RIBTEC®
Statika stavebních konstrukcí

Novinky RIBgeo
[ Přehled RIBTEC® | Novinky ]

RTwalls schéma metody elastického uložení pažení stavební jámy

Novinky v geotechnickém softwaru RIBTEC®
Vývojáři RIB aktualizovali softwarové produkty RIBTEC® RIBgeo pro oblast statiky geotechnických konstrukcí a zakládání staveb na aktuální stav norem a všechny programy tak odpovídají nejnověšímu stavu techniky. Příslušné kombinační součinitele a dílčí bezpečnosti mohou být inženýrem-uživatelem individuálně definovány a tímto přizpůsobeny konkrétní návrhové situaci.

RTwalls
Na posouzení nezbytné hloubky vetknutí pažení stavební jámy, na výpočet vnitřních účinků a u posudků použitelnosti lze v programu RTwalls využít novou výpočetní metodu elastického uložení dle německého předpisu EAB 2006 (Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben), EB 102 pro spojité a dělené pažící stěny stavebních jam. U této metody je na rozdíl od staršího postupu spočívajícího v předpisu odolnosti zeminy, lépe vystižena interakce mezi stěnou a zeminou a tím i skutečné chování nosné konstrukce. Zvláštnost této nové metody je mj. v tom, že umožňuje přibližné zohlednění historie zatížení primárního stavu stavební jámy. Na straně výkopu se vychází z toho, že i po odtěžení zeminy v dané fázi výkopu zůstává pod dnem stavební jámy působit téměř původní klidový tlak zeminy. Na straně výkopu je průběh klidového tlaku zeminy z primárního stavu oříznut charakteristickým průběhem odolnosti zeminy od dna výkopu. Mezi dnem výkopu a společným průsečíkem působí výpočetní odolnost zeminy. Nad tímto průsečíkem působí klidový tlak zeminy a v důsledku lokálních posuvů navíc kontaktní napětí – odpovídající uvažovanému průběhu elastického uložení od daného průsečíku.

LIMES® možnost zadání ostruhy pod základovou patkou

LIMES®
Geotechnický program LIMES® na statické výpočty opěrných stěn libovolných tvarů byl rozšířen o aktuální návrhové normy železobetonu řady EN 1992-1-1. Na základě požadavku zákazníků je nově k dispozici možnost zadání svislé ostruhy na dolní straně základové patky. Tyto tvary stěn se používají zejména v horských oblastech u svahových opěr na zabránění úlomkotoků (murů).

U úhlových stěn tak může být definována svislá ostruha. Polohuje se pod dolní hranou vodorovné základové patky úhlové zdi. Hloubka ostruhy je ve svislém směru libovolná. Místo působiště může být uživatelem přímo definováno v grafickém prostředí. Může tak působit na začátku nebo na konci dolní hrany úhlové stěny, přičemž jsou přípustné libovolné polohy mezi začátkem a koncem dolní hrany základu. Pokud je tato poloha na otevřené straně, pak působí celá odolnost zeminy na přední hranu ostruhy. Ve všech ostatních polohách působí více či méně odstíněná odolnost zeminy. Při poloze na základové patce při straně v zemině je působící odolnost na ostruhu zeminy nejmenší. Na druhé straně vzniká na zadní straně ostruhy při této poloze největší aktivní tlak zeminy. Čím více se ostruha polohuje směrem k otevřené straně opěrné stěny, tím menší je podíl aktivního tlaku zeminy. Principiálně vzniká aktivní průběh, jehož velikost je dána konzolovým efektem, u kterého vodorovná základová deska v zemině působí jako konzola na zadní stranu ostruhy.

Vlastní tíha ostruhy se rovněž zohledňuje při výpočtu výslednice na dolní hranu základové patky úhlové stěny. Ostruha zlepšuje vlastnosti globální stability a zvyšuje bezpečnost sesuvu svahu, neboť se tímto posouvá fixní bod smykové kružnice směrem dolů k ostruze. Proto se tento typ konstrukce s oblibou používá v horských oblastech.

Portfolio RIBTEC® – software pro geotechniku a zakládání staveb

Vedle programů RTwalls LIMES® je aktuální stav norem obsažen ve všech geotechnických programech RIBgeo tedy aktuální DIN 1054:2008-10, tj. německá varianta normy Eurocode 7, průběhy tlaku zeminy dle DIN 4085:2007. Návrhy železobetonu relevantních dílců základových konstrukcí probíhají ve všech geotechnických programech RIBgeo rovněž mj. dle aktuální normy ČSN EN 1992-1-1.

RIBTEC® nabízí komfortní a komplexní řešení pro následující oblasti geotechniky a zakládání staveb: stavební jámy RTwalls, opěrné stěny LIMES®, gabiony RTgabion, stabilita svahů a hrází GLEITKREIS, piloty PFAHL, zasypávaná a protlačovaná potrubí ROHR, podchycení základů PINwalls.

Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20