Ukázat ceny RIBfem TRIMAS

Vodonepropustné betonové konstrukce – správně navržené a zhotovené – jsou osvědčeným a z hlediska dlouhodobé ekonomické bilance nejvýhodnějším konstrukčním řešením zajištění požadovaného stupně hydroizolace stavebních objektů. Jejich statický návrh musí zohledňovat:

 • objektivní požadavky (tvarová dispozice objektu a okolního terénu, návrhová vodní hladina, agresivita prostředí, zatížení aj.),

 • subjektivní požadavky (způsob užívání objektu) a

 • technologii provádění (tloušťky prvků, pracovní záběry a jejich časový průběh, receptury betonu, dodatečné těsnění spár a trhlin).

Zásadní roli při navrhování vodonepropustných konstrukcí hrají v souladu s normami řady EN a dalších upřesňujících předpisů podle typu objektu (vodní stavby, nádrže, sila, mosty, ...) a požadavků mezní stavy použitelnosti (MSP). Obecně nabývají návrhy ŽB konstrukcí na MSP oproti starším normám, kdy rozhodovala především kritéria únosnosti (MSÚ), na významu. Toto vyplývá z nároků na životnost a z pokročilého stupně poznání a zkušeností, mj. i z dřívějších havárií a škod. V případě vodonepropustného betonu program postupuje, v rámci zvolené národní normy, dle směrnice Technických pravidel ČBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce.

 

Včetně výpočtu šířky trhlin dle Změny normy ČSN EN 1992-1-1 z roku 2016

Prostředí řízení návrhů RIBfem TRIMAS

RIBfem TRIMAS: izoplochy oblastí s trhlinami

RIBfem TRIMAS: nutná výztuž, izoplochy, řez

RIBfem TRIMAS: rozhodující návrhy, směrově

RIBfem TRIMAS: detailní sestava návrhů

Průhyby se zohledněním vzniku trhlin

Přehled hierarchie návrhů na MSP a MS únavy

Typy statických návrhů a posudků železobetonových konstrukcí na MSP

 • minimální výztuž proti vzniku širokých trhlin,

 • dodržení požadované šířky stabilní trhliny,

 • omezení tlakových napětí v betonu a omezení tahových napětí v betonářské, popř. předpjaté výztuži,

 • tuhost konstrukce, resp. omezení deformací se zohledněním vzniku trhlin a vlivů dotvarování, smršťování a relaxace.

Rozhodující vlivy

Statický návrh a posouzení na MSP ovlivňují zejména následující parametry:

 • druhu a technologie betonu → vývin hydratačního tepla, dotvarování & smršťování,

 • stáří betonu v čase aktivace namáhání,

 • omezení deformací → vynucená přetvoření,

 • tloušťka prvku → odtok hydratačního tepla,

 • max. průměr a rozmístění betonářské výztuže,

 • úroveň a způsob namáhání → deformační a/nebo silové zatěžování,

 • agresivita prostředí a požadavky na vodonepropustnost → dovolená šířka stabilní trhliny,

 • stáří konstrukce ve vyšetřovaném čase → deformace od dotvarování, smršťování a relaxace.

Možnosti řešení

Množství dílčích posudků a výpočetních operací návrhů (iterativní řešení nelineárních vztahů) limitují jejich praktické a efektivní zpracování u reálných konstrukcí pouze s odpovídajícím programovým vybavením. Statický software RIBfem TRIMAS® poskytuje spolu s funkčními rozšířeními RTgzg-H a RTgzg-ZII integrované a komplexní řešení statických návrhů a posouzení na MSÚ, MSP a MS únavy pro plošné, prutové a kombinované prostorové výpočetní modely ŽB konstrukcí běžných a speciálních (vodních) pozemních staveb a mostů. Konkrétní funkční rozsah je volitelný. Dle požadavků na řešený objekt lze cílenou volbou parametrů statických návrhů zohlednit veškeré výše uvedené aspekty.

  Ukázka příkladu výpočtu, návrhu a posouzení v RIBfem TRIMAS®vodonepropustná šachta (7 MB)

Přejděte na:

 ceny a objednávku online

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 

Další informace k produktu

Obsažené normy

 • ČSN EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2 včetně Změny normy ČSN EN 1992-1-1 z roku 2016 upravující výpočet šířky trhlin (součinitel k3)

 • obecná EN 1992-1-1,

 • národní DIN EN 1992-1-1,

 • národní ÖNORM B 1992-1-1,

 • národní BS EN 1992-1-1.

Související metodiky, předpisy a směrnice

 • vodonepropustný beton (DAfStb-Richtlinie WU-Beton),

 • tlustostěnné ŽB konstrukce (DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton),

 • tlustostěnné ŽB konstrukce vodních staveb (BAW-Merkblatt Massige Wasserbauteile),

 • vrtané piloty EN 1536.

Osvědčení

 • nekovová výztuž Schoeck.

Řešení pro stavby mostů

Analogické řešení návrhů na MSP a MS únavy pro mostní stavby je k dispozici ve funkčním rozšíření RIBfem RTgzg-B.

Řešené typy statických návrhů a posudků železobetonových konstrukcí na MS únavy

Podle typu řešeného objektu může být popř. významný návrh a posouzení konstrukce na mezních stavech únavy (MS únavy), které řeší

 • ekvivalentní poškozující rozkmit napětí:

  • podélné betonářské a předpjaté výztuže,

  • smykové výztuže,

  • spřahovací výztuže ve smykové spáře,

  • tlačeného betonu.

Tyto návrhy a posouzení jsou standardní součástí funkčního modulu RIBfem RTgzg-H, resp. RTgzg-B.

Informace k souvisejícím produktům RIB

Samostatně funkční produkt RIBtec RTcdesign umožňuje pro externě spočtené a do programu zadané vnitřní síly návrh a posouzení na MSÚ, MSP a MS únavy jednotlivých typizovaných prutových a plošných ŽB nebo předpjatých průřezů pozemních, inženýrských a mostních staveb.

Důsledky požadavku na vodonepropustnost

Raná vynucená přetvoření u masivních prvků

Efektivní tažená plocha betonu při vzniku trhlin

Časově závislé charakteristiky mladého betonu


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20