RIBTEC®
Statika stavebních konstrukcí

TRIMAS® 10.0
[ Přehled RIBTEC® | Novinky ]

Nová verze TRIMAS® 10.0
FEM pro prostorové prutové a plošné konstrukce

 

 

 

 

 

 

Zákaznící s příslušnou servisní smlouvou obdrží novou verzi TRIMAS® 10.0 bezplatně.

Windows® 7

 • podporované operační systémy: Windows®7, Windows®VISTA a Windows®XP SP2, vše 32 bitové verze Professional
 • provoz 64 bitových verzí TRIMAS a PONTI na řešení úloh velkého rozsahu je možný pouze v němčině.

Rozšíření prostředí

Návrhů železobetonu

o MSP a MS únavy prutových dílců

Click to zoom in!

Click to zoom in!

 

V nové verzi TRIMAS® 10.0 je k dispozici kompletní navrhování železobetonu pro plošné a nově i prutové dílce pozemních a mostních staveb na mezních stavech únosnosti, použitelnosti a únavy. Řízení návrhů přebírá návrhové prostředí, ve které lze ve stromové struktuře upravovat návrhové parametry každého objektu modelu. Navrhování betonu odpovídá aktuálnímu stavu norem ČSN EN, všeobecné EN, DIN, ÖNorm a BS pro rovinný a šikmý ohyb a posouvající sílu.

Tuto novou možnost lze využít pro všechny prutové dílce s typizovanými průřezy TRIMAS, tj. obdélníkové, kruhové průřezy, průřezy T, L a I a pro již zde dříve podporované návrhy plošných dílců. Pruty a plochy přitom mohou být namáhány převážně na ohyb nebo převážně ohyb nebo tlak (sloupy, stěny).

Jedná se o následující návrhy

 • MSÚ: ohybová únosnost únosnost na posouvající sílu a kroucení minimální povrchová výztuž a výztuž na celistvost
 • MSP: min. výztuž n azamezení vzniku širokých trhlin omezení šířky stabilní trhliny (nepřímý a přímý výpočet) omezení napětí omezení průhybů s trhlinami
 • MS únavy: ekvivalentní poškozující rozkmit napětí výztuže tlaková napětí v betonu

Problematika vzpěrné stability u tlačených dílců je samostatnou kapitolou, resp. předmětem funkčních rozšíření TRIMAS RTstabil, popř. RTnlgeo.

Problematika deformací na MSP je samostatnou kapitolou, resp. předmětem funkčních rozšíření TRIMAS RTnlmat, resp. RTgzg-ZII, popř. RTnlgeo.

Nelineární výpočty betonu

s trhlinami pro prostorové

prutové modely

Click to zoom in!

Click to zoom in!

Rozšíření materiálové nelinearity TRIMAS RTnlmat.

Jedná se o rozšíření umožňující materiálově nelineární výpočty železobetonových a předpjatých prostorových prutových konstrukcí, se zohledněním porušení betonu v tahu trhlinami, efektu tension stiffening, tj. zpevnění narušné oblasti potrhaným betonem.

Dřívější funkční rozsah byl s verzí TRIMAS® 10.0 rozšířen o zohlednění deformací vlivem s dlouhodobého chování, tj. efekt dotvarování a smršťování. Takto lze např. u nosníků stanovit jejich deformace se zohledněním trhlin a dotvarování a smršťování nebo u štíhlých sloupů, se současným zohledněním jejich možné imperfekce, vyšetřovat vzpěrnou stabilitu. Nově lze definovat následující parametry:

 • volba zatížení s vlivem na dotvarování a smršťování

 • vyšetřovaný čas daného dílce, resp. přímé zadání součinitelů D+S

 • vlhkost prostředí apod.

Korespondující výpočetní algoritmus modulu RTnlmat byl rovněž upraven na aktuální stav normy EN 1992-1-1.

Deformace na MSP s trhlinami
u kombinovaných ŽB konstrukcí
Click to zoom in!

Click to zoom in!

Click to zoom in!

Nové Evropské normy věnují velkou pozornost mj. mezním stavům použitelnosti, zejména pak deformacím na MSP. Na základě zvýšené poptávky po ekonomickém řešení souvisejících otázek navrhování železobetonových konstrukcí byly dřívejší, komplexní funkční rozšíření RTgzgh a RTgzghb rozděleny na následující 3 nové funkční komponenty:

 • RTgzg-h: navrhování na mezních stavech použitelnosti a únavy plošných a prutových konstrukcí pozemních staveb (minimální a povrchová výztuž, celistvost, trhliny, napětí, ekvivalentní rozkmit napětí atd.), cena RTgzg-h,

 • RTgzg-b: navrhování na mezních stavech použitelnosti a únavy plošných a prutových konstrukcí pozemních a mostních staveb (minimální a povrchová výztuž, celistvost, trhliny, napětí, ekvivalentní rozkmit napětí atd.), cena RTgzg-b,

 • RTgzg-ZII: časově závislý výpočet kvazistálých deformací převážně ohybově namáhaných dílců kombinovaných, prostorových pološných a prutových ŽB konstrukcí se zohledněním jejich porušených trhlinami, cena RTgzg-ZII.

Způsob výpočtu dlouhodobých deformací TRIMAS® 10.0 - viz rovněž přiložené obrázky vlevo

 • plochy: výpočet průhybů se zohledněním trhlin probíhá metodou iterativní aproximace s lokální úpravou tuhosti konečného prvku. Porušení betonu se zohledňuje výpočtem efektivních tuhostí pro charakteristickou kombinaci (v případě železobetonu), resp. pro kvazistálou kombinaci (v případě předpjatého betonu). Průhyby se pak následně počítají pro kvazistálou kombinaci s takto zjištěnými a lokálně upravenými tuhostmi.

 • nosníky: výpočet průhybů nosníků probíhá analogicky k polochám.

Uvedeným způsobem lze vytvářet konzistentní kombinované prostorové plošné a prutové výpočetní modely, vhodné zejména pro převážně ohybově namáhané dílce. Současně se zohledňuje úklon těžišťové osy v důsledku nesymetrie průřezu a ukloněná nulová čára v důsledku šikmého ohybu. Efektivní tuhosti se stanovují v obou směrech.

Vliv dotvarování a smršťování

 • součinitele dotvarování a smršťování lze nechat automaticky vypočístat z požadovaného, vyšetřovaného časového okamžiku (= standard) nebo je přímo zadat. Automatický výpočet probíhá pro každý konečný prvek zvlášť, zatímco jejich přímé zadání je konstantní pro celý dílce.

Nová datová organizace
návrhových parametrů

V nové programové verzi TRIMAS® 10.0 byly veškeré normové parametry stavebních objektů jako např. dílčí součinitele, kombinační součinitele, součinitele spolehlivosti a kombinační předpisy pro pozemní stavby a stavby mostů přesunuty do samostatného souboru Standard.xml. Tato data se ukládají spolu s projektem.
Materiálové parametry byly tímto způsobem odděleny již ve verzi 8.2 do souboru MaterialDatabase.xml.

Tato nová oragnizace dat je nazbytná nejen kvůli přepínání mezi různými normami (EN, DIN, aj.), ale i z důvodu možných odlišností návrhových parametrů dle konkrétní národní normy řady EN (ČSN EN, ÖNORM EN, BS EN, DIN EN aj.). Jasné vzájemné oddělení těchto dat v závislosti na zvolené normě poskytuje dostatečný prostor a flexibilitu dalšímu vývoji.

PONTI®
PONTI®betonverbund
PONTI
®stahlverbund

 

Výše popsané novinky a rozšíření se týkají i všech produktů řady PONTI®, které využívají TRIMAS® 10.0 jako základní řešič  FEM, návrhové kombinace a navrhování. Další podrobnější novinky, změny a úpravy u těchto mostařských produktů viz informace o změnách.

Začátek [ Začátek ]
© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 08.07.20