RIBTEC® RIBgeo - zakládání staveb a geotechnika

[ Přehled RIBTEC® | Přehled RIBgeo ]

Hloubená potrubí dle ATV A 127 ROHR
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.301 

Jedná se o aplikaci Windows s grafickým objektovým uživatelským prostředím na statické výpočty, posouzení a návrhy potrubí ukládaných do hloubených výkopů, metodický postup dle německého předpisu ATV DVWK A 127 vydání srpen 2000, resp. opravené 3. vydání z roku 2008.

Hloubená potrubí

Program umožňuje zpracování všech standardních typů potrubí uložených v zeminách ve smyslu výše zmíněné směrnice, a to jak ohybově tuhá, tak i ohybově podajná a tvárná potrubí. Navíc jsou podporovány následující možnosti výpočtu:

 • posudky kruhových potrubí s nebo bez patky a oválných potrubí
 • zohlednění rozdílných tlouštěk stěn železobetonových a betonových potrubí
 • v případě železobetonových trub integrovaný návrh nutné výztuže na MSÚ a MSP dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • běžné a vysokopevnostní betony
 • zohlednění požadavků norem EN 1916 a DIN V 1201 a 1202 v návrhu železobetonu
 • posouzení ŽB na únavu pro napětí ve stavu s trhlinami při 2.0E6 zatěžovacích cyklech
 • jedno- nebo dvouvrstvá výztuž
 • přibližný výpočet hmotnosti výztuže z podélné a obvodové výztuže na běžný metr
 • zohlednění napjatosti zeminy z vlastní tíhy
 • výpočet zatížení zásypem v závislosti na výšce nadloží a průměru potrubí
 • zohlednění dopravních zatížení pro standardní vozidla, železniční a leteckou dopravu
 • klasifikace potrubí dle EN a výpočet požadované zatěžovací třídy LC

Pro všechny typy potrubí se posuzuje napětí; popř. dlouhodobá pevnost; u ohybově měkkých potrubí se navíc posuzuje přetvoření, krátkodobé a dlouhodobé deformace a stabilita. Numerický výstup může být doplněn měřítkovým zobrazením potrubí a vrstev zeminy s okótovanou hladinou spodní vody.

 Cena/objednávka produktu

ROHR je výkonný a specializovaný posudkový balík pro potrubí a nabízí zejména následující výhody:

 • přehledné a jednoduché uživatelské prostředí
 • plně graficky orientované zadání s optimální kontrolou všech změn
 • databanky standardních typů potrubí a materiálů
 • praktická, osvědčená metodika výpočtu a posouzení
 • efektivní řešení nejrůznějších typů potrubí s volbou geometrie a uložení
 • přehledný výstup výsledků s grafickými schématy
 • alternativní rychlý způsob zadávání vstupů i v tzv. dialogu nebo editoru

Technický list
(1MB)

Bezvýkopová potrubí dle ATV A 161 a DWA-A 161 DURO
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.302 

Jedná se o aplikaci Windows s grafickým objektovým uživatelským prostředím na statické výpočty, posouzení a návrhy potrubí ukládaných obecně všemi možnými druhy bezvýkopových technologií (ražba, vrtání, protlak apod.). Metodické postupy odpovídají německým předpisům ATV-A 161 a jeho novému vydání DWA-A 161.

Bezvýkopová potrubí

Bezvýkopová porubí se uvažují ohybově tuhá nebo podajná s kruhovým průřezem. Jako materiál lze uvažovat prostý beton, železobeton, vláknocement a azbestocement, kameninu, ocel, litinu  UPGF. Program nabízí dále následující možnosti:

 • výpočet pro rostlou, rozvolněnou zeminu i horniny s různým úhlem uložení, popř. vč. zohlednění přechodu ražby z rozvolněné zeminy do horniny
 • zohlednění parametrů zeminy v závislosti na jejím zhutnění a zrnitosti
 • kontrola min. hodnot tloušťky stěny/poloměrů v závislosti na typu roury
 • zohlednění dopravních zatížení pro standardní vozidla, železniční a leteckou dopravu
 • výpočet přitížení zásypem v závislosti na nadloží a průměru potrubí
 • zohlednění napjatosti zeminy z vlastní tíhy, stálých a proměnných zatížení
 • návrh na min. vnitřní účinky pro všechny druhy materiálů, resp. nutná výztuž v případě železobetonových potrubí
 • v případě železobetonových trub integrovaný návrh nutné výztuže na MSÚ a MSP dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • jedno- nebo dvouvrstvá výztuž
 • posouzení ŽB na únavu pro napětí ve stavu s trhlinami při 2.0E6 zatěžovacích cyklech silničního zatížení, 1.0E8 železničního zatížení nebo pro uživatelsky zadaný počet cyklů vč. součinitele příčného rázu a vodorovných tlaků od proměnných zatížení
 • zohlednění požadavků norem EN 1916 a DIN V 1201 a 1202 v návrhu železobetonu
 • posudek zatěžovací třídy ŽB dle EN vč. výpočtu ekvivalentní únosnosti ve vrcholovém zatížení a požadované zatěžovací třídy LC
 • posouzení přetvoření pro potrubí UPGF dle DWA-A 191
 • posouzení stability v příčném směru pro ohybově poddajná potrubí
 • posouzení deformací pro ohybově poddajná potrubí
 • posouzení vyboulení v podélném směru v průběhu fáze výstavby u ocelových potrubí
 • posouzení v podélném směru se zohledněním až 3 tlakových přenosových prstenců na styk potrubí
 • ražba přímých i zakřivených úseků vč. výpočtu dovolených osových sil v závislosti na podélném modulu pružnosti, geometrii potrubí, vlastností na přenos tlaku a na geometrie trasy
 • přibližný výpočet hmotnosti výztuže z podélné a obvodové výztuže na běžný metr

Posudek potrubí je veden pro různá zatížení ve stavebním a provozním stavu a pro minimální nutnou výztuž tak, aby byly zohledněny veškeré možné okrajové podmínky. Návrhově rozhudující jsou maximální hodnoty z těchto 3 možných stavů. Posudky napětí jsou vedeny v podélném a příčném směru k ose potrubí. Pokud je to nutné probíhá i posouzení na únavu. Výsledkový dokument obsahuje pokyny k montáži, charakteristiky zeminy, vnitřní síly a posudky napětí ve třech zmíněných návrhových stavech příčně k ose potrubí; tlaková napětí v podélném směru, jakož i diagram dovolených tlačných sil v závislosti na rozevření spáry a dovolených podélných tlakových napětí.

 Cena/objednávka produktu

DURO je výkonný a specializovaný posudkový balík pro bezvýkopová potrubí a nabízí zejména následující výhody:

 • přehledné a jednoduché uživatelské prostředí
 • plně graficky orientované zadání s optimální kontrolou všech změn
 • databanky standardních typů potrubí a materiálů
 • praktická, osvědčená metodika výpočtu a posouzení
 • metodika výpočtu použitelná pro všechny druhy bezvýkopových technologií
 • efektivní řešení nejrůznějších typů potrubí s volbou geometrie a uložení
 • přehledný výstup výsledků s grafickými schématy
 • alternativní rychlý způsob zadávání vstupů i v tzv. dialogu nebo editoru

Technický list
(1MB)

Soustava prostorových pilot PFAHL
j
jazyk: D, GB (CZ)

Obj. č: 11.10.331 

Aplikace Windows na statické výpočty a posouzení prostorových soustav pilot s absolutně tuhou základovou deskou. Kinematická metoda přenosových funkcí. Velmi rychlé interaktivní grafické zadání a zpracování zejména prostorových systémů pilot podporuje následující možnosti:

 • výpočetní model se skládá z jednotlivých pilot kloubovitě nebo tuze vetknutých do absolutně tuhé základové desky
 • libovolná prostorová poloha pilot
 • konstantní průběh průřezu pilot
 • parametry až 10-ti různých vrstev zeminy se zadávají formou příčného Winklerovského uložení piloty ve dvou kolmých směrech
 • pilota může být zatěžována i v příčném směru
 • hlava a patka piloty mohou být uloženy kloubovitě, vetknuty abs. tuze nebo elasticky
 • jednotlivé piloty mohou být jednoduše seskupovány, kopírovány a upravovány
 • uspořádání pilot může být velmi snadno kopírováno z jednoho projektu do jiného
 • prostorové zobrazení uspořádání pilot
 • současná práce ve více pohledových oknech
 • libovolné celkové zatížení v těžišti základové desky
 • volitelné zadání osamělého, liniového a plošného zatížení na základovou desku
 • definice kombinace zatěžovacích stavů
 • výkonná výpočetní metoda s kinematickou analýzou použitelnosti
 • výsledky: posuvy a natočení základové desky, vlastní čísla a tvary celkové matice tuhosti, průběh vnitřních účinků v pilotách (N, M1, M2, Q1, Q2, MT), plášťová napětí na pilotách
 • integrovaný posudek železobetonu pilot s kruhovým a trubkovitým průřezem dle norem
  • CSN EN 1992-1-1
  • obecná EN 1992-1-1
  • DIN 1045-1:2008
  • ÖNORM B 1992-1-1
  • BS EN 1992-1-1
  • DIN 1045-1:2008

 Cena/objednávka produktu

PFAHL je všestranně použitelný výpočetní a posudkový program prostorových soustav pilot a poskytuje následující výhody:

 • osvědčený výpočetní a posudkový algoritmus
 • přehledné pracovní prostředí a řízení výpočtu
 • rychlé zpracování pomocí kontextově senzitivních objektů a kót
 • automatické kombinace na zjištění extremálního namáhání
 • anglické a německé výstupy
 • možnost použití techniky předloh projektů a alternativního zadávání tzv. dialogu

Technický list
(562 KB)

Stabilita svahů a hrází GLEITKREIS
jazyk: D, (CZ)

Obj. č: 11.10.351 

Aplikace Windows na výpočty a posouzení stability svahů a hrází s libovolným, polygonálním průběhem geologických vrstev dle norem ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM B 1997-1-1 se zohledněním tříd následků škod a DIN 1054 s aktaulními změnami. Zadání výpočetního modelu probíhá komfortním způsobem v grafickém prostředí a podporuje následující funkce:

 • proužková metoda, kruhová smyková plocha, metodika výpočtu podle Bishopa
 • parametrické modely průběhu povrchu terénu a databanka materiálů vrstev zeminy
 • rychlé úpravy tvaru terénu a průběhů geologických vrstev s okamžitou grafickou kontrolou, funkce undo/redo
 • polygonální průběh vrstev zeminy s různými vlastnostmi (vnitřní tření, koheze, specifická tíha, popř. vodní vztlak)
 • možnost zadání stavebních objektů (opěrných stěn a hrází) formou polygonu
 • uzavřené oblasti zeminy (čočky)
 • pásová, bloková, trojúhelníková a lichoběžníková zatížení, způsobující/nezpůsobující tření v kluzné spáře
 • různé varianty výpočtu libovolného počtu smykových kružnic
 • horizontální a polygonální hranice vodních hladin v geologických vrstvách, otevřené vodní hladiny
 • zohlednění laminárního proudění a kapilárního vodního vztlaku
 • zohlednění seizmických účinků

Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy nebo jednoduše chybí hodnoty příslušných součinitelů (což částečně odpovídá momentálnímu stavu zavádění evropských geotechnických norem v ČR), se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám EC7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli nevíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.

 Cena/objednávka produktu

Protokol výpočtu obsahuje grafické schéma řešeného kontrolního výřezu a tabelární sestavy výsledku.
GLEITKREIS je osvědčeným posudkovým programem a poskytuje následující výhody:

 • jednoduché a rychlé zpracování a řízení výpočtu
 • rychlé úpravy prostřednictvím kontextově senzitivních objektů a kót
 • optimální grafická kontrola všech prováděných změn
 • možnost použití techniky předloh projektů a alternativního zadávání tzv. dialogu

Technický list
(451 KB)

Opěrné stěny LIMES®
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.10.352 

Aplikace Windows na statické výpočty a posouzení opěrných stěn libovolného tvaru a typu (úhlová, tížná). Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním způsobem v grafickém prostředí s podporou následujících možností:

 • individuálně rozšířitelná databanka parametrických tvarů povrchů terénu, opěrných stěn a materiálů, undo/redo
 • libovolný polygonální tvar opěrné stěny; gabionové stěny viz produkt  RTgabion
 • graficky interaktivní úpravy konzol
 • rychlé úpravy tvaru povrchu terénu a průběhů horizontálních geologických vrstev s okamžitou grafickou kontrolou, funkce undo/redo
 • lávky i na straně výkopu, odlehčující konzoly na rozhraní stěny a zeminy
 • rozdílné vodní hladiny před a za opěrnou stěnou; pro speciální případy pobřežních stěn možno zadat vodní hladinu i nad povrchem terénu
 • libovolná zatížení opěrné stěny, povrchu terénu, libovolného místa geologického profilu, rázové zatížení od kolejových vozidel, kombinace zatěžovacích stavů
 • různá schémata tlaků zeminy pro posudky stability dle dle DIN 4085, resp. DIN 4085-100, volitelně pro aktivní a klidový tlak zeminy nebo zvýšený aktivní tlak zeminy
 • volitelné zadání/omezení vlivu odolnosti zeminy před stěnou
 • volitelné umístění roviny působení zemního tlaku na fiktivní kolmou hranu stěny, protilehlou kluznou plochu nebo skutečnou zadní hranu opěrné stěny
 • volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy
 • automatické a individuální umístění kritických posudkových řezů
 • volitelný výpočet a posouzení až 10-ti variant výpočetních modelů v rámci jednoho zadání
 • možnost zadání předepsaného tlaku zeminy, kombinace s vypočteným tlakem na straně zeminy
 • možnost přímého zadání vodního tlaku pro účely simulace proudění, nepropustnosti vrstev apod.

Aplikace obsahuje tyto posudky:

 • podpora geotechnických norem ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054
 • návrh železobetonu opěrné stěny zatížené na MSÚ a/nebo MSP klidovým tlakem na ohyb a smyk dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecná EN 1992-1-1, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1
 • návrh železobetonu opěrné stěny na MSP pro dodržení požadovné šířky trhliny
 • posudek usmyknutí a sklopení
 • posudek stability a sesuvu terénu proužkovou metodou s uvažováním definice bezpečnosti dle Bishopa, stanovení smykové kružnice s nejmenší bezpečností
 • posudek stability podloží, a to jak pro horizontální, tak i svahovitý průběh terénu, zohlednění šikmého průběhu základové spáry
 • posudek sedání
 • posudek středního kontaktního napětí v základové spáře
 • přímé datové spojení na detailní vyšetření smykových kružnic v systému GLEITKREIS

Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy nebo jednoduše chybí hodnoty příslušných součinitelů, se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám EC7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli nevíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.

 Cena/objednávka produktu

Po výpočtu je automaticky sestaven úplný protokol zadání a výsledků jednotlivých posudků včetně konečné informace ”vyhovuje/nevyhovuje”. Veškeré údaje jsou doplněny kótovanými obrázky s průběhy relevantních veličin.
LIMES® je velmi výkonnou a všestranně použitelnou aplikací pro obor zakládání staveb a poskytuje následující výhody:

 • přehledné a výkonné pracovní prostředí s rychlými funkcemi úprav
 • plně grafické zadání s optimální kontrolou a okamžitým zobrazením všech změn
 • snadný výpočet a posouzení opěrných stěn s libovolnou geometrií, zatížením a hladinami vody
 • výpočet a posouzení různých variant stěny v rámci jednoho zadání
 • přehledný a kompletní výstup výsledků včetně grafických schémat

Technický list
(550 KB)

Opěrné gabionové stěny RTgabion
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.10.359 

Aplikace Windows na statické výpočty a posouzení opěrných gabionových stěn. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním způsobem v intuitivním grafickém prostředí s podporou následujících možností:

 • parametrický, polygonální tvar povrchu terénu, individuálně rozšířitelná databanka tvarů povrchů terénu a materiálů, undo/redo
 • snadné zadávání obdélníkových segmentů a popř. jednoho spodního polygonálního segmentu gabionů
 • automatické generování kluzných spar na stycích segmentů pro posouzení vnitřní stability (pokluz a sklopení v kluzné spáře)
 • idividuální grafické zadání a úpravy dalších kluzných spar
 • úpravy a zadání zvláštního tvaru gabionové stěny pomocí libovolného polygonu
 • grafické, interaktivní konstruování; možnost i tabelárního zadání charakteristických bodů polygonální gabionové stěny
 • volitelná, různá schémata tlaků zeminy pro posouzení vnitřní a vnější globální stability; volitelné zohlednění aktivního, klidového nebo zvýšeného aktivního tlaku zeminy
 • volitelné zadání/omezení vlivu odolnosti zeminy před stěnou
 • generování plochy účinku tlaku zeminy uživatelem nebo automaticky jako na stupňovitou zadní gabionovou stěnu 
 • volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy (bez redistribuce, obdélnékově, lichoběžníkově, stupňovitě na definovanou plochu působení tlaku zeminy)
 • rozdílné vodní hladiny před a za opěrnou stěnou

Produkt obsahuje posudky vnitřní stability ve smykových spárách obdélníkových segmentů a posudky vnější stability na celkovém statickém systému gabionové stěny v souladu s aktuálními evropskými normami řady Eurocode 7. Ve funkčním rozsahu jsou obsaženy všechny následující normy:

 • ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054.

Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy nebo jednoduše chybí hodnoty příslušných součinitelů, se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám EC7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli nevíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.

Další obsažené posudky, předpisy a postupy:

 • klasický průběh tlaku zeminy nebo dle DIN 4085,
 • posudek usmyknutí a sklopení pro vnitřní i vnější stabilitu,
 • mezní stav únosnosti dílce z nevyztuženého prvku dle korespondující národní návrhové normy EN 1992-1-1 a předpisu pro opěrné konstrukce z betonových prvků, vrstvených bloků a gabionů (FGSV vydání 2003),
 • posudek stability a sesuvu terénu proužkovou metodou s uvažováním definice bezpečnosti dle Bishopa; jako součást posouzení vnější stability,
 • posudek stability podloží jako součást posouzení vnější stability,
 • posudek sedání metodou jako součást posouzení vnější stability,
 • posudek středního napětí v základové spáře jako součást posouzení vnější stability.

 Cena/objednávka produktu

Po statickém výpočtu je automaticky sestaven úplný protokol zadání gabionové stěny obsahující redistribuované tlaky zeminy, posouzení stability zvlášť pro vnitřní a vnější bezpečnost, silové účinky graficky a numericky v každé smykové spáře s výslednicí a excentrickým působištěm a dovolenými hodnotami. Dále pak návrhové účinky pro vnější stabilitu s posouzením usmyknutí, sklopení, stability podloží a svahů a posouzení únosnosti nevyztužených, masivních prvků.
RTgabion je velmi výkonným nástrojem pro specializované, geotechnické výpočty a poskytuje zejména následující výhody:

 • přehledné a výkonné pracovní prostředí s rychlými funkcemi úprav
 • plně grafické zadání s optimální kontrolou a okamžitým zobrazením všech změn
 • snadný výpočet a posouzení libovolných gabionových stěn s uživatelskou geometrií, zatížením a hladinami vody
 • přehledný a kompletní výstup výsledků včetně grafických schémat

Technický list
(600 KB)

Podchycení základů opěrným tělesem PINwalls
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.10.356 

Aplikace Windows na výpočty a návrh podchycení základů budov opěrným tělesem, např. sanace historických objektů nebo stavební jámy v zástavbě apod. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním způsobem v grafickém prostředí s podporou následujících možností:

 • libovolné horizontální geologické vrstvy s lávkami na povrchu terénu
 • databanka parametrických tvarů povrchů terénu, opěrných těles a materiálů, undo/redo
 • libovolný polygonální tvar opěrného tělesa bez kotvení, resp. s jednoduchým i vícenásobným kotvením
 • výpočet tlaku zeminy z vlastní tíhy/zatížení při aktivním, zvýšeném aktivním a klidovém tlaku
 • volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy (podle směrnice EAB)
 • volitelné zadání/vyloučení vlivu odolnosti zeminy na straně výkopu
 • uživatelsky definovatelné tlaky zeminy a vody, různé hladiny vody na stranách zeminy a výkopu
 • zohlednění různých stavebních fází výkopu a následujících fází zahrnutí včetně změn statického systému
 • bloková, pásová a liniová zatížení na povrch terénu a uvnitř geologických vrstev, osamělé síly a momenty na opěrné těleso s možností změn ve stavebních fázích
 • výpočet odolnosti zeminy podle Coulomba, resp. možnost zadání polygonálního průběhu pružného uložení
 • možnost stabilizace opěrného tělesa rozepřením přímo ze stavební jámy
 • výpočet statického systému jako rovinný rám v  MKP, při šikmém sklonu přední a zadní hrany tělesa se uvažuje s nakloněnou těžištní osou, u tělesa skládajícího se z jednotlivých bloků je osa prutů zalomena
 • výpočet vnitřních účinků M, N, T, napětí, kotevních sil, posuvů a kontaktních napětí
 • výpočet nutné délky kotev z posudku stability v hluboké kluzné spáře podle Rankeho/Ostermeyera

Aplikace obsahuje tyto posudky:

 • podpora geotechnických norem ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054
 • výpočet průběhu tlaku zeminy klasicky nebo dle DIN 4085
 • posudek stability horizontální nebo skloněné základové spáry
 • výpočet smykové kružnice (proužková metoda podle Bishopa)
 • posudek stability podloží
 • posudek sedání
 • posudek středních kontaktních napětí v základové spáře
 • bezpečnost opěrného tělesa proti vodnímu vztlaku
 • návrh a posouzení prostého betonu a vyztuženého betonu opěrného tělesa na ohyb a smyk dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecná EN 1992-1-1, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1 v libovolných návrhových řezech

Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy nebo jednoduše chybí hodnoty příslušných součinitelů, se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám EC7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli nevíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.

 Cena/objednávka produktu

Po výpočtu je automaticky sestaven úplný protokol zadání a výsledků jednotlivých posudků včetně měnícího se statického systému opěrného tělesa a stavební jámy, průběhů a redistribuce tlaku zeminy, vnitřních účinků a deformací. Veškeré údaje jsou doplněny kótovanými obrázky s průběhy relevantních veličin.
PINwalls je velmi výkonnou a všestranně použitelnou aplikací pro oblast speciálního zakládání staveb a poskytuje následující výhody:

 • plně graficky orientované zadání s přehlednými funkcemi a optimální kontrolou všech prováděných změn
 • výpočet a posouzení stěnového a kotevního systému ve výkonném řešiči FEM TRIMAS®
 • přehledné pracovní prostředí a řízení výpočtu
 • rychlé provádění změn pomocí kontextově senzitivních objektů a kót
 • možnost použití techniky předloh projektů
 • přehledný a kompletní protokol výpočtu s grafickými schématy

Technický list
(680 KB)

Stavební jámy, základní verze včetně konstrukčního návrhu stěny RTwalls
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.11.357 

RTwalls je programem na výpočty a posuzování zajištění stavebních jam. RTwalls je aktuální a moderní aplikací Windows umožňující snadné a přehledné zpracování projektů. Komfortní grafické uživatelské prostředí s funcí UnDo/ReDo.. Tato programová aplikace podporuje následující možnosti výpočtu a posudků:

 • grafické uživatelské prostředí s konfigurovatelnými panely nástrojů, strukturou obejktů a pracovním oknem, undo/redo
 • výpočet a posudky dle starších norem a předpisů DIN 1054, DIN 4017, DIN 4084, DIN 4085, EAB a EAU, jakož i dle nových evropských norem a národních příloh ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054.
  Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy nebo jednoduše chybí hodnoty příslušných součinitelů, se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám EC7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli nevíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.
 • parametrizovaná polygonální horní hrana terénu s databankou terénů a zemin, s lávkami na straně výkopu i zeminy a libovolným různým sledem vrstev zeminy na obou stranách stěny
 • zohlednění až 5 horizontálních vrstev zeminy
 • kolmá štětová, záporová, pilotová nebo podzemní stěna
 • výkonné výpočetní jádro FEM TRIMAS® pro prutový model se zohledněním ohybu s normálovou silou a smykových deformací stěny
 • použití max. 5 tuhých podpor nebo kotev
 • výpočet stěny jako jedno- nebo vícepolový nosník s libovolným uložením patky
 • zohlednění různých fází výkopu a zasypání
 • liniová, bloková, pásová a železniční zatížení na horní hraně terénu na straně zeminy, bloková a pásová zatížení na straně výkopu pro každý stavební stav
 • předepsané posuvy nebo převzetí posuvů z předcházejícího stavebního stavu
 • výpočet vnitřních účinků, kotevních sil a posuvů
 • výpočet reakcí a nutné hloubky vetknutí
 • stanovení tlaku zeminy z vlastní tíhy/dodatečných zatížení při aktivním, zvýšeném aktivním a klidovém tlaku zeminy
 • různá schémata redistribuce tlaku zeminy dle EAB a i libovolná vlastní schémata
 • zvláštní redistribuce pro bloková, liniová a plošná zatížení
 • hydrostatické zohlednění horizontální vodní hladiny před a za stěnou
 • změny stavu horizontální vodní hladiny za stěnou pro jednotlivé stavební stavy
 • kontaktní síly pro různé druhy vetknutí patky
 • použití stupně vetknutí stěny pro optimalizaci délky stěny
 • kontrola statické rovnováhy
 • zjištění nutné délky kotev z posudků globální stability v hluboké kluzné spáře
 • stabilita svahu dle Kreye (smykové kružnice)
 • variabilní sestava výsledků s geometrií stěny a stavebními stavy
 • kompletní výstupy s přehlednými grafickými průběhy a tabulkami
 • volba protokolovaných výsledků a vizuální konfigurace výsledkové sestavy
 • integrace posudků smykových kružnic a kotev
 • integrace posudků stěny

 Cena/objednávka produktu

Součástí RTwalls je návrhhový nástroj konstrukčního provedení stěny stavební jámy podporující následující možnosti:

Záporové stěny

 • databanka všech běžných profilů I a 2*U
 • posudek dřevěné výplně
 • posudek železobetonové výplně

Štětové stěny

 • databanka všech běžných profilů štětovnic výrobců ARBED, HOESCH, LARSSEN a British Steel
 • posudek dle EAU/EAB

Podzemní stěny

 • návrh železobetonu dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1-1, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1 a starší normy DIN 1045
 • posudek rovinného ohybu obdélníkového železobetonového pásu
 • posudek na ohyb s normálovou silou a smyk

Pilotová stěna

 • návrh železobetonu dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1-1, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1 a starší normy DIN 1045
 • posudek alternativně jako stěna z jednotlivých pilot s přímou nebo zaklenutou výplní
 • posudek piloty na ohyb s normálovou silou a smyk
 • ohybová výztuž s rotačně symetrickým uspořádáním
 • pilotové stěny s přesazením pilot jsou posuzovány s uvažováním účinků klenby

Posudky kotev

 • posudek kotev lanových, tyčových nebo Ischebeck-TITAN
 • volba mezi stálou a dočasnou kotvou

Posudek převázky

 • posudek převázky vedený jako u jednopólového nosníku s přesahem nebo bez pro všechny běžné typy profilů I a U

Výstup statického systému stavební jámy a výsledků tlaků zeminy s jejich redistribucí, vnitřních účinků a deformací stěny, jakož i smykových kružnic atd. probíhá prostřednictvím standardních nástrojů Windows.

V oblasti zakládání staveb a geotechniky nabízí RTwalls zejména následující výhody:

 • přehledné a výkonné uživatelské prostředí s podporou parametrizovaného zadávání
 • plné grafické zadávání s okamžitou vizuální kontrolou
 • rychlé zapracování a praktické aplikační příklady
 • rychlé výpočty a posouzení různých druhů stěn s kotvením a podporami
 • technika uživatelských šablon zadání
 • přehledný, konfigurovatelný výstup výsledků s předcházející grafickou selekcí

Technický list
(1 500 KB)

Stavební jámy, rozšířená verze včetně konstrukčního návrhu stěny RTwalls expert
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.10.358 

RTwalls expert je programem na výpočty a posuzování zajištění stavebních jam. RTwalls je aktuální a moderní aplikací Windows umožňující snadné a přehledné zpracování projektů. Komfortní grafické uživatelské prostředí s funcí UnDo/ReDo. Tato programová aplikace podporuje následující možnosti výpočtu a posudků - viz  RTwalls a dále navíc:

 • vrstvy zeminy se šikmými a polygonálními hranicemi
 • neomezený počet podpor a kotev
 • jednoduché a vícenásobné, předpjaté a elastické kotvy pod libovolným sklonem
 • uživatelsky předepsaný průběh elastického uložení
 • zohlednění skutečných kontaktních napětí a spojitého elastického uložení s adaptací při tlaku před stěnou
 • uživatelsky předepsané aktivní a pasivní tlaky a odolnosti zeminy
 • alternativní výpočet aktivního tlaku zeminy dle Culmanna a odolnosti zeminy dle Gudehuse s modelem dvoutělesového mechanizmu porušení (KEM)
 • odolnost zeminy před patkou stěny jako záporné zatížení
 • volitelně potlačení vlivu zatížení na straně výkopu
 • volitelně potlačení vlivu zatížení na straně terénu
 • volitelně potlačení vlivu zatížení odolností zeminy
 • výpočet vodních hladin při laminárním proudění
 • zohlednění otevřených vodních hladin, které lze kombinovat s tlakem proudění
 • posudek hydraulické stability podloží
 • zohlednění vícevrstvých stavů vodních hladin se šikmými a polygonálními hranicemi
 • předepsané hydrostatické tlaky (např. pro zohlednění komplexních vodních stavů)

 Cena/objednávka produktu

Výstup statického systému stavební jámy a výsledků tlaků zeminy s jejich redistribucí, vnitřních účinků a deformací stěny, jakož i smykových kružnic atd. probíhá prostřednictvím standardních nástrojů Windows.

V oblasti zakládání staveb a geotechniky nabízí RTwalls expert zejména následující výhody:

 • přehledné a výkonné uživatelské prostředí s podporou parametrizovaného zadávání
 • plné grafické zadávání s okamžitou vizuální kontrolou
 • rychlé zapracování a praktické aplikační příklady
 • rychlé výpočty a posouzení různých druhů stěn s libovolným kotvením a podporami
 • technika uživatelských šablon zadání
 • přehledný, konfigurovatelný výstup výsledků s předcházející grafickou selekcí

 • řešení komplexních stavebních jam s vícenásobným kotvením, propustnými a nepropustnými vrstvami, víceúrovňovými hladinami vody apod.

Technický list
(1 500 KB)

Programový balík zakládání staveb a geotechniky RTgeo
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.10.730 

Balík statických posudkových programů Windows pro zakládání staveb a geotechniku se snadnou obsluhou, grafickým zadáním, výpočtem a kompletním protokolem posuzovaného objektu. Tato sbírka programů obsahuje následující výpočty a posudky:

 Cena/objednávka produktu

Začátek [ Začátek ]

© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 04.07.19