrazení směrových číselných hodnot nutné výztuže v ploše desky,
 • diagramy průběhů reakcí a nosníkových vnitřních účinků,
 • tabelární číselné hodnoty,
 • okamžitý, volitelně měřítkový, výstup obsahu obrazovky s právě zobrazeným výsledkem,
 • konfigurovatelný, kompletní protokol statického výpočtu a výsledků návrhů, strukturovaný do přehledných kapitol s relevantními textovými, tabelárním a grafickými informacemi, úpravy a vkládání vlastních textů, export do MS Word aj.,
 • definice dílčích oblastí (detailů) desky pro přehlednější výstupy rozsáhlých desek.

Návaznost na CAD

 • import půdorysu desek ve formátu 2D DXF interpretovaný jako konstrukční podklad,
 • datový přenos spočtených hodnot nutné ohybové výztuže As do CAD; např. do RIBcad ZEICON® nebo ve formátu ASF do NEMETSCHEK Allplan.

Další informace k RTslab

 Technický list RTslab (PDF 0.5 MB)

Uživatelské příručky

 Úvod do RTslab (PDF 1.5 MB)

 Funkce RTslab (PDF 1.5 MB)


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20