Mezní stavy použitelnosti (MSP) mají v normách řady EN větší význam než v minulosti, neboť do nich byly promítnuty zkušenosti z dřívějších havárií a poškození konstrukcí. Oproti starším normám se změnily zejména požadavky na štíhlost železobetonových dílců. Ekonomicky rovnocenný návrh stropní desky podle EN je tak nyní možný vlastně pouze včetně současného posouzení průhybů desky nelineárním výpočtem se zohledněním vzniku trhlin. Software RIBfem nabízí pro prostorové plošné systémy včetně trámů a průvlaků odpovídající výpočetní a návrhové algoritmy, které dále umožňuje i zohlednění časových vlivů (dotvarování + smršťování).

Další zvýšené požadavky návrhů a posudků se týkají omezení šířek trhlin u vodonepropustných betonů, jako např. u bílých van, navrhování tlustostěnných dílců (odtok hydratačního tepla) nebo u pojížděných stropů a základových desek. Kromě již zmíněného omezení štíhlosti (průhybů) se tyto typy konstrukcí posuzují rovněž na mezní stavy únavy (MS únavy). RIB opět poskytuje pro tyto požadavky odpovídající řešení, a to jak na základní úrovni řešení prutových nebo plošných průřezů, tak i jako komplexní, integrované řešení pro celé statické systémy v rámci výpočetních modelů RIBfem TRIMAS a PONTI.

Návrhy na MSP a MS únavy v nových a starších normách

Omezení štíhlosti ŽB dílců se oproti dřívějším normám značně zpřísnilo. Hospodárný návrh se tak neobejde bez výpočtu deformací se zohledněním vzniku trhlin.

Změny v závislosti nutné statické výšky
na rozpětí

 

Spoluúčast RIB na pilotním projektu zavádění norem EN do stavební praxe

RIB Software AG se účastní výzkumného úkolu instituce DIBt „Pilotní projekty EC2“. Spolupráce na tomto pilotním projektu validizace normy DIN EN 1992-1-1/NA ukázala, že hospodárná řešení jsou možná pouze při využití vyzrálých návrhových technologií. Výpočty deformací se zohledněním vzniku trhlin tak mohou například zásadně ovlivnit hospodárnost inženýrského návrhu. Četné praktické a vědecké analýzy prokazují, že výsledky výpočtů deformací v softwarech RIB mají dobrou shodu se skutečně měřenými hodnotami.


Lineárně-elastické a nelineární průhyby
vč. vzniku trhlin

 

Příklad 1: průhyby s trhlinami

 Příklad 2: průhyby s trhlinami

Jaké výpočetní modely jsou k dispozici?

Posouzení na MSP a MS únavy lze provádět pro následující výpočetní modely:

odrážka

průřez,

odrážka

prutové a rámové systémy,

odrážka

plošné prostorové systémy se stěnovým, deskovým nebo skořepinovým zatížením,

odrážka

kombinované plošné a prutové modely.

V návrzích se uvažují volitelně následující materiály:

odrážka

beton
odrážka

běžné betony,

odrážka

vysokopevnostní betony,

odrážka

výztuž
odrážka

běžná betonářská výztuž,

odrážka

vysokopevnostní betonářská výztuž,

odrážka

nekovová výztuž (Halfen, Schoeck ComBAR).

Uvažují se následující možné kategorie konstrukcí:

odrážka

běžné pozemní stavby,

odrážka

inženýrské stavby,
odrážka

nádrže a sila,

odrážka

vodní stavby,

odrážka

mostní stavby.

Které normy, předpisy a osvědčení se uplatňují?

Normy:

odrážka

základní EN 1992-1-1 a -2,

odrážka

národní ČSN 1992-1-1 a -2,

odrážka

národní DIN EN 1992-1-1 a -2,

odrážka

národní ÖNORM B 1992-1-1 a -2,

odrážka

národní BS EN 1992-1-1 a -2,

odrážka

vrtané piloty EN 1536.

Předpisy:

odrážka

vodonepropustný beton (DAfStb, WU-Beton),

odrážka

masivní železobetonové dílce (DAfStb),

odrážka

masivní dílce vodních staveb (BAW-Merkblatt).

Osvědčení:

odrážka

nekovová výztuž Schoeck,

odrážka

nekovová výztuž Halfen.

Které jednotlivé posudky jsou vedeny?

Mezní stav použitelnosti (MSP):

odrážka

vznik širokých trhlin,
odrážka

přetvoření odtokem hydratačního tepla u obdélníkových a plošných železobetonových průřezů,

odrážka

stabilní trhliny,
odrážka

přímý a nepřímý výpočet návrhu na požadovanou šířku stabilních trhlin,

odrážka

rané nebo následné vynucené přetvoření,

odrážka

vodonepropustný beton,

odrážka

tlustostěnné dílce,

odrážka

omezení napětí,
odrážka

tlaková napětí v betonu,

odrážka

napětí betonářské a předpínací výztuže,

odrážka

omezení deformací,
odrážka

deformace nelineární výpočtem se zohledněním vzniku trhlin a vlivu krátkodobých a dlouhodobých zatížení (D+S),

odrážka

metodika pro převážně ohybově namáhané dílce,

odrážka

se zohledněním předchozího poškození.

Mezní stav únavy (MS únavy):

odrážka

ekvivalentní poškozující rozkmit betonářské výztuže,
odrážka

podélná výztuž,

odrážka

smyková výztuž,

odrážka

spřahovací výztuž ve smykové spáře.

odrážka

únava tlačeného betonu.

Informace k souvisejícím produktům RIB

Software RIBtec RTcdesign umožňuje navrhování a posouzení typizovaných nosníkových, deskových, stěnových a skořepinových průřezů ŽB nebo předpjatých dílců pozemních, inženýrských a mostních staveb na MSÚ, MSP a MS únavy, více informací k RIBtec RTcdesign.

Funkční rozšíření RIBfem RTgzg-H umožňuje ve výpočetních modelech TRIMAS navrhování a posouzení ŽB dílců pozemních a inženýrských staveb na MSP a MS únavy, více informací k RIBfem RTgzg-H.

Funkční rozšíření RIBfem RTgzg-B umožňuje ve výpočetních modelech PONTI navrhování a posouzení ŽB dílců mostních staveb na MSP a MS únavy, více informací k RIBfem RTgzg-B.

Funkční rozšíření RIBfem RTgzg-ZII umožňuje ve výpočetních modelech TRIMAS a PONTI pro převážně ohybově namáhané ŽB dílce nelineární výpočet deformací se zohledněním vzniku trhlin a sekundárních časových účinků, více informací k RIBfem RTgzg-ZII.


© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20