RIBTEC® RIBtec - konstrukční prvky RTec - balíky statických posudků Statika dřevěných konstrukcí
Navrhování a posouzení ŽB průřezů na MSÚ, MSP a únavu RTcdesign
jazyk: CZ, D

Obj. č: 11.10.283 

Samostatně funkční aplikace pro Windows® s intuitivním,moderním prostředím na zadání parametrizované geometrie stavebně běžných, železobetonových a předpjatých průřezů, jejich zatížení a statický návrh, resp. posouzení na mezních stavech únosnosti, použitelnosti a únavy podle aktuálních evropských norem pro pozemní a mostní stavby. RTcdesign nabízí následujcí funkční rozsah:

 • Intuitivní uživatelské prostředí
  - moderní, celoobrazovkové prostředí s novými standardy Windows 7 a MS Office 2010
  - funkce UnDo/ReDo
  - možnost přepnutí jazyka výstupů: čeština, angličtina, němčina
  - možnost přepnutí jazyka uživatelského prostředí: čeština, angličtina, němčina
  - přímá podpora volitelných, vlastních šablon zadání a jejich aktivní vytváření
  - import / export tabulek (např. zatížení, návrhové účinky) do tabelárních procesorů (např. MS Excel) přes schránku Windows (cut & paste)
 • Návrhové normy
  - ČSN EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2
  - EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2
  - DIN EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2
  - DIN 1045-1:2008, DIN 4102, DIN Fb 102:2009
  - ÖNORM B 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2
  - NA k BS EN 1992-1-1, 1992-1-2, 1992-2
 • Návrhové situace
  - stálá nebo dočasná
  - mimořádná
  - seizmická
 • Tvary průřezů
  - obdélník
  - nosník T (s konstantní tloušťkou horní pasnice)
  - zdvojené T (I) (s konstantní tloušťkou horní a dolní pasnice)
  - zdvojené T s náběhy (I) (s proměnou tloušťkou pásnice a/nebo stojiny)
  - plný kruh a mezikruží (trubka)
  - deska / stěnodeska
 • Namáhání průřezu
  - převážně ohyb s normálovou silou
  - převážně tlak, tlačený dílec zpracováván jako napjatostní řešení, tj. bez stability
  - rovinný nebo šikmý ohyb a posouvající síla + kroucení pro úhel nulové čáry ß < 45° s osou průřezu Y
 • Materiály
  - běžné betony (do C50/60) a vysokopevnostní betony (C55/67 až C100/115)
  - běžně tvárná (A) nebo vysoce tvárná žebírkovaná betonářská výztuž (B,C), vysokopevnostní výztuž typu SAS670
  - nekovová výztuž (FRK) Schoeck ComBAR
  - žebírkovaná, profilovaná a hladká předpínací výztuž do pevnosti St1660/1860
  - časově závislé materiálové parametry betonu, betonářské výztuže a předpjaté výztuže se interně přepočítavají na efektivní hodnoty odpovídající zvolenému času návrhů
 • Uspořádání výztuže
  - úseková výztuž rovnoběžná s obrysem
  - asymetrická  nebo symetrická výztuž
  - obvodová výztuž
 • Návrhové účinky s alternativním zadáním
  - všechny možné silové a momentové složky zatížení
  - zadání formou tabulky již zkombinovanách návrhových účinků nebo
  - formou tabulky vnitřních účinků po jednotlivých zatěžovacích stavech s automatickým vygenerováním všech návrhových komombinací dle zvolené normy
  - export/import tabulek zatížení přes schránku Windows (např. z/do Excelu)
 • Mezní stavy únosnosti MSÚ
  - únosnost na šikmý ohyb s normálovou silou
  - únosnost na posouvající síly
  - únosnost na kroucení
  - únosnost stěny
  - posouzení smykové spáry mezi stojinou a pásnicí
  - minimální výztuž na posouvající sílu
  - minimální povrchová výztuž a výztuž na zajištění tvárnosti, resp. výztuž na celistvost pro zajištění předvídatelnosti chování
  - návrh na požární odolnost tlačených a ohýbaných dílců analogicky k tabelárnímu posudku
 • Mezní stavy použitelnosti MSP
  - omezení tlakových napětí v betonu
  - omezení napětí v betonářské výztuži
  - omezení napětí v předpjaté výztuži
  - minimální výztuž proti vzniku širokých trhlin v důsledku vynuceného přetvoření vlivem odtoku hydratačního tepla (ranná přetvoření) a v konečném stavu (poždější přetvoření)
  - omezení šířky trhlin – stabilita trhlin pro silové, silové a deformační namáhání a s rozlišením ranného a pozdějšího vynuceného přetvoření včetně posouzení těsnosti dílce proti vodě

  - omezení šířky trhlin pro vodonepropustné betony s rozlišením ranného a pozdějšího vynuceného přetvoření
  - výpočet efektivní tuhosti průřezu se zpevněním v tahových oblastech porušeného betonu (tension stiffening)
 • Mezní stavy únavy MS únavy
  - omezení rozkmitu napětí v podélné betonářské výztuži
  - omezení rozkmitu napětí v předpjaté výztuži
  - omezení rozkmitu tlakových napětí v betonu
  - omezení rozkmitu napětí v příčné výztuži
  - odhad zbytkové životnosti z lambda.3
 • Předpětí
  - interní předpětí s okamžitou soudržností (v licí formě)
  - interní předpětí s dodatečnou soudržností
  - interní předpětí bez soudržnosti
  - kombinace uvedených způsobů předpínání v jednom návrhovém řezu
  - k vrstvám předpjaté výztuže se z
  adává se efektivní předpínací síla v kN, tj. její skutečná hodnota po započtení vlivů ztrát a DSR
  - předpjaté plošné řezy stěnodesek a skořepin se řeší analogicky jako nosník s obdélníkovým průřezem o šířce 1 m.
 • Volitelný rozsah výstupů
  - standardní protokol – po návrhových řezech s podstatnými informacemi k návrhu
  - kompaktní protokol – po návrhových řezech se všemi výsledky na jednu strnu A4
  - detailní protokol – po návrhových řezech se všemi informacemi k jednotlivým návrhům a mezním stavům

V rámci jednoho zadání (vstupního souboru) lze řešit libovolný počet návrhových řezů stejného typu pro různé návrhové účinky, které tak mohou např. reprezentovat kritické návrhové řezy konkrétního stavebního dílce.

Protokol zadání, návrhů a výsledků se zobrazuje s náhledem na aktivní strukturu kapitol. Je zaručena opakovatelnost výpočtu a výstupů po provedení změn na stisknutí tlačítka. Možný je export protokolu do formátu RTF např. do MS Word.

 Cena/objednávka produktu

RTcdesign je všestranně použitelný statický program a poskytuje následující výhody:

 • přehledné, víceúrovňové zobrazení výsledků: kompaktní protokol: po zadaných průřezech řešeného dílce všechny návrhy na jednu stránku A4 a detailní protokol
 • nezávislost na jiných programech, samostatně funkční, možnost navržení a posouzení libovolných ŽB a předpjatých dílců a průřezů s vnitřními účinky spočtenými v externích aplikacích
 • průkaz vodonepropustnosti, zohlednění ranných stádií betonu, odtok hydratačního tepla
 • export / import Excel
 • modulárně strukturovaný funkční rozsah

Momentální funkční rozsah licenčních modulů RTcdesign je následující:

 • RTcdesign-ULS, základní verze: MSÚ pro pozemní stavby, včetně požární odolnosti tabelární metodou
 • RTcdesign-PRE, funkční rozšíření základní verze MSÚ o předpětí; včetně zohlednění předpětí ve všech dalších funkčních rozšířeních
 • RTcdesign-SLS, funkční rozšíření základní verze o MSP pro pozemní stavby
 • RTcdesign-FLS, funkční rozšíření o MS únavy pro pozemní stavby (předpokladem je současně i rozšíření RTcdesign-SLS)
 • RTcdesign-BRIDGE, funkční rozšíření o stavby mostů (předpokladem jsou současně i rozšíření RTcdesign-SLS a RTcdesign-FLS)

Technický list
(0,5 MB)

Betonové spojité nosníky včetně požáru BALKEN beton

Obj. č: 11.11.557

Technický list BALKEN

jazyk: CZ, D, GB   Cena/objednávka produktu
     Rozšíření betonových nosníků o návrhy ozubů, příčných prostupů a vzpěr mezi prostupy Detail

Obj. č: 11.11.558

 Technický list BALKEN

jazyk: CZ, D, GB Cena/objednávka produktu
     Rozšíření betonových nosníků o návrhy na MSP, MS únavy a přepočty MSP+únava+přepočty

Obj. č: 11.11.559

Technický list BALKEN

jazyk: CZ, D, GB Cena/objednávka produktu
     Rozšíření betonových nosníků o předpětí Předpětí

Obj. č: 11.11.560

Technický list BALKEN

jazyk: CZ, D, GB Cena/objednávka produktu
Ocelové spojité nosníky včetně stability BALKEN ocel

Obj. č: 11.11.561

Technický list BALKEN

jazyk: CZ, D, GB Cena/objednávka produktu
Dřevěné spojité nosníky včetně stability a požáru BALKEN dřevo

Obj. č: 11.11.562

Technický list BALKEN

jazyk: CZ, D, GB Cena/objednávka produktu
    Rozšíření BALKEN o uložení na pružném podloží (pro beton, ocel, dřevo)

Pružné podloží pro BALKEN

Obj. č: 11.11.563

Technický list BALKEN

jazyk: CZ, D, GB

Cena/objednávka produktu
Betonové sloupy s teorií II. řádu BEST beton
jazyk: CZ, D
, GB

Obj. č: 11.11.203 

BEST beton je graficky interaktivní aplikací Windows na statický výpočet a iterativní návrh jedno a vícepodlažních, železobetonových sloupů na mezním stavu únosnosti s implicitním zohledněním deformací sloupu (tj. v teorii II. řádu zahrnující vzpěrnou stabilitu přímo do nelineárního výpočetního modelu vnitřních účinků) a současným zohledněním efektivních tuhostí průřezů po výšce sloupu namáhaného na šikmý ohyb s popř. excentrickou normálovou silou.
Programová aplikace nabízí např. následující možnosti:

 • parametrizované průřezy jako plný a dutý obdélník, kruh, mezikruží a profil I s možnou skokovitou změnou a excentrickým přesazením po podlažích
 • hranová nebo prutová, symetrická výztuž
 • konstantní nebo odstupňovaný průběh výztuže
 • současný výpočet různých statických systémů v jednom programovém běhu
 • výrobní imperfekce afinně ke vzpěru nebo dle zadání
 • deformace v důsledku dotvarování
 • tuhá nebo elastická uložení
 • osamělá břemena popř. s excentircitou nebo lineárně proměnné spojité zatížení nebo předepsaný posuv a natočení
 • vlastní tíha sloupu volitelně automaticky
 • automatizovaná tvorba návrhových kombinací zatížení
 • zatěžovací stavy s klasifikací a kombinačními součiniteli dle zvolené normy
 • stálá, dočasná, mimořádná a seizmická návrhová situace
 • návrh na MSÚ na šikmý ohyb s normálovou silou a smyk dle norem EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1
 • návrh výztuže na posouvající sílu na MSÚ
 • požární odolnost: v závislosti na zvolené normě lze tabelární metodou s přímým výpočtem dle rovnice 5.7 normy EN 1992-1-2 buď zjistit maximální možnou třídu požární odolnosti pro daný stupeň vyztužení, anebo přímo navrhnout výztuž na dosažení požadované třídy požární odolnosti. Tato metodika je platná pouze pro neztužené sloupy s omezenou výškou podlaží a excentricitou zatížení. Obecnější metodiku návrhu na požární odolnost nabízi funkční rozšíření BEST brandschutz – viz BEST brandschutz.

 • stanovení napětí a přetvoření výztuže na mezním stavu použitelnosti
 • parametrický výkres výztuže jednopodlažního sloupu s konstantím, typizovaným průřezem
 • export výkresu výztuže prostřednictvím ZACView ve formátu DXF do libovolného jiného systému CAD, resp. provádění jako parametrické makro ZAC v CAD ZEICON® .

Vedle kompletního výstupu výsledků spolu s grafickými schématy lze pro kontrolní účely zobrazit náhledy na průběhy výsledků. Zobrazují se i průběhy efektivních tuhostí sloupu.

 Cena/objednávka produktu

BEST beton je výkonným statickým programem a poskytuje zejména následující výhody:

 • objektové, kontextově senzitivní přehledné zadávací prostředí
 • grafická schémata se senzitivními prvky a kótami a okamžitým zobrazením prováděných změn
 • rychlá obsluha a zapracování
 • jednoduchý výpočet a posouzení libovolných sloupů s volným výběrem podlaží, uložení a zatížení
 • výkonný výpočetní modul na zpracování velmi štíhlých a vysoce využitých sloupů
 • přehledná výsledková schémata s náhledy
 • technika šablon projektu
 • zatížení fundamentu lze předat do programu FUNDA
 • s rozšířením BEST ocel možnost okamžitého přepnutí na variantu konstrukčního materiálu ocel

Použití programu BEST ocel je výhodné zejména v případech ohrožených vzpěrnou stabilitou a všude tam, kde je vyžadován hospodárný návrh železobetonových sloupů .

Nezávislý odborný článek s tematikou železobetonových sloupů: Porovnání jednotlivých způsobů návrhu štíhlých železobetonových sloupů podle EN 1992-1-1

Technický list
(PDF 0,5 MB))

Rozšíření BEST beton o požární odolnost zónovou metodou BEST brandschutz
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.11.207

Toto funkční rozšíření produktu BEST beton umožňuje navrhování sloupů namáhaných za vysokých okolních teplot. Posouzení a návrh probíhá tzv. rozšířenou zónovou metodou ve smyslu normy EN 1992-1-2. Navíc k výše uvedeným možnostem produktu BEST beton poskytuje následující funkce:

 • rozšířená zónová metoda pro sloupy s obdélníkovým nebo kruhovým průřezem
 • účinek požáru na 1, 2, 3 nebo všechny 4 hrany průřezu
 • materiálové parametry za vysokých teplot, resp. redukované pracovní diagramy napětí - přetvoření pro beton a výztuž
 • zobecněná teplotní analýza časového a prostorového průběhu teploty v průřezu řešením Fourierovy termodynamické diferenciální rovnice v rastru 60 x 60 a časovém kroku ∆t = 2

 • skladba rohové výztuže 4x1 nebo 4x3 nebo 4x5 se zadanou roztečí na obvodu sloupu; při stejném osovém krytí mají pruty dále od rohu totiž nižší teplotu a tím i větší pevnost

 • zohlednění hmotnostního % zbytkové vlhkosti betonu

 • teploty výztuže v teplotním poli se stanovují přesně podle jejich polohy v průřezu; pro teplotu betonu je dostačující její průměrná hodnota v průřezu

 • řešené  třídy požární odolnosti rozšířeny až na R240

 • možnost přímého zadání uvažovaného času doby požární odolnosti v minutách

 • teplotně závislá redukce průřezu, tj. zohlednění šířky zóny poškozené účinkem požáru
 • zohlednění teplotní roztažnosti betonu a betonářské výztuže
 • zohlednění nepřímých účinků požáru
 • zohlednění druh kameniva betonu (křemičité, vápenité, bazalitické) a druhu výztuže (tvářená za tepla nebo za studena),
 • minimální nároky na dodatečné vstupní parametry
 • automaticky vygenerovaná návrhová kombinace pro požár
 • návrh na MSÚ při požáru jak na úrovni průřezů, tak celkového statického systému (stabilita) v jednom programovém běhu s běžným mechanickým návrhem

 Cena/objednávka produktu

Licenční rozšíření BEST brandschutz zohledňuje vysokoteplotní vlivy požáru a představuje podstatné funkční rozšíření programu BEST beton oproti běžným návrhům pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci a nabízí zejména následující výhody:
 • efektivní zohlednění normového požáru pomocí JTK (jednotková teplotní časová křivka)
 • zahrnuje řešení i pro sloupy s posuvnou hlavou a libovolným uložením
 • jednotná návrhová koncepce pro sloupy bez omezení jejich absolutní výškou a štíhlostí
 • přehledné výstupy výsledků termické a mechanické analýzy a návrhu na požární odolnost

Technický list
(1 MB)

Ocelové sloupy 3D s ohybovým vzpěrem a klopením BEST ocel
jazyk: CZ, D
, GB

Obj. č: 11.11.552 

BEST ocel je graficky interaktivní aplikací Windows na statický výpočet jedno a vícepodlažních prostorových ocelových sloupů namáhaných na šikmý ohyb a tlak, se současným zohledněním vlivu počátečních imperfekcí, vlivem teorie II. řádu, s integrovaným posouzením elasticko-elastické nebo elasticko-plastické únosnosti. Lze modelovat štíhlé ztužené vícepodlažní a neztužené sloupy (konzoly) halových objektů, popř. zavěšené kyvné stojky, jako např. následující typy:
 • sloupy složené ze svařovaných a válcovaných standard-ních profilů I a dutých obdélníkových profilů (jeklů), nebo trubkových profilů
 • profily sloupů lze po podlažích odstupňovat a excentricky odsazovat ( = zalomená osa sloupu)
 • podpory mohou být modelovány jako tuhé nebo poddajné, přičemž jejich tuhost lze spočítat v integrovaném Pomocníkovi
 • software automaticky generuje a nabízí pro výpočet seznam všech možných návrhových kombinací zatížení, konkrétně všechny možné základní, mimořádné a seizmické kombinace
 • výpočet počátečních imperfekcí je automatizován a uvažuje výchozí tvar imperfekce afinně k 1. vlastnímu tvaru každé řešené kombinace zatížení,
 • kombinace pro výpočet deformací na mezním stavu použitelnosti a pro předání reakcí do vyšetření globální stability polohy (základu) lze zadat libovolně uživatelsky
 • výpočet a posouzení podporuje obecné normy EN, resp. národní parametry pro ČSN, DIN, OENORM a BS

Návrhové kombinace
Program nabízí automatické sestavení všech možných návrhových kombinací. Každá z nabídnutých kombinací může být následně zvolena jako návrhová (základní, mimořádná, seizmická kombinace) pro vlastní výpočet a posudky.

Podmínky uložení
Působení sloupů lze uvažovat jako prostorové (šikmý ohyb) nebo pouze v rovině (rovinný ohyb). Po výšce sloupu může být umístěn libovolný počet podpor (podlaží) působících v jednom nebo více směrech. Každý směr a druh podpory (posuv, natočení) může být buď absolutně tuhý nebo poddajný. Na výpočet pružinových konstant (např. poddajnost vetknutí do základu nebo navazující podlaží) je k dispozici Pomocník.

Posouzení stability
Program používá plně geometricky nelineární analýzu FEM, tj. teorii II. řádu. Formulace ohybové a torzní tuhosti na úrovni konečných prvků zaručuje ve výpočtu statického systému současné zohlednění vlivu ohybového vzpěru a klopení.
Pro každou návrhovou kombinaci se zjišťují ideální kritická zatížení. Velikost počáteční imperfekce se následně uvažuje afinně ke kritickému tvaru (= 1. vlastní tvar). Tento postup odpovídá metodě posouzení stability se zohledněním náhradních imperfekcí dle požadavku normy EN 1993-1-1, kap. 5.2.2(7a), tedy včetně současného zohlednění ohybového vzpěru a klopení samostatně pro každou návrhovou kombinaci.

Přenos zatížení
Zjištěné hodnoty reakcí do základu v programu BEST ocel mohou být přímo datově přenášeny do softwaru RIBtec FUNDA na navazující návrh základové patky a související geotechnické posudky. Z těchto důvodů se přenášejí jak charakteristické hodnoty reakcí (GEO-2), tak i návrhové hodnoty (STR/GEO), resp. hodnoty pro vyšetření globální stability (EQU), a to s rozkladem reakcí na podíly plynoucí z teorie I. a II. řádu.

Kompletní posouzení
Při řešení posudků se uvažují dílčí kombinační součinitele a spolehlivosti automaticky po zatěžovacích stavech. Kromě generovaných návrhových kombinací lze zadávat i libovolné uživatelské kombinace. Vedeny jsou následující posudky:

 • automatické sestavení obálek kombinací zatížení
 • mezní stav únosnosti typu elastický-elastický (EE) a elastický-plastický (EP) pro šikmý ohyb s normálovou silou v každém posudkovém řezu
 • mezní stavy použitelnosti s posouzením deformací pro uživatelsky zvolenou návrhovou kombinaci
 • posouzení pro stálou, mimořádnou a seizmickou návrhovou kombinaci

Tabelární a grafické výstupy posudků obsahují průběhy vnitřních účinků, napětí, zjištěné stupně využití, deformace a reakce, volitelně jak z teorie I., tak i II. řádu.

Konfigurovatelný protokol výpočtu a posouzení
Řízení výstupů všech výsledků je víceúrovňové. Předdefinovány jsou šablony protokolu zadání, vnitřních účinků, deformací, atd. s příslušnými grafickými průběhy ve čtyřech volitelných úrovních: minimální protokol, stručný protokol, podrobný protokol, detailní protokol. Před vlastním výstupem se nabízí tento strukturovaný protokol RTreport ke kontrole, při které lze dále individuálně konfigurovat jeho obsah. Tato konfigurace se ukládá spolu s projektem pro pozdější opakované výstupy, resp. ji lze použít jako vlastní (firemní) šablonu pro jiné projekty BEST ocel.

 Cena/objednávka produktu

BEST ocel je výkonným statickým programem a poskytuje zejména následující výhody:

 • výpočet a posouzení dle norem EN, včetně národních parametrů pro ČSN, DIN, OENORM, BS
 • modelování vícepodlažních sloupů s libovolným odstup-ňováním a odskoky profilů
 • svařované a válcované profily I, jekly, trubkové profily
 • počáteční imperfekce afinně ke kritickému tvaru každé návrhové kombinace
 • teorie I. a II. řádu se zohledněním imperfekcí
 • posouzení stability na ohybový vzpěr s klopením
 • posouzení únosnosti na šikmý ohyb s normálovou silou a automatikou návrhu EE a EP
 • rychlý, přehledný, víceúrovňový a konfigurovatelný pro-tokol s individuálními filtry
 • přepínání jazyků (CZ, DE, UK), nezávisle pro prostředí obsluhy a výstupy
 • zatížení fundamentu lze předat do programu FUNDA
 • s rozšířením BEST beton možnost okamžitého přepnutí na variantu konstrukčního materiálu ocel

Technický list
(PDF 0,5 MB))

Betonové a předpjaté sloupy
s obecným materiálem a průřezy
BEST expert
jazyk: CZ, D
, GB

Obj. č: 11.10.204

BEST expert je graficky interaktivní aplikací Windows na statický výpočet  jedno a vícepodlažních, železobetonových a předpjatých sloupů, popř. s po výšce lineárně proměnným, polygonálním průřezem s otvory a s libovolnými pracovními diagramy materiálů pro beton, výztuž a předpjatou výzuž, s iterativním návrhem na mezním stavu únosnosti a implicitním zohledněním deformací sloupu (tj. v teorii II. řádu zahrnující vzpěrnou stabilitu přímo do nelineárního výpočetního modelu vnitřních účinků) a současným zohledněním efektivních tuhostí průřezů po výšce sloupu namáhaného na šikmý ohyb s popř. excentrickou normálovou silou.
K dispozici jsou následující možnosti zadání a úprav - viz BEST beton a navíc dále:

 • polygonální průřezy s obdélníkovými, kruhovými nebo polygonálními prostupy
 • konstrukční prostředí pro zadání geometrie průřezů s importem DXF a současně možnou jak grafickou, tak i tabelární editací  bodů polygonu
 • lineárně proměnný průběh průřezu (např. kónické průběhy pilířů)
 • po úsecích konstantní předpětí sloupu v podélném směru
 • libovolné uspořádání asymetrické výztuže včetně možnosti jejího předepsání v tzv. sadách
 • libovolné pracovní diagramy matriálů napětí – přetvoření pro beton, výztuž a předpínací výztuž
 • zadání hodnot mezních přetvoření na inverzní výpočet vnitřních účinků na MSÚ

 Cena/objednávka produktu

BEST expert je výkonným statickým programem a poskytuje zejména následující výhody - viz BEST beton a dále navíc:

 • libovolné dílčí materiály a průběhy obecných průřezů a kónických sloupů, pořp. i s předpětím
 • zohlednění specifických technologických postupů zejména při prefabrikaci sloupů
 • zpětná analýza mezních a havarijních stavů

BEST expert je programová aplikace pro řešení nejnáročnějších inženýrských úloh. Tento program se již mnohokrát osvědčil při statickém řešení a návrzích pilířů, pylonů, věží, stožárů a podobných staveb.

Nezávislý odborný článek s tematikou železobetonových sloupů: Porovnání jedotlivých způsobů návrhu štíhlých železobetonových sloupů podle EN 1992-1-1

Technický list
(PDF 0,5 MB)

Betonové základové pasy a obdélníkové patky FUNDA
jazyk: CZ, D
, GB

Obj. č: 11.10.205 

Aplikace Windows s uživatelským prostředím s nejmodernějšími standardy a komfortem ovládání. Inovované výpočetní jádro zohledňuje aktuální požadavky národních evropských norem z oblasti navrhování železobetonu Eurocode 2 a geotechnických posudků Eurocode 7.

K dispozici je následující funkční rozsah:

 • moderní, konfigurovatelné grafické prostředí s přepínáním jazyků
 • železobetonové základové patky s obdélníkovou deskou a obdélnékovým nebo kruhovým průřezem sloupu
 • železobetonové základové pasy řešené jako výřez délky 1 bm
 • zatížení ze sloupu, libovolná bodová, liniová a plošná zatížení na základovou desku
 • přímý datový import zatížení ze sloupu z programu BEST
 • automatické a vlastní návrhové kombinace zatížení dle zvolené normy
 • zadání různých hladin vody a zásypu zeminou
 • automatické a vlastní návrhové řezy základem
 • konfigurovatelný rozsah protokolu výpočtu a návrhů

Programová aplikace podporuje následující výpočetní možnosti a návrhy:

 • návrh optimálních rozměrů obdélníkové základové desky pro splnění podmínky odolnosti základové spáry
 • návrh na ohyb a posouvající sílu obdélníkové základové desky v návrhových řezech dle ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1 a DIN 1045-1, ÖNORM EN 1992-1-1, BS EN 1992-1-1
 • návrh na propíchnutí obdélníkové základové desky pro kruhové a obdélníkové sloupy dle ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1 a DIN 1045-1, ÖNORM EN 1992-1-1, BS EN 1992-1-1
 • řešení geotechniky obdélníkového základu dle ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a starší DIN 1054
 • výpočet napětí v základové spáře při dvojnásobné hodnotě excentricity
 • nalezení polohy nulové čáry rozevírané základové spáry
 • posudek globální stability základu
 • posouzení sklopení a středních napětí v základové spáře
 • posudek bezpečnosti stability podloží a usmyknutí

Pro obdélníkové základové patky lze ze zadané geometrie a spočtených hodnot nutné výztuže generovat parametrický výkres tvaru a vyztuže. Tato parametrická makra mohou být načtena přímo do CAD ZEICON® nebo prostřednictvím bezpletného prohlížeče ZACView dále upravována a exportována ve formátu DXF do jiných systémů CAD.

 Cena/objednávka produktu

FUNDA je všestranně použitelný statický program a poskytuje následující výhody:

 • moderní, intuitivní prostředí WISIWIG s přepínáním jazyka obsluhy (čeština, němčiina, angličtina)
 • navrhování podle různých evropských norem
 • grafická schémata se senzitivními prvky a kótami s okamžitou aktualizací provedených změn
 • přehledné řízení návrhů a výstupů včetně volby jazyka protokolu (čeština, němčiina, angličtina)
 • podpora tvorby a používání vlastních šablon zadání
 • aplikaci lze kdykoliv rozšířit o vyšší funkční rozsah FUNDA prefa nebo FUNDA polygon nebo FUNDA expert

FUNDA je rozšířený a osvědčený program na statické výpočty a posouzení základových patek, který lze použít jak při řešení standardních, tak i složitějších úloh inženýrské praxe.

Technický list
(PDF 0,5 MB )

Rozšíření FUNDA o základové patky s vnitřním nebo s vnějším kalichem FUNDA prefa
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.11.208

Aplikace Windows s uživatelským prostředím s nejmodernějšími standardy a komfortem ovládání. Inovované výpočetní jádro zohledňuje aktuální požadavky národních evropských norem z oblasti navrhování železobetonu Eurocode 2 a geotechnických posudků Eurocode 7.

K dispozici je následující funkční rozsah:

 • viz FUNDA a navíc dále:
 • snadné grafické zadání základových patek s vnějším nebo vnitřním kalichem a obdélníkovým průřezem sloupu
 • popis vlastností provedení detailu spoje základová deska-kalich-sloup (hladkého, drsné bednění, stykovací délky, tlouťka zálivky, hloubky vetknutí kalichu do základu aj.) pro návrh železobetonu kalichu

Programová aplikace podporuje následující výpočetní a posudkové možnosti:

 • návrh na ohyb a posouvající sílu základové desky s vnějším nebo vnitřním kalichem v návrhových řezech dle ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • návrh na propíchnutí základové desky s vnějším nebo vnitřním kalichem pro kruhové a obdélníkové sloupy dle ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • návrh ŽB vnějšího kalichu postupem dle Leonhardta
 • návrh ŽB vnitřního kalichu jako membrána zatížená vodorovným štěpícím zatížením, alternativně jako tzv. blockfundament podle předpisu DAfStb Heft 326
 • řešení geotechniky základu s vnějším nebo vnitřním kalichem dle ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1 a dále národní přílohy pro D a A, rovněž DIN 4017 a pak obě starší DIN 1054
 • výpočet napětí v základové spáře při dvojnásobné hodnotě excentricity
 • nalezení polohy nulové čáry rozevírané základové spáry
 • posudek globální stability základu
 • posouzení sklopení a středních napětí v základové spáře
 • posudek bezpečnosti stability podloží a usmyknutí

Pro obdélníkové základové patky s vnějším nebo vnitřním kalichem lze ze zadané geometrie a spočtených hodnot nutné výztuže generovat parametrický výkres tvaru a vyztuže základové desky a kalichu. Tato parametrická makra mohou být načtena přímo do CAD ZEICON® nebo prostřednictvím bezpletného prohlížeče ZACView dále upravována a exportována ve formátu DXF do jiných systémů CAD.

 Cena/objednávka produktu

FUNDA expert je všestranně použitelný univerzální statický program a poskytuje následující výhody:

 • viz FUNDA a navíc dále:
 • typické tvary prefabrikovaných základů s kalichem

Rozšíření FUNDA prefa rozšiřuje základní funkční rozsah osvědčeného softwaru FUNDA o statické výpočty a navrhování monolitických a prefabrikovaných železobetonových základů s vnějším nebo vnitřním kalichem. Poskytuje řešení jak pro běžné praktické úlohy, tak i pro oblast prefabrikace.

Technický list
(PDF 0,5 MB)

Rozšíření FUNDA o základové patky s kruhovou nebo polygonální deskou FUNDA polygon
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.11.209

Aplikace Windows s uživatelským prostředím s nejmodernějšími standardy a komfortem ovládání. Inovované výpočetní jádro zohledňuje aktuální požadavky národních evropských norem z oblasti navrhování železobetonu Eurocode 2 a geotechnických posudků Eurocode 7.

K dispozici je následující funkční rozsah:

 • viz FUNDA a navíc dále:
 • kruhová nebo libovolně polygonální geometrie základové desky
 • grafické konstrukční prostředí pro zadání a úpravy polygonálních tvarů desky, vybavené datovým importem DXF a možností tabelárního zadávání vrcholů polygonu

Programová aplikace podporuje následující výpočetní a posudkové možnosti:

 • návrh na ohyb a posouvající sílu obdélníkové, kruhové nebo obecně polygonální základové desky v návrhových řezech dle ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • návrh na propíchnutí obdélníkové, kruhové nebo obecně polygonální základové desky pro kruhové a obdélníkové sloupy dle ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • řešení geotechniky obdélníkového, kruhového nebo obecně polygonálního základu dle ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1 a dále národní přílohy pro D a A, rovněž DIN 4017 a pak obě starší DIN 1054
 • výpočet napětí v základové spáře při dvojnásobné hodnotě excentricity pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku
 • nalezení polohy nulové čáry rozevírané základové spáry pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku
 • posudek globální stability pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku
 • posouzení sklopení a středních napětí v základové spáře pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku
 • posudek bezpečnosti stability podloží a usmyknutí pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku

 Cena/objednávka produktu

FUNDA expert je všestranně použitelný univerzální statický program a poskytuje následující výhody:

 • viz FUNDA a navíc dále:
 • libovolný polygonální tvar základové desky

Rozšíření FUNDA polygon rozšiřuje základní funkční rozsah osvědčeného softwaru FUNDA o statické výpočty a navrhování železobetonových základů nejrůznějších tvarů. Poskytuje řešení jak pro běžné praktické úlohy, tak i např. pro oblast rekonstrukcí v případě stísněných podmínek zakládání.

Technický list
(PDF 0,5 MB)

Betonové základové pasy a patky s obdélníkovou,
kruhovou a polygonální deskou, s vnitřním nebo s vnějším kalichem
FUNDA expert
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.10.206

Aplikace Windows s uživatelským prostředím s nejmodernějšími standardy a komfortem ovládání. Inovované výpočetní jádro zohledňuje aktuální požadavky národních evropských norem z oblasti navrhování železobetonu Eurocode 2 a geotechnických posudků Eurocode 7.

K dispozici je následující funkční rozsah:

 • viz FUNDA a navíc dále:
 • kruhová nebo libovolně polygonální geometrie základové desky
 • grafické konstrukční prostředí pro zadání a úpravy polygonálních tvarů desky, vybavené datovým importem DXF a možností tabelárního zadávání vrcholů polygonu
 • snadné grafické zadání základových patek s vnějším nebo vnitřním kalichem a obdélníkovým průřezem sloupu
 • popis vlastností provedení detailu spoje základová deska-kalich-sloup (hladkého, drsné bednění, stykovací délky, tlouťka zálivky, hloubky vetknutí kalichu do základu aj.) pro návrh železobetonu kalichu

 • kombinace kruhové nebo libovolně polygonální základové desky s vnějším nebo vnitřním kalichem

Programová aplikace podporuje následující výpočetní a posudkové možnosti:

 • návrh na ohyb a posouvající sílu obdélníkové, kruhové nebo obecně polygonální základové desky s vnějším nebo vnitřním kalichem v návrhových řezech dle ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • návrh na propíchnutí obdélníkové, kruhové nebo obecně polygonální základové desky s vnějším nebo vnitřním kalichem pro kruhové a obdélníkové sloupy dle ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • návrh ŽB vnějšího kalichu postupem dle Leonhardta
 • návrh ŽB vnitřního kalichu jako membrána zatížená vodorovným štěpícím zatížením, alternativně jako tzv. blockfundament podle předpisu DAfStb Heft 326
 • řešení geotechniky obdélníkového, kruhového nebo obecně polygonálního základu s vnějším nebo vnitřním kalichem dle ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1 a dále národní přílohy pro D a A, rovněž DIN 4017 a pak obě starší DIN 1054
 • výpočet napětí v základové spáře při dvojnásobné hodnotě excentricity pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku s kalichem
 • nalezení polohy nulové čáry rozevírané základové spáry pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku s kalichem
 • posudek globální stability pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku s kalichem
 • posouzení sklopení a středních napětí v základové spáře pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku s kalichem
 • posudek bezpečnosti stability podloží a usmyknutí pro obdélníkovou, kruhovou nebo obecně polygonální základovou desku s kalichem

Pro obdélníkové základové patky s vnějším nebo vnitřním kalichem lze ze zadané geometrie a spočtených hodnot nutné výztuže generovat parametrický výkres tvaru a vyztuže základové desky a kalichu. Tato parametrická makra mohou být načtena přímo do CAD ZEICON® nebo prostřednictvím bezpletného prohlížeče ZACView dále upravována a exportována ve formátu DXF do jiných systémů CAD.

 Cena/objednávka produktu

FUNDA expert je všestranně použitelný univerzální statický program a poskytuje následující výhody:

 • viz FUNDA a navíc dále:
 • libovolný polygonální tvar základové desky
 • typické tvary prefabrikovaných základů s kalichem

FUNDA expert je osvědčený software na statické výpočty a navrhování monolitických a prefabrikovaných železobetonových základů nejrůznějších tvarů. Poskytuje řešení jak pro běžné praktické úlohy, tak i pro oblast prefabrikace a rekonstrukce v případě stísněných podmínek zakládání.

Technický list
(PDF 0,5 MB)

Železobetonové stropní, filigránové a základové desky RTslab
jazyk: CZ, D
, GB

Obj. č: 11.10.105

Aplikace Windows s intuitivním grafickým prostředím na zadávání, statický výpočet, navrhování a vyhodnocování rovinných, obdélníkových a libovolně polygonálních železobetonových stropních a základových desek. Součástí desky mohou být prostupy, stěnové a bodové podpory, nosníkové průvlaky a trámy vynášející uložení desky mimo její vlastní plochu. Přednosti statického softwaru RIBtec RTslab jsou zejména následující:

 • snadná, intuitivní obsluha a rychlé zapracování do uceleného uživatelského prostředí s konstrukční podporou UnDo/ReDo,

 • libovolné ovládání přes panel textových menu, panely nástrojů nebo kontextové nabídky výběrem grafického objektu,

 • na pozadí výkonný statický výpočet, automatizované kombinace zatížení a návrhy železobetonu desky na ohyb a smyk integrovanou technologii RIBfem TRIMAS®,

 • interaktivní vyhodnocení výsledků přímo v uživatelském prostředí s možností okamžitého výstupu obsahu obrazovky,

 • konfigurovatelný, kompletní protokol statického výpočtu a výsledků návrhů, strukturovaný do přehledných kapitol s relevantními textovými, tabelárním a grafickými informacemi,

RTslab se vyznačuje extrémně snadnou obsluhou a inteligentní, kontextovou navigací uživatele. Efektivní podporu poskytuje např.:

 • import konstrukčního schématu 2D DXF z libovolného CADu nebo přes přímé propojení na RIBcad ZEICON®,
 • přímá podpora norem: ČSN EN 1992-1-1, dále obecná EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1 a starší DIN 1045-1, OENORM EN 1992-1-1 a BS EN 1992-1-1,
 • přehledné zadání statického systému v objektovém prostředí s kontextovými funkcemi a panely nástrojů,
 • možnost elastického uložení pro modelování základových desek,
 • na pozadí automatizovaný model RIBfem TRIMAS® s konečnými prvky dle Reissner-Mindlina vhodnými jak pro tenkostěnné, tak i tlustostěnné desky,
 • propojení desky na železobetonové průvlaky a trámy (plný obdélníkový průřez, T, I a válcované ocelové profily),
 • šachovnicové proměnné zatížení po polích desky s automatikou součinitelů a návrhových kombinací,
 • přenos zatížení = reakcí v uložení z předchozích výpočtů desek např.  ve vyšších podlažích,
 • datový přenos spočtených hodnot nutné ohybové výztuže As do CAD; např. do RIBcad ZEICON® nebo ve formátu ASF do NEMETSCHEK Allplan,
 • uživatelské prostředí, výstupy a uživatelské příručky v češtině; volitelně rovněž v angličtině a němčině,

Statické návrhy a posouzení železobetonu desek na MSÚ obsahují následující:

 • běžné normové i vysokopevnostní betony, betony vlastní definice,

 • běžná normová betonářská výztuž,

 • vysokopevnostní betonářská výztuž typu SAS670,

 • nekovová výztuž typu Schoeck ComBAR a Halfen HFR,

 • návrh železobetonu desky na ohyb,

 • návrh železobetonu desky na posouvající sílu,

 • zadání polohy smykové spáry a návrh její dodatečné výztuže (polostropy, filigrány),

 • cílený lokální návrh desky na propíchnutí,

 • výztuž na hranách podpor a stěn.

 Pro účely posouzení MSP a navazujících konstrukcí jsou dále k dispozici např. následující výsledky:

 • obálky kvazistálých a charakteristických elastických průhybů desek,

 • obálky Základní kombinace vnitřních účinků (Vz, My a Mt) nosníků a trámů propojených s deskami,

 • reakce do podpor a stěn jak pro jednotlivé zatěžovací stavy, tak i jako obálky Základní, Charakteristické a Kvazistálé kombinace; v případě stěn pak volitelně se zobrazením spojitého nebo ekvivalentního konstantního nebo lineárního průběhu a výslednice pro stěnu,

 • v případě elasticky uložené základové desky obálka charakteristických napětí v základové spáře.

 Cena/objednávka produktu

Vedle komfortního zadávání se nabízí četné funkce na přehledné a rychlé vyhodnocení a tisk výsledků. Výsledky lze vyhodnocovat jak cíleně přímo v okně RTslab nebo pak prostřednictvím funkce náhledu na strukturovaný protokol výsledků. RTslab poskytuje např. tyto zobrazovací funkce:

 • prostorová vizualizace geometrie řešené desky včetně průvlaků, trámů, stěn, sloupů, prostupů a zatížení,

 • položkový výkres řešených desek a zatížení, průhyby, vnitřní účinky a hodnoty nutné výztuže,

 • animace spočtených deformací desky po zatěžovacích stavech pro rychlou kontrolu správnosti zadání,

 • izolinie a izoplochy výsledků s možnou vlastní definicí mezí a barev, diagramy a číselné hodnoty,

 • definice pojmenovaných výřezů (detailů) desky pro přehlednější výstupy rozsáhlých desek.

 

Aplikace RTslab se vyznačuje zejména následujícími výhodami:

 • intuitivní prostředí pro definici, automatizovaný statický výpočet RIBfem TRIMAS®,a navrhování železobetonových desek
 • zohlednění ztužujících průvlaků a vynášecích trámů
 • opakovatelné výstupy při změnách geometrie, zatížení a materiálů
 • automatika zatěžovacích kombinací na MSÚ a MSP
 • návrhy ŽB desek na MSÚ na ohyb, posouvající sílu a na propíchnutí, návrh smykové spáry u filigránů
 • kvazistálé průhyby, reakce do uložení a přenos zatížení po podlažích
 • konfigurovatelný protokol statického posouzení

 Technický list
(650 kB)

Posudek šikmého ohybu železobetonových
a předpjatých polygonálních průřezů
ZWAX
jazyk: CZ, D, GB

Obj. č: 11.10.232

Aplikace Windows s graficky interaktivním prostředím na výpočet a posouzení libovolných železobetonových a předpjatých polygonálních průřezů namáhaných šikmým ohybem a normálovou silou. Zadání libovolného počtu průřezů, posudkových řezů, zatěžovacích stavů a variant měkké a předpjaté výztuže probíhá v přehledném grafickém dialogu s možností načtení dat DXF. Použité výpočetní algoritmy vycházejí z norem EN 1992-1-1, DIN 1045, DIN 1045-1 a DIN 4227. Systém dále umožňuje zadání libovolných materiálů formou po částech parabolického, resp. lineárního průběhu charakteristiky napětí-přetvoření. Standardně definovány jsou materiály a posudky dle EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN 1045, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1.

Zkušenosti našich uživatelů potvrzují, že při zadání poměru Eb/Es = 15 jsou výsledky napětí ve výztuži a přetvoření betonu shodné s výsledky podle klasické teorie (ČSN 73 6207).

Vzhledem k možnosti zadání vlastních pracovních diagramů jsou dále prakticky možné posudky dle libovolných norem. Možné jsou i speciální případy, jako např. sanace průřezu nalepením vrstvy uhlíkových vláken.

K dispozici jsou následující možnosti zadání a úprav:

 • polygonální průřezy s obdélníkovými, kruhovými nebo polygonálními otvory
 • skládané průřezy z typizovaných parametrických dílčích průřezů
 • graficky interaktivní konstrukční prostředí na zpracování polygonální geometrie průřezu s importem DXF a možností tabelárního zpracování bodu polygonu
 • různé průřezy s různými zatěžovacími stavy lze zpracovávat současně v jednom zadání
 • možnost definice vlastních pracovních diagramů materiálu průřezu, betonářské a předpínací výztuže
 • zadání poloh výztuže spojitě podél obvodových hran, nebo části obvodu, nebo jako jednotlivé pruty, či úseky v libovolném místě průřezu
 • zadání výztuže průřezu v tzv. sadách, které jsou postupně aktivovány v závislosti na skutečném namáhání průřezu
 • zohlednění předpětí
 • konfigurace výsledkové sestavy

Lze vést následující posudky:

 • mezní stav únosnosti pro ohyb s normálovou silou
 • řešení více návrhových kombinací v jednom programovém běhu > obálka nutných ploch výztuže
 • posudek přetvoření na MSP
 • posudek přetvoření na MSÚi
 • inverzní výpočet vnitřních účinků za zadaných max. přetvoření a směru nulové čáry
 • výpočet přetvoření a napětí betonářské a předpínací výztuže
 • zvláštním případem použití je výpočet kontaktních napětí u absolutně tuhých základových patek s otevírající se spárou

Grafický výstup obsahuje schéma průřezu s umístěním výztuže, polohu těžiště a hlavních os. V případě posudku na mezi únosnosti a při zadaném stavu přetvoření obsahuje schéma průřezu polohu nulové linie jakož i místech maximálního a minimálního přetvoření rovnoběžky s nulovou linií. Veškerá prutová výztuž se zobrazuje v měřítku, předpínací výztuž je navíc odlišena vyplněnou plochou jejího průřezu.

 Cena/objednávka produktu

ZWAX je velmi univerzální a všestranně použitelný posudkový program a poskytuje následující výhody:

 • velmi hojně využívaný a osvědčený posudkový algoritmus pro nejnáročnější inženýrské úlohy

 • přehledné uživatelské prostředí s grafickými schématy a senzitivními prvky a kótami

 • posouzení více kritických průřezů daného konstrukčního prvku v jednom zadání

 • stanovení hospodárné varianty vyztužení průřezu pomocí sad výztuže
 • technika předloh projektu a alternativní možnost zadání v tzv. dialogu

 Technický list
(588 KB)

RTec - balíky statických posudků
Základní verze balíku posudkových programů RTec kompakt - RTool
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.10.710
Základní balík RTool statických návrhových a posudkových programů pro Windows s velmi přehlednou obsluhou, zadáním, výpočtem a tiskem protokolu a grafického schématu řešeného dílce. Jednotlivé posudky generují i informace a návrhy konstrukčního provedení zpracovávaného dílce. K těmto patří zejména návrhy rozmístění výztuže ve formátu DXF pro jejich další zpracování v libovolném systému CAD.
Tento software lze používat zcela nezávisle na jiných programových systémech. RTec kompakt – RTool obsahuje následující statické výpočty, návrhy a posudky.

Železobeton

 • normy ČSN EN 1992-1-1, dále obecné EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN a dále starší DIN 1045-1, DIN 1045, korespondující národní zatěžovací normy řady EN 1990,

 • základový pas s vyloučením tahových pružin,

 • propíchnutí stropní nebo základové desky, včetně návrhu vyztužení pro třmínkové lišty HALFEN-DEHA HDB, JORDAHL JDA nebo Schöck BOLE,

 • konzola,

 • ozub nosníku,

 • prostup nosníkem včetně návrhů výztuže,

 • návrh a posouzení výztuže na rovinný ohyb deskového nebo obdélníkového průřezu nebo průřezu T včetně exportu výkresu výztuže,

 • návrh na únavu a přetvoření deskového a obdélníkového průřezu a průřezu T,

 • nekovová výztuž výrobců Schoeck a Halfen u návrhu, únavy a přetvoření ŽB průřezu.

Dřevo

 • návrhové a požární normy řady ČSN EN 1995-1, dále obecné EN, DIN EN, ÖNorm EN, BS EN,

 • korespondující národní zatěžovací normy řady EN 1990,

 • automatika zatížení sněhem EN 1991-1-3,

 • automatika zatížení větrem EN 1991-1-4,

 • včetně sněhových a větrných oblastí a map (i ČR, SK),

 • vzpěr jednopodlažního dřevěného sloupu s obdélníkovým nebo kruhovým průřezem, resp. se složeným/lepeným průřezem,

 • spojitý dřevěný nosník,

 • hambalkový krov, bezhambalkový krov, stojatá stolice, včetně kompletního konstrukčního návrhu těchto 3 typů střešní vazby, s integrací návrhů a detailních výkresů spojů hřebene, kotvení a spojů trámů,

 • nárožní krokev,

 • návrh rohového spoje,

 • vaznice, sdružená vaznice.

Konstrukční ocel

 • normy ČSN EN 1993-1-1, dále obecné EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN a starší DIN 18800,
 • vzpěr jednopodlažního ocelového sloupu při šikmém ohybu s klopením,
 • spojitý ocelový nosník s konstantním profilem,
 • výpočet a posouzení napětí v profilu pro všechny složky vnitřních účinků (6) + deplanační moment,
 • definice průřezu řešeného ocelového dílce výběrem z integrované databanky standardních ocelových profilů,
 • rozlišují se 2 kategorie zatížení: stálá a proměnná.

Zdivo

 • Posudek zdiva dle DIN EN 1996-3/NA, nebo DIN 1053-100, nebo dle starší DIN 1053-1, část 6.

Integrace statiky

Na zpracování a výstup konstrukčních návrhů je k dispozici ZACView jako obecný prohlížeč výkresů CAD s následujícími funkcemi:

 • prohlížeč formátu CAD: HPGL, BGL, DXF, ZEICON, ZAC
 • konverze uvedených formátů do DXF
 • rychlé zoomování
 • nastavení velikosti výkresu s možností volby měřítka
 • výstup prostřednictvím standardů Windows
 • vytváření výkresů z parametrických maker ZAC
 • výkazy výztuže a materiálu
 • zpracování parametrických maker ZAC přímo v aplikacích podporujících technologie OLE
 • přenos do libovolných systémů CAD

Poznámka k uživatelské dokumentaci

 • Uživatelská dokumentace k tomuto produktu je omezena pouze na rozsah stručné nápovědy online (v němčině). Intuitivní obsluha s okamžitým grafickým zobrazením, symbolikou a výpočetními postupy dle příslušných norem a souvisejících předpisů jsou pro odborného uživatele dostatečnými vodítky.

 Cena/objednávka produktu

Již základní verze balíku RTec kompak- RTool je sbírkou praktických a výkonných posudkových programů a poskytuje následující výhody:

 • graficky interaktivní zadání a úpravy s okamžitou vizuální kontrolou všech provedených změn

 • velmi jednoduchá obsluha a přehledná práce s rychlým posouzením
 • kompletní protokol statického posudku s možností dalších úprav a přenosu do jiných textových procesorů ve formátu RTF nebo přes clipboard
 • integrace výpočtu s vykreslením konstrukčního návrhu podporující inženýrský způsob práce
 • přenos konstrukčního návrhu do libovolného systému CAD
 • základní funkční rozsah lze kdykoliv rozšířit o vyšší licenční moduly

 Technický list
(0,5 MB)

Standardní verze balíku posudkových programů RTec
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.10.720

Standardní balík statických posudkových programů pro Windows s velmi jednoduchou obsluhou, grafickým zadáním, výpočtem a tiskem kompletního protokolu posuzovaného konstrukčního prvku. Jednotlivé posudky generují i informace a návrhy konstrukčního provedení zpracovávaného dílce. K těmto patří zejména návrhy rozmístění výztuže ve formátu DXF pro jejich další zpracování v libovolném systému CAD. Balík programů obsahuje následující statické posudky pro různé základní materiály

 

 Cena/objednávka produktu

Modifikovaná standardní verze balíku posudkových programů RTec fx
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.10.720fx

Standardní balík statických posudkových programů pro Windows s velmi jednoduchou obsluhou, grafickým zadáním, výpočtem a tiskem kompletního protokolu posuzovaného konstrukčního prvku. Jednotlivé posudky generují i informace a návrhy konstrukčního provedení zpracovávaného dílce. K těmto patří zejména návrhy rozmístění výztuže ve formátu DXF pro jejich další zpracování v libovolném systému CAD. Balík programů obsahuje následující statické posudky pro různé základní materiály

 

 Cena/objednávka produktu

Rozšířená standardní verze balíku posudkových programů RTec+
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.10.720+

Standardní balík statických posudkových programů pro Windows s velmi jednoduchou obsluhou, grafickým zadáním, výpočtem a tiskem kompletního protokolu posuzovaného konstrukčního prvku. Jednotlivé posudky generují i informace a návrhy konstrukčního provedení zpracovávaného dílce. K těmto patří zejména návrhy rozmístění výztuže ve formátu DXF pro jejich další zpracování v libovolném systému CAD. Balík programů obsahuje následující statické posudky pro různé základní materiály

 

 Cena/objednávka produktu

Expertní verze balíku posudkových programů RTec expert
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.10.721

Rozšířený balík statických posudkových programů pro Windows s velmi jednoduchou obsluhou, grafickým zadáním, výpočtem a tiskem kompletního protokolu posuzovaného konstrukčního prvku. Jednotlivé posudky generují i informace a návrhy konstrukčního provedení zpracovávaného dílce. K těmto patří zejména návrhy rozmístění výztuže ve formátu DXF pro jejich další zpracování v libovolném systému CAD. Balík programů obsahuje následující statické posudky pro různé základní materiály

 

 Cena/objednávka produktu

Statika dřevěných konstrukcí
Základní verze balíku posudkových programů RTec kompakt - RTool
jazyk: CZ, D
, GB
Obj. č: 11.10.710

Základní balík RTool statických posudkových programů pro Windows s velmi jednoduchou obsluhou, grafickým zadáním, výpočtem a tiskem kompletního protokolu posuzovaného konstrukčního prvku. Jednotlivé posudky generují i informace a návrhy konstrukčního provedení zpracovávaného dílce. K těmto patří zejména návrhy rozmístění výztuže ve formátu DXF pro jejich další zpracování v libovolném systému CAD. Balík programů obsahuje následující statické posudky RTool pro různé základní materiály.

  Cena/objednávka produktu

Lepené dřevěné nosníky a vazníky RTbsholz
jazyk: CZ, D
Obj. č: 11.10.258

Aplikace Windows na statické navrhování a posouzení lepených dřevěných vazníků a trámů středních a velkých rozpětí s komfortním grafickým prostředím na zadání a vyhodnocení. V RTbsholz lze zadávat a navrhovat různé geometrické tvary nosníků, se současným zohledněním proměnného průběhu průřezu a různého uspořádání lamel. Aplikace umožňuje výpočet, návrh a optimalizaci obecných střešních vazníků. Definice základní geometrie probíhá výběrem tvaru nosníku z katalogu. RTbsholz nabízí řešení mj. následujících úloh:

 • variantní geometrie nosníků se zohledněním převislých konců (krakorců), nesymetrie modelu, zaoblení a dalších konstrukčních detailů
 • výběr různých základních tvarů nosníků jako např. souběžné nosíky, vazníky pultových a sedlových střech s přímým nebo zkoseným dolním pásem, obloukové a parabolické nosníky s možnými přímými koncovými rameny
 • optimalizace využití průřezů střešního vazníku, parametrem optimalizace může být výška nebo šířka nosníku nebo obojí, pro každou variantu statického systému se vyhodnocují a přehledně zobrazují součinitele využití k MSÚ a MSP, jako optimum se na závěr vyznačí varianta s nejmenším objemem nosníku
 • skladba průřezu s různě zadanými tloušťkami lamel a jejich materiálů
 • zohlednění výztuh na příčný tah formou vlepených nebo šroubovaných závitových tyčí, resp. nalepených zesílení
 • zohlednění zakřivení střednice nosníku
 • materiál lepeného dřeva dle normových tříd nebo dle vlastní definice
 • zohlednění aktuálních normových modelů zatížení větrem (DIN 1055-4b ≈ EN 1991-1-4) a sněhem (DIN 1055-5 ≈ EN 1991-1-3)
 • návrhové kombinace zatěžovacích stavů (DIN 1055-100:2001-03 ≈ EN 1990)
 • statický výpočet a posouzení pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti
 • návrh a posouzení dřevěného nosníku dle normy DIN 1052 ≈ EN 1995-1-2 (D)
 • posouzení mezních stavů stability
 • návrh na zvolenou třídu požární odolnosti F 30 nebo F 40 (aktuální DIN 4102-22 ≈ EN 1991-1-2)
 • návrh konstrukčních detailů jako jsou zářezy a ozuby v oblasti ložisek

Výstupy

Řízení výstupů protokolu výpočtu, návrhů a posudků je třístupňové. Globálně se volí výstup vstupních dat, vnitřních účinků, reakcí, druhů posudků (průhyby, napětí, stabilita atd.). Strukturovaný protokol zadání a výsledků obsahuje texty, tabelární a grafické průběhy a schémata. Obsah jednotlivých grafických schémat (barvy, kóty, popisy, zobrazovaný výsledek aj.) lze individuálně konfigurovat a ukládat jako uživatelský standard pro všechny projekty.

Přehledné zobrazení a finální, opakovatelnou konfiguraci výstupního protokolu po kapitolách zajišťuje komponenta RTconfig, ze které je možný i export ve formátu RTF např. pro MS Word a BauText.

 Cena/objednávka produktu

RTbsholz je všestranný software pro oblast dřevěných konstrukcí a nabízí např. následující výhody:

 • komfortní, grafické uživatelské prostředí s přehledným zobrazením všech relevantních parametrů zadání a výsledků
 • grafická schémata s kontextově senzitivními objekty a kótami a okamžitým zobrazením úprav
 • interní, moderní technologie výpočtu vnitřních účinků a návrhových kombinací ve FEM (TRIMAS® )
 • výkonné návrhové funkce
 • technologie šablon projektů
 • přehledné, selektivní a opakovatelné výstupy výsledků včetně grafických schémat s možností exportu do RTprint nebo formátu RTF

Technický list
(1 419 kB)

Softwarový balík dřevařských statických výpočtů, návrhů a posudků RTholzbau
jazyk: D
Obj. č: 11.10.267

Nový, integrovaný, inovativní balík statických a návrhových programů pro dřevěné konstrukce a konstrukční detaily dle normy DIN 1052:2008-12 ≈ EN 1995-1-2 (D). Softwarový balík se skládá za 4 komponent:

U všech těchto výpočtů, návrhů a posouzení profitujete z kompaktního protokolu výpoču a návrhů s grafickými průběhy (formát RTF). Balík se vyznačuje kompletním funkčním rozsahem (rozsáhlejší než balík RTec kompakt), komfortním a jednotným uživatelským prostředímm s možností automatizovaného přenosu zatížení vzájemně z jednotlivých konstrukčních dílců.

 Cena/objednávka produktu

Funkční rozsah
 • automatizovaný přenos zatížení (včetně větru zleva, zprava, štítu atd. jako alternativní zatěžovací stavy),
 • návrh na požární odolnost
 • automatické generování zatížení sněhem a větrem
 • posouzení stability polohy
 • posouzení a návrhy na mezních stavech únosnosti a použitelnosti s jasnými návrhovými účinky, použitými kombinačními součinitely a součinitely spolehlivosti pro každý jednotlivý návrh a spoj
 • pro rozhodující návrhy je protokolováno korepsondující číslo rovnice příslušné normy

Technický list
(2 MB)

Střešní konstrukce a krovy,
komponenta balíku Holzbau
RTholzbau Dach
jazyk: D
Obj. č: 11.11.268
 • Střechy (stojatá stolice, bezhambalkový krov, hambalkový krov a obecný krov s až 2 vícenásobně uloženými hambalky včetně návrhu konstrukčních detailů spojů, räumlicher nárožní a úžlabní krokev, spojitá krokev)

 Cena/objednávka produktu

Technický list
(2 MB)

Nosníky a sloupy, tyčové prvky,
komponenta balíku Holzbau
RTholzbau Stab
jazyk: D
Obj. č: 11.11.269
 • Nosníky / sloupy (prostorový dřevěný nosník s úseky o různých tuhostech, dřevěný nosník, vaznice, kloubové a sdružení vaznice, vícepodlažní, prostorový sloup s různými se změnou průřezů)

 Cena/objednávka produktu

Technický list
(2 MB)

Lepené vazníky a nosníky,
komponenta balíku Holzbau
RTholzbau Binder
jazyk: D
Obj. č: 11.11.270
 • Lepené vazníky (nosník s konstatním průřezem, pultový nosník, sedlový nosník s přímou nebo zaoblenou spodní hranou a obecně zaoblený nosník s výztuhami na příčný tah)

 Cena/objednávka produktu

Technický list
(2 MB)

Návrhy konstrukčních detailů a spojů,
komponenta balíku Holzbau
RTholzbau Detail
jazyk: D
Obj. č: 11.11.271
 • Návrhy konstrukčních detailů (hmoždíkové spoje přesným výpočtem, přesazení, vybrání, ozuby, čepy, návrhy výztuh na příčný tah (všechny bez výztuh nebo s výztuhami), příčné spoje, vlepené spojovací prostředky, posouzení únavy, stropní a stěnové tabule, napětí, vzpěr, klopení aj.)

 Cena/objednávka produktu

Technický list
(2 MB)

Začátek [ Začátek ]

© RIB stavební software s.r.o.

> Informace o zpracování osobních údajů EU č. 679/2016 (GDPR)

Stav: 13.02.20