Click and order!

Geotechnický software pro inženýrská řešení náročných stavebních jam

Zakládání pozemních a dopravních staveb v městských oblastech husté zástavby souvisí často s vysokými nároky na zajištění hlubokých stavebních jam. Zpravidla jsou v těchto případech nutné četné statické výpočty více možných konstrukčních variant a až na podkladě těchto výsledků je navrženo konečné optimální inženýrské řešení, které pak vyhovuje nejen základním technickým hlediskům únosnosti a použitelnosti dotčených objektů, dílců a materiálů, ale zejména splňuje všechny výrobně-technologické, prostorové, ekonomické a administrativní požadavky.

RIBgeo RTwalls je specializovaný, samostatně funkční, geotechnický software na výpočty stavebních jam. Volitelné výpočetní metodiky umožňují, v závislosti na okolních poměrech a zvoleném konstrukčním uspořádání, nastavovat hodnoty všech podstatných řídících parametrů. Tím se nabízí efektivní řešení pro všechny stavebně-praktické typy kotvených, nekotvených nebo rozpíraných pažících konstrukcí stavebních jam, budovaných v různých geologických a hydrologických podmínkách.

RIBgeo RTwalls, resp. RTwalls expert poskytuje např. následující podklady a posouzení:
 • grafické zobrazení řešeného statického systému,
 • průběhy tlaků zeminy a tlaků vody a vnitřní účinky v pažící konstrukci, resp. stěně,
 • statický výpočet a stanovení nutné hloubky vetknutí patky stěny,
 • stanovení nutné délky kotev z podmínek globální stability v hluboké kluzné spáře,
 • stabilita svahů dle Kreye (smyková kružnice),
 • posouzení účinků ve svislém směru.

Integrované návrhy automaticky přebírá výsledky geotechnických výpočtů a umožňují okamžitou volbu a detailní návrh konkrétní pažící konstrukce následujících typů:

 • záporová pažení,
 • štětové stěny,
 • podzemní železobetonové stěny,
 • volné a tangenciální pilotové stěny,
 • pilotové stěny převrtávané,
 • návrhy kotev a návrhy převázky

Podrobné informace k celému funkčnímu rozsahu viz Technický list RTwalls (0,5 MB).


Prostředí obsluhy RIBgeo RTwalls


RTwalls: volby metodik výpočtů, parametrů a norem


RTwalls: fáze výkopu a zpětného zásypu


RTwalls: volby výpočtu tlaku a odolnosti zeminy


Rozšířené volby výpočtu a redistribuce tlaku zeminy


Protokol tabulkami a průběhy, měřítkové výkresy


RTwalls: návrh a posouzení pažící konstrukce

Přejděte na

  cena a objednávka RIBgeo RTwalls a RTwalls expert

vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

Stažení a instalaci demoverze

Další informace k produktu

Základní výpočetní model

 

Základní statický výpočetní model pažící konstrukce je v RIBgeo RTwalls konzola, prostý nebo spojitý. Patka stěny (nosníku) je zpravidla elasticky uložená (Blum) nebo vodorovně podepřená, popř. vetknutá prostřednictvím odolnosti zeminy nebo vrstvy horniny. Lze uvažovat i systém bez vetknutí, tj. s min. 2 podporami. Vetknutí patky lze zadáním procentuálního stupně vetknutí uvažovat jako plné nebo jen částečné. Elastickým vetknutím patky je chování stěny modelováno nejvýstižněji. Volba iterativní adaptace elastického vetknutí patky zaručuje, že kontaktní napětí v daném bodě stěny nepřevýší kapacitu odolnosti okolní zeminy.

Stavební fáze

  Stavební fáze - až 10 fází výkopu a 9 fází zpětného zasypání - se popisují výškou dna výkopu a počtem a polohou aktivních podpor nebo kotev, hladinov vody, povrchem terénu a zatížením. Na tematických záložkách centrálního panelu vlastností stavební fáze se upřesňují požadavky na její způsob výpočetu:
 • způsob uložení patky,
 • metodika výpočtů tlaků zeminy a jejich redistribuce,
 • volby smykové kružnice, seizmicita, stanovení délek kotev,
 • přiřazení a způsob zohlednění zatížení, druh návrhové situace a související hodnoty dílčích kombinačních součinitelů a dílčích součinitelů spolehlivosti,
 • zohlednění tlaku vody a proudění,
 • volby posouzení svislého směru.

Alternativní výpočty aktivního tlaku a odolnosti zeminy

 
 • Pro výpočet aktivního tlaků zeminy lze při libovolné geometrii povrchu terénu, geologických vrstev a umístění zatížení zvolit metodu dle Culmanna.
 • Pro výpočet odolnosti zeminy je se nabízí metoda dle Gudehuse (iterativní optimalizace mechanismu porušení KEA, Kinematic Element Analysis).

Standardně obsažené normy a jazyky

 
 • ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1, starší (1976) i novější (2010) DIN 1054,
 • Rozšířené možnosti voleb výpočtů dle aktuálních předpisů EAB (Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben") a EAU (Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen").

 • Standardní normové hodnoty dílčích součinitelů lze v případě potřeby uživatelsky měnit.

 • RIBgeo RTwalls je k dispozici v češtině, angličtině a němčině.

Příklady řešení a výstupů

 

Záporová pažící konstrukce, 3x kotven, 1+4 stavební fáze

Štětová stěna, 2x kotvená, 1+3 stavební fáze + 1 fáze odčerpání vody

Milánská železobetonová stěna, 1x kotvená, 1+1 stavební fáze

Pilotová stěna s mezivýplní, 1x kotvená, 1+1 stavební fáze

Pilotová stěna převrtávaná s klenbou, 1x kotvená, 1+1 stavební fáze

Volitelný funkční rozsah

 

RIBgeo RTwalls je dodáván v základní funkční verzi RTwalls na řešení běžných stavebních jam a pažících konstrukcí. Základní verze současně obsahuje integrovaný návrhový nástroj pažící konstrukce.

Rozšířená funkční verze RTwalls expert poskytuje dále navíc, oproti základní verzi, např. následující možnosti:

 • šikmé a polygonální geologické vrstvy,
 • předpjaté kotvy, iterace parametrů elastického vetknutí patky,
 • výpočet aktivního tlaku dle Culmanna a odolnosti dle Gudehuse (KEA), vlastní průběhy tlaků a odolnosti,
 • víceúrovňové vodní hladiny včetně proudění, zohlednění vrstvení vodních hladin, vlastní hydrostatické tlaky, otevřené hladiny, zohlednění seizmicity a proudění v dynamickém tlaku vody a zeminy, posudek hydraulické stability podloží,
 • možný zápočet odolnosti zeminy před patkou, potlačení vlivu zatížení na straně výkopu, terénu a odolností zeminy,
 • vlastní průběh elastického vetknutí patky, měřítkové výkresy schémat projektu a výsledků.

Nápověda a uživatelské příručky

 

K významným řídícím parametrům výpočtů se přímo v panelech nabízí kontextová nápověda (v češtině). Celou aplikaci RIBgeo RTwalls dokumentují v angličtině nebo v němčině základní a teoretická příručka a příručka.

Úvod do RIBgeo RTwalls (1 MB)

Teorie RIBgeo RTwalls (3 MB)

Úvod do RIBgeo RTwalls (1 MB)

Teorie RIBgeo RTwalls (3 MB)


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20