Click to order now!

Přesvědčte se sami: praktický, funkční a snadno ovladatelný CAD nemusí být drahý

Současný trh se softwarem CAD poskytuje poměrně širokou nabídku komplexních stavařských systémů podporujících v jednom programovém balíku nejrůznější stavební profese - tedy různé pracovní přístupy a požadavky na ovládání. Kromě vysokých pořizovacích nákladů je nevýhodou "velkých řešení" jejich přílišná všeobecnost, nutnost zvládnutí velkého rozsahu a složitosti obsluhy, nepodstatné vstupy z pohledu vlastní profese, popř. konstrukční pasivita obsluhy a omezenost inovativních řešení. Nezanedbatelné jsou i zvýšené nároky na údržbu IT.

Reálné požadavky stavebního projektanta-statika na konstrukční CAD jsou přitom poměrně přehledné:

 • datově převzít výkresové podklady (půdorysy a řezy) z předcházejícího stupně/profese, zpravidla ve formátu DWG/DXF,

 • zakreslit do stávajících výkresů vlastní návrhy, změny a konstrukce, a to zejména bez omezování "konstrukční svobody" provázaností na nesouvisející objekty,

 • u vlastních konstrukcí schopnost pružně reagovat na změny ve vývoji projektu,

 • generovat kompletní a bezchybné soupisky vlastních navržených prvků (výztuž aj.),

 • tisknout a archivovat skutečně měřítkové (PDF !) výkresy v libovolných formátech papíru

 • datově předat hotové vlastní výkresy (půdorysy, řezy a soupisky) navazujícím profesím/stupňům, zpravidla ve formátu DWG/DXF,

 • minimalizovat množství spravovaných a archivovaných zdrojových dat vlastních výkresů,

 • zbytečně nezatěžovat vlastní počítačové systémy vzájemnými závislostmi, jejich složitou údržbou a nároky na správu.

Uživatelské prostředí RIBcad ZEICON

Schéma spolupráce BIM: import ve formátu IFC

Click to PDF!

 Montovaný RD, PK Žemlička (pdf)

Click to PDF!

Soubor výkresů A4, rodinný dům, PK Žemlička (pdf)

Click to PDF!

Výkres A2, vyztužení desky, PK Bárta (pdf)

Click to PDF!
Výkres A0 sloupu prefa, PK Bárta (pdf)
Click to PDF!
Soubor montovaných RD, PK Žemlička (pdf) Click to PDF!
Výkaz výztuže desky, 2xA4, PK Bárta (pdf)

Click to PDF!
Ocelová konstrukce zastřešení (pdf)

Click to PDF!
Výkres A0 rekonstrukce bytového domu, PK Bárta (pdf)

Click to PDF!
Výkres A0 kancelářská budova, PK Bárta (pdf)

NOVINKA: podpora BIM

Datové rozhraní IFC umožňuje od verze 20.0 nejen import, ale i export digitálních modelů budov (Building Information Modeling) ve formátu IFC (*.ifc, Industry Foundation Classes), který obsahuje informace k jednotlivým konstrukčním prvkům v otevřeném standardu.

Na základě geometrického popisu importovaných objektů IFC se tyto v ZEICONu přiřazují definovaným typům konstrukčních prvků (stěna, deska, nosník, prostup, sloup) s příslušnými parametry (atributy IFC).

Import IFC poskytuje následující funkce:

 • podporované konstrukční prvky: stěny, popř. včetně prostupů, desky, popř. včetně otvorů, nosníky, obdélníkové a kruhové sloupy.

 • import geometrie definované metodou extruse (tělesa rotační, extrudovaná a sweep),

 • filtr importu přes materiály a jejich přiřazení,

 • automatizace vytváření fólií v ZEICONu odvozená od konstrukčních výšek (podlaží) a typů konstrukčních prvků

 • protokol kontroly kvality importu

 

Konstrukční prvky se z výkresů ZEICON exportují se svými příslušnými parametry a lze jim při exportu přiřadit další projektovou a prvkovou klasifikaci.

 

 ZEICON IFC je efektivní funkční rozšíření a poskytuje zejména tyto výhody:

 • přímý import geometrie z jiných softwarů CAD přes otevřený datový standard IFC,

 • přenos prostorové geometrie konstrukčních prvků a jejich vzájemného uspořádáání

 • kvalitní přenos dat standardizovaným rozhraním

 • možné úpravy konstrukčních prvků přes jejich vlastnosti

 • generování systémových os apod. např. pro účely statických výpočtů

Profesní konstrukční CAD

RIBcad ZEICON® je plně samostatně funkčním konstrukčním CADem vyvíjeným cíleně pro profesní skupinu stavebních konstruktérů nosných konstrukcí. ZEICON® je materiálově nezávislý, tj. umožňuje kreslení např. zděných, ocelových, dřevěných a smíšených konstrukcí. Zvláštní propracovanou podporu ZEICON® poskytuje při vyztužování monolitických konstrukcí.

Snadné konstruování v ZEICON®u historicky vychází z kreslení na rýsovacím prkně. V současnosti vhodným způsobem kombinuje moderní počítačové technologie s tradičním inženýrským konstrukčním přístupem. Práce ve 2,5D vychází z půdorysů, pohledů, řezů, různých měřítkových zobrazení téhož objektu a detailů. Rozměrové, objemové a množstevní informace jsou provázané a vždy aktuální. Pro typické prostorové konstrukce tvarů a vyztužení (výklenky, prostupy, nosníky, náběhy, konzoly, schodiště, rámové rohy, sloupy, opěrné stěny aj.) lze využít parametrizovaná konstrukční makra umožňující libovolné zasazení do výkresu s možným individuálním dopracováním.

Přejděte na

 objednávka online

 vyžádání bezplatné, plně funkční testovací licence

 stažení a instalaci demoverze

Newsletter RIBcad ZEICON® – nový formát a konfigurace generování výkazů výztuže
nové možnosti formátování a definice výkazů prutové výztuže vkládaných jako textové bloky přímo do výkresu

Newsletter RIBcad ZEICON® - nový komfort výkazů výztuže
kombinované výkazy výztuže v textovém procesoru RTreport s individuálním setříděním a filtrací položek, integrací dalších textů a grafik.

Příklady výkresů vytvořených v RIBcad ZEICON®

soubor montovaných RD, (1 MB), autor: PK Pavel Žemlička

výkres A0, skladba stropu objektu služeb, (233 kB), autor: PK Marek Jírovský

soubor výkresů A4, rodinný dům, (1 MB), autor: PK Pavel Žemlička

výkres A0 rekonstrukce bytového domu, (800 KB), autor: PK Rostislav Bárta

výkres A2 vyztužení desky, (150 KB), autor: PK Rostislav Bárta

výkres A0 sloupu prefa, (500 KB), autor: PK Rostislav Bárta

výkaz výztuže desky, 2xA4 (130 KB), autor: PK Rostislav Bárta

ocelová konstrukce skleněného zastřešení, formát papíru 1600 x 1000 mm (700 KB)

kancelářská budova, přehledný výkres (637 KB), autor: PK Rostislav Bárta

situace, stávající stav mostu, výkres A0 (700 KB)

rozmístění filigránů (A0, firma Jakob IRON, 320 KB)

Přehled základních vlastnosti a funkcí RIBcad ZEICON®

Základní ovládání a funkcionality, přenos dat

 • objektově orientované prostředí se standardy Windows a kontextovými nabídkami k uchopeným objektům,

 • inteligentní, konfigurovatelné datové rozhraní pro import a export dat ve formátu DWG a DXF v průběžně aktualizovaném standardu "OpenDWG",

 • inteligentní objektová funkcionalita UnDo a ReDu bez omezení počtu kroků zpět a obnovit,

 • asociativita kót, šrafování, popisů, řezů, tvarů výztuže a jejího rozmístění, soupisek materiálů a výztuže,

 • měřítková okna, tj. různá měřítková zobrazení týchž objektů na jedné ploše výkresu = snadné a vždy aktuální detaily,

 • technika hladin (fólií) a svazků fólií, fóliové funkce pro změny barev, tlouštěk čar aj., styly objektů

 • podpora tzv. maker a funkce "makro z makra" umožňuje vytváření hierarchických struktur a tvorbu vlastních katalogů opakujících se prvků výkresu,

 • textové proměnné s dynamickým obsahem (např. pro vyplnění razítka výkresu apod.),

 • vkládání rastrových obrázků (bmp, jpg, gif, tif, …) jako podklad přímo do výkresu, vkládání externích objektů OLE (např. tabulka Excel) přímo do výkresu.

Profesní podpora

 • kromě běžných čar, kružnic, polygonů a popisu existují další profesní objekty: kóty, sloupy, nosníky, stěny, otvory, výklenky, prostupy, přechodnice,

 • vzájemně sladěné objekty vyztužování, ohybové tvary a jejich rozmístění, pruty, betonářské sítě, katalogy výztuží, standardní délky a tvary háků,

 • výztuž zobrazovaná buď schematicky dle normy nebo se skutečným obrysem a poloměry ohybu,

 • přímé nebo ohýbané tvary výztuže, polygonálně skládané z přímých a kruhových úseků,

 • generování ohybů, např. i u náběhových oblastí, pomocí obrysu bednění s požadovaným krytím,

 • automatizované rozmístění betonářských sítí v pásu, obdélníkové nebo polygonálně ohraničené oblasti,

 • automatické číslování a přečíslovávání položek, kontrola shodnosti geometrických tvarů ohybů, optimalizace prostřihů betonářských sítí,

 • automatické soupisky výztuže, schematické přehledy ohybů, přehledy prostřihů betonářských sítí aj.,

 • funkce atributů = jednoduché výkazy výměr (délky, plochy, objemy, kusy, jednotková cena, celková cena).

Týmová spolupráce a speciální funkce

 • snadná spolupráce - bezplatný prohlížeč RTviewer k výkresům ve formátu ZEICON,
  volně dostupný pro zadavatele a spolupracující projektanty,

 • kolizní kontrola současně otevřených výkresů v počítačové síti,

 • externí reference = centrální výkres s podřízenými "otisky" dílčích částí výkresu zpracovávaných na různých pracovištích v počítačové síti

 • varianty = parametrické konstrukce komplexních objektů (např. schodiště, výztuž schodiště, sloup aj.), makrojazyk ZAC pro tvorbu vlastních variant a pomocných konstrukcí,

 • propojení na výsledky dimenzování staticky nutné výztuže,

 • podpora návrhu a výroby filigránů (polostropů), tj. automatizované sestavení kompletní dílenské dokumentace pro zvolený polygonální půdorys a související okrajové podmínky dané výrobou,

 • export ohybových tvarů přes datová ozhraní CAD/CAM na výrbní automaty (ohýbačky).

Další informace k produktu

Licenční a funkční varianty

RIBcad ZEICON® licenčně dodáváme ve 4 funkčních variantách:

 • RIBcad ZEICON® kompakt - základní verze pro výkresy tvaru,
 • RIBcad ZEICON® kompakt bewehren - základní verze pro výkresy tvaru a výztuže,
 • RIBcad ZEICON® - plná verze pro výkresy tvaru,
 • RIBcad ZEICON® bewehren - plná verze pro výkresy tvaru a výztuže.

Datové rozhraní BIM

 • funkční rozšíření ZEICON® IFC - import formátu IFC

Již základní verze typu kompakt nabízí dostatečný funkční rozsah pro kreslení konstrukčních výkresů nosných konstrukcí.

Plná verze RIBcad ZEICON® poskytuje oproti základní verzi ZEICON® kompakt navíc tyto další funkce:

 • obloukové stěny
 • textové proměnné, vyhledávání a nahrazování textů, rozšířené funkce textů = algebraické výpočty

 • info k výkresu pro podporu jeho elektronické archivace

 • centrální výkres a externí reference

 • superpolygony skládané z různých křivek segmentů

 • polygon z prvků, spline, přechodnice, viditelné a neviditelné úseky polygonů

 • volně ohýbaná výztuž, oblouková výztuž, šroubovice

 • výkazy ohybových tvarů s grafickými schématy

 • grafický výkaz střihů betonářských sítí

 • optimalizace prostřihu betonářských sítí

 • načtení nutné výztuže ze statického výpočtu

 • funkce atributů (podpora výkazů výměr)

 • konstrukční dílce nosník, sloup, deska

 • parametrická makra konstrukčních prvků a programování vlastních maker v makrojazyku ZAC

 • asociativní řezy výkresy tvaru

 • ZEICON® kontur, tj. volitelné zobrazení prutové výztuže s obrysem a/nebo skutečnými poloměry ohybu

Data výkresu mezi ZEICON® kompakt a ZEICON® jsou obousměrně přenositelná nezávisle na licenčním typu pracoviště.

Další volitelná rozšíření plné verze RIBcad ZEICON® jsou např.

 • ELEMENTDECKEN - podpora filigránů (polostropů)
 • BVBS verze 3.0 - datový formát exportu ohybových tvarů na výrobní automaty
 • další datové formáty CAD/CAM pro výrobní automaty
   

Podrobnější informace a prezentace

Podrobný funkční rozsah RIBcad ZEICON® viz

Technický list ZEICON® (1 MB)

Prezentace RIBcad ZEICON® (8.5 MB)

Prezentace RIBcad ZEICON® - filigrány, polostropy (700 kB)

Technický list ZEICON®kontur (50 kB)

  Click to PDF!
Ocelová konstrukce zastřešení (pdf)

Filigrány, automatické soupisky, fy Jakob IRON
 

© RIB stavební software s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20