RIBTEC®
Statika stavebních konstrukcí

PONTI® 9.4 / POMPRU 3.4
[ Přehled RIBTEC® | Novinky ]

TRIMAS® 7.4 inside !

Nová programová verze PONTIâ 9.4 využívá jako centrální řešič FEM novou programovou verzi TRIMAS® 7.4, do které byla integrovaná databanka ObjectStore pro ukládání a správu výsledků výpočtu FEM a kombinací zatěžovacích stavů.

TRIMAS® 7.4 navíc nabízí možnost funkčních rozšíření RTzustand II (II. mezní stav železobetonových a předpjatých prostorových prutových konstrukcí) a RTgzg (navrhování na mezních stavech použitelnosti a únavy plošných pozemních, inženýrských a mostních konstrukcí). Více k tématu navrhování na mezních stavech použitelnosti a únavy se dozvíte v samostatném článku Posudky mezních stavů použitelnosti a únavy pro plošné MKP modely železobetonových staveb

Nové verze PONTIâ 9.4 / POMPRU 3.4 je od července 2006 uvolněna do distribuce.

Zákaznící s příslušnou servisní smlouvou obdrží novou verzi bezplatně.

Některá významná rozšíření PONTI® 9.4

 • Nová verze PONTI 9.4 využívá pro zadání, výpočet FEM, kombinace, vyhodnocení a navrhování aktuální verzi TRIMAS 7.4.

 • Standardně se startuje TRIMAS 7.4. Aktuálně nastavená verze TRIMAS se zobrazuje přímo v navigátoru. Řízení výpočtu a návrhů plošných konstrukcí probíhá v nové funkci "Návrh ploch: MSÚ, MSP, únava".

 • Přechod verzí TRIMAS 7.2 => 7.4: projekty z verze 7.2 lze přímo načíst do verze 7.4. Datová kompatibilita opačným směrem není možná. Nová verze 7.4 je instalována paralelně k verzi 7.2 a mezi verzemi lze v navigátoru TRIMAS přepínat. Aktuálně nastavená verze se přímo zobrazuje v navigátoru.

 • Návrhové parametry: přímo z navigátoru PONTI lze startovat pomocí funkce "Návrh ploch: MSÚ, MSP, únava" nový centrální panel Řízení návrhů, ve kterém mohou být pro plošné dílce výpočetního modelu nastaveny veškeré návrhové parametry. Přímo z tohoto panelu lze dále starotvat výpočet FEM, kombinací a návrhů.Nové možnosti navrhování mostů, tunelů a vodních staveb
  S novým funkčním rozšířením RTgzg lze navrhovat na mezních stavech únosnosti, použitelnosti a únavy plošné pozemní, inženýrské a mostní stavby.

 • Komponenta QUER3
  - zvýšen maximální počet dílčích ploch v horní pásnici na 30

 • Komponenta HAUZU
  - napětí stavebních stavů: kontrola dovolených tlakových napětí v betonu a tahových napětí v betonu při dekompresi na hraně průřezu nejblíže k předpínacímu kabelu
  - nové grafické schéma extremálních napětí stavebních stavů
  - kombinace externího a interního předpětí: u předpjatých komor se ve stavebních stavech předpokládá vždy centrické předpětí s odpovídajícími dílčími součiniteli
  - zatížení stavebních stavů: v případě existence zatížení s atributem "Teplota (stavební stav)" (značka C), resp. s atributem "Užitné zatížení (stavební stav)" (značka D), pak se jejich extremální hodnoty zohledňují v kombinacích stavebních stavů
  - zatížení tlakem zeminy a vodou: zavedením nových atributů zatěžovacích stavů se nyní rozlišuje mezi stálými (skupina G2) a proměnnými (skupina U) účinky tlaku zeminy, resp. vody
  - lávky pro pěší a cyklisty s pojezdem vozidla: užitná zatížení (skupina P) se nyní správně zohledňuje
  - nové rozhraní TRIMAS 7.4: výsledky lze nyní načítat z databanky ObjectStore nebo dřívějším způsobem (str*, stx*, sup*, sux*). Načítání výsledků bylo títmo zrychleno.
  - dekomprese: oprava výpočtu napětí v tažené zóně
  - únavová pevnost: oprava výpočtu únavové pevnosti fcdfat v případě zadání pouze jednoho intervalu dotvarování

 • Komponenta NAZWEI
  - tlaková napětí betonu se u předpjatých dílců kontrolují jak pro občasnou tak i kvazistálou kombinaci. U nepředpjatých dílců se počítají pouze pro občasnou kombinaci. Pro tento posudek se použijí materiálové parametry stanovené ze stáří betonu při jeho prvním zatížení.
  - druh cementu: ve výpočtu materiálových parametrů se zohledňují časové průběhy tlakové a tahové pevnosti betonu, modulu pružnosti a rychlost ruhnutí zvoleného druhu cementu
  - posudek širokých trhlin: oprava výpočtu Act, která se vyskytovala u konstrukčních tříd E a F, pokud rozhodující napětí bylo menší než napětí při vzniku trhliny v neporušeném průřezu
  - nový ukazatel postupu výpočtu návrhu
  - pozemní stavby: rozšířeno použití na oblast pozemních staveb, včetně vodonepropustného betonu (bílé vany) a tlustostěnných dílců např. vodních staveb. Návrh probíhá jak pro běžné tak i vysokopevnostní betony. Konstrukční třída v podélném a příčném směru se může lišit.
  - minimální povrchová výztuž: pro minimální výztuž se použije vyšší hodnota z následujících dvou kritérií: minimální konstrukční výztuž dle DIN FB 5.4.1.2 nebo minimální výztuž průřezu dle DIN 1045-1, tab. 29 a 30.

Některá významná rozšíření posudkového modulu POMPRU 3.4

 • integrace výpočetního jádra do uživatelského prostředí prostřednictvím DLL -> zrychlení výpočtu, odpadá okno příkazového řádku v pozadí při běhu posudku

 • datová kompatibilita s  PONTI 9.4, resp. TRIMAS 7.4. Nutné nastavit ukládání výsledků výpočtu prutových vnitřních účinků a kombinací současně i do souborů STR*, resp. STX*, podrobnosti viz příručka Seminář PONTI-POMPRU, str. 64.

 • aktualizace souboru nápovědy, aktualizace tabulky materiálů přidáním nových hodnot dovolených namáhání podle Změny Z2 ČSN 73 6207

 • aktualizace zpracování automatické kombinace podle předlohy Stavby mostů ČSN, možnost volby podrobné kontroly korektnosti zadání atributů zatížení

 • dva nové přepínače v souboru *.PRU: značka betonu ZBET a přepínač kontroly zadání kombinace zatížení podle předlohy Stavby mostů ČSN DATA

 • grafický výstup stanovené nutné měkké výztuže

 • test průřezů na zadání kabelů se soudržností a v případě jejich absence v průřezu uživatele varuje. Posouzení se provádí pouze pro průřezy s alespoň jedním kabelem se soudržností

 • v řídícím souboru posouzení se již nevypisují subsystémy, které nemají předpjaté průřezy a předpínaným subsystémům je automaticky přidělen čas vybetonování odvozený z času předepnutí mínus 14 dní

 • uživatel může předefinovat materiál betonu a změnit tak zadání materiálu použité ve výpočtu vnitřních účinků TRIMAS

 • v menu POMPRU přidán odkaz na internetové stránky www.rib.cz pro usnadnění komunikace a informování o novinkách. Tato funkce vyžaduje přístup na internet. 

Aplikace je k dispozici v češtině (dialogy, vstupy, protokol výpočtu), včetně české dokumentace.

 Technický list "PONTI" (920 KB)
 Technický list "POMPRU" (348 KB)
 Technický list "TRIMAS fem" (1 MB)
 Technický list "RTgzg" (324 KB)
 Zadní strana katalogového listu "Predpeti ..." (132 KB)
 
Zadní strana katalogového listu "Kombinace ..." (106 KB)
 
Zadní strana katalogového listu "Posudky ..." (94  KB)
 TRIMAS® RTgzg - posudky na mezním stavu použitelnosti a únavy
(prezentace nových návrhových funkcí TRIMAS®)
 TRIMAS® RTnlmat rahmen
(prezentace materiálově nelineárních výpočtů II. mezního stavu)
 
Posudky mezních stavů použitelnosti a únavy pro plošné MKP modely železobetonových staveb
. (odborný článek)

Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 24.05.19